WE

  -  

Trắc nghiệm Unit 16 tiếng Anh lớp 10 phần Reading - Historical places

Trắc nghiệm Unit 16 giờ Anh lớp 10 phần Language Focus - Historical places

Trắc nghiệm Unit 16 tiếng Anh lớp 10 phần Vocabulary - Historical Places

Trắc nghiệm Unit 16 tiếng Anh lớp 10 phần Writing - Historical places

Trắc nghiệm test Yourself F Unit 15 - 16 tiếng Anh lớp 10

Trắc nghiệm Unit 15 tiếng Anh lớp 10 phần Reading - Cities

Trắc nghiệm Unit 15 tiếng Anh lớp 10 phần Writing - Cities

Trắc nghiệm Unit 15 giờ đồng hồ Anh lớp 10 phần Language Focus - Cities

Trắc nghiệm Unit 15 giờ Anh lớp 10 phần Vocabulary - Cities

Trắc nghiệm Unit 1 giờ Anh lớp 10 phần Reading - A day in the life of....

Bạn đang xem: We

Trắc nghiệm Unit 1 tiếng Anh lớp 10 phần Writing - A day in the life of...

Trắc nghiệm Unit 1 giờ đồng hồ Anh lớp 10 phần Language Focus - A day in the life of...

Trắc nghiệm Unit 1 giờ Anh lớp 10 phần Vocabulary - A day in the life of.....

Trắc nghiệm Unit 2 tiếng đồng hồ Anh lớp 10 phần Reading - School Talks

Trắc nghiệm Unit 2 tiếng Anh lớp 10 phần Writing - School Talks

Trắc nghiệm Unit 2 giờ Anh lớp 10 phần Language Focus - School Talks

Trắc nghiệm Unit 2 tiếng đồng hồ Anh lớp 10 phần Vocabulary - School Talks

Trắc nghiệm Unit 3 giờ Anh lớp 10 phần Reading - People's Background

Trắc nghiệm Unit 3 giờ Anh lớp 10 phần Writing - People's Background

Trắc nghiệm Unit 3 giờ đồng hồ Anh lớp 10 phần Vocabulary - People's Background

Trắc nghiệm Unit 3 giờ Anh lớp 10 phần Language Focus- People's Background

Trắc nghiệm thử nghiệm Yourself A Unit 1-3 - tiếng Anh lớp 10

Trắc nghiệm Unit 4 giờ Anh lớp 10 phần Reading - Special Education

Trắc nghiệm Unit 4 giờ đồng hồ Anh lớp 10 phần Writing - Special Education

Trắc nghiệm Unit 4 giờ Anh lớp 10 phần Language Focus - Special Education


Câu 1 :content with = ________ his present salary." href="https://thucdemcungban.vn/de-thi-kiem-tra/cau-hoi/11413-john-isn-t-content-with-his-present-salary.html">John isn"t content with = ________ his present salary.


A.excited about

B.satisfied with

C.disappointed about

D.interested in


Câu 2 :We.................the seedlings into peaty soil.

Xem thêm: Hãy Kể Về Kỉ Niệm Đáng Nhớ Với Người Bạn Thân Lớp 8, Kể Về Kỉ Niệm Với Người Bạn Thân


A.take

B.plough

C.raise

D.transplant


Câu 3 :seldom = _______ set each other anymore." href="https://thucdemcungban.vn/de-thi-kiem-tra/cau-hoi/11419-we-seldom-set-each-other-anymore.html">We seldom = _______ mix each other anymore.


Câu 4 :purchased = _____ a number of shares in the company." href="https://thucdemcungban.vn/de-thi-kiem-tra/cau-hoi/11421-she-purchased-a-number-of-shares-in-the-company.html">She purchased = _____ a number of shares in the company.


Câu 5 :The plane from Dallas_________ two hours late, so I missed my connect­ing flight from Frankfurt lớn London.


Câu 6 :chat = _________ over a cup of tea." href="https://thucdemcungban.vn/de-thi-kiem-tra/cau-hoi/11425-we-had-a-nice-chat-over-a-cup-of-tea.html">We had a nice chat = _________ over a cup of tea.


Câu 9 :gave up = ________hope." href="https://thucdemcungban.vn/de-thi-kiem-tra/cau-hoi/11429-it-was-a-difficult-tune-but-we-never-gave-up-hope.html">It was a difficult tune, but we never gave up = ________hope.

Xem thêm: Giải Sách Bài Tập Toán Lớp 9 Tập 1, Tập 2 Hay Nhất, Giải Sbt Đại Số, Hình Học Toán Lớp 9 Tập 1, Tập 2


A.continued

B.had

C.stopped

D.offered


Lời giải có ở bỏ ra tiết câu hỏi nhé! (click loài chuột vào câu hỏi).


Lớp 10

Tiếng anh

Tiếng anh - Lớp 10


*

Tiểu họcLớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12Phương trình hóa họcĐề thi & kiểm traCâu hỏihoctapsgk.combaitapsos.net