Viết Chương Trình Pascal Tìm Số Lớn Nhất Trong 3 Số

     

I. Những bài tập viết chương trình tìm giá chỉ trị bé dại nhất, giá chỉ trị khủng nhất.

Bạn đang xem: Viết chương trình pascal tìm số lớn nhất trong 3 số

Bạn đã xem: Viết chương trình pascal search số lớn số 1 trong 3 số

1. Viết chương trình tìm giá trị nhỏ nhất vào 4 số a, b, c, d (a, b, c, được nhập từ bàn phím).


*

Viết lịch trình pascal search số lớn nhất và nhỏ tuổi nhất" width="594">

2. Viết công tác tìm giá bán trị lớn nhất trong 4 số a, b, c, d (a, b, c, được nhập từ bỏ bàn phím).


*

Viết chương trình pascal search số lớn nhất và nhỏ tuổi nhất (ảnh 2)" width="600">

3. Viết công tác tìm giá bán trị béo nhất, nhỏ dại nhất trong 4 số a, b, c, d.

Xem thêm: Giải Bài 53 Trang 34 Sgk Toán 8 Tập 2, Bài 53 Trang 34 Sgk Toán 8 Tập 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Program Max_Min;

Uses crt;

Var a,b,c,d:integer;

max,min:integer;

Begin

clrscr;

write("nhap so thu nhat :"); readln(a);

max:=a; min:=a;

write("nhap so thu hai :"); readln(b);

ifmaxb thenmin:=b;

write("nhap so thu bố :"); readln(c);

ifmaxc then min:=c;

write("nhap so thu tu :"); readln(d);

ifmaxd then min:=d;

writeln("So lon nhat la :",max);

writeln("So nho nhat la :",min);

readln;

4. Viết công tác nhập vào một trong những dãy số nguyên tất cả n phần tử. In ra màn hình hiển thị phần tử nhỏ nhất, bộ phận lớn độc nhất và quý hiếm trung bình của danh sách ra màn hình


*

Viết lịch trình pascal tìm kiếm số lớn nhất và nhỏ nhất (ảnh 3)" width="597">

II. Các dạng câu lệnh trong chương trình Pascal 

1. Câu lệnh if…then…

Nếu thì

If then

Nếu đk true thì biểu thức sẽ được thực hiện, còn nếu điều kiện false thì biểu thức sẽ không được thực hiện.

Câu lệnh if… then…. được sử dụng trong trường hợp nhằm so sánh những phép toán hoặc những phép toán tất cả điều kiện.

Ví dụ: So sánh nhì số a, b

Nếu a>b thì in số a ra màn hình 

If a>0 then writeln (‘a la so lon hon’);

2. Câu lệnh for…do…

Câu lệnh for…do…. Tức thị lặp với tần số biết trước, trường hợp ta hiểu rằng số lần lặp lại của một hàng số, một tổng,… thì ta sẽ áp dụng for…do….

Xem thêm: Tìm Hiểu 1 Khối Lượng Riêng Của Các Loại Gỗ Bằng Bao Nhiêu Kg?

For := to vì

Trong đó: 

Biến có kiểu số nguyên integerGiá trị cuối phải to hơn giá trị đầu với là phong cách số nguyên.Câu lệnh rất có thể là câu lệnh đối chọi (một lệnh) tuyệt lệnh ghép (nhiều lệnh)

Ví dụ: Tính tổng từ một tới 10 bởi Pascal


*

Viết chương trình pascal kiếm tìm số lớn số 1 và bé dại nhất (ảnh 4)" width="468">

3. Câu lệnh while…do…

Trong Pascal câu lệnh lặp với số lần không biết trước là: 

while bởi vì ;

Ví dụ: Tính S là tổng các số tự nhiên sao cho số S nhỏ nhất để S > 1000


*

Viết chương trình pascal tra cứu số lớn nhất và bé dại nhất (ảnh 5)" width="401">

III. Những cấu trúc trong công tác pascal lớp 11

1. Kết cấu rẽ nhánh

Cấu trúc rẽ nhánh gồm dạng: 

- Dạng thiếu: If then (đã được học tập ở lớp 8)

- Dạng đầy đủ If then else

Ở dạng đủ câu lệnh được phát âm như sau: nếu như đúng thì được thực hiện, trái lại thì được thực hiện.

Ví dụ: nếu x := to do ;

Ví dụ: 

For i:=1 to lớn 5 vì writeln(‘i= ’,i);

Ta được hiệu quả như sau: 


Viết chương trình pascal tra cứu số lớn nhất và bé dại nhất (ảnh 6)" width="267">

- Dạng lặp lùi


Follow Us


Có gì mới


Trending