TRÊN MỘT BÓNG ĐÈN DÂY TÓC CÓ GHI 220V 100W

     

SBT đồ vật Lí 9 bài xích 14: bài xích tập về hiệu suất điện và điện năng sử dụng

Giải bài 3 trang 40 sách bài bác tập vật Lí lớp 9 chi tiết trong bài học Bài 14: bài xích tập về năng suất điện với điện năng áp dụng giúp học sinh biết cách làm bài bác tập vật dụng Lí 9.

Bạn đang xem: Trên một bóng đèn dây tóc có ghi 220v 100w

Bài 3 trang 40 sách bài tập đồ gia dụng Lí 9: bên trên một đèn điện dây tóc tất cả ghi 220V – 100W

a) Tính điện năng sử dụng trong 30 ngày khi win sáng thông thường bóng đèn hằng ngày 4 giờ

b) Mắc tiếp liền hai bóng đèn cùng các loại trên phía trên vào hiệu điện cầm 220V. Tính hiệu suất của đoạn mạch tiếp liền này và tính năng suất của mỗi bóng đèn khi đó

c) Mắc nối tiếp bóng đèn trên với một đèn điện dây tóc khác có ghi 220V – 75W vào hiệu điện nuốm 220V. Hỏi các bóng đèn này hoàn toàn có thể bị lỗi không? nếu như không, hãy tính công suất của đoạn mạch này và năng suất của từng đèn.

Cho rằng điện trở của các bóng đèn trong trường thích hợp b với c bên trên đây có mức giá trị như khi bọn chúng sáng bình thường

Tóm tắt:

Uđm1 = 220V; Pđm1 = 100W = 0,1kW;

a) t0 4h; t = 4.30 = 120h; A1 = ?

b) nối tiếp hai đèn cùng loại; U = 220V; Pmạch = Pm = ?; Pđèn = P1 = P2 = ?

c) tiếp liền đèn 1 trên với đèn 3 có: Uđm3 = 220V; Pđm3 = 75W = 0,075kW

Đèn 3 hỏng giỏi không? Pmạch2 = ?; P1 = ?; P2 = ?

Lời giải:

a. Điện năng áp dụng trong 30 ngày là:

A1 = PĐ1.t = 0,1kW.120h = 12kW.h = 12.1000.3600 = 4,32.107J.

Xem thêm: Đã Quá Muộn Cho Sự Sám Hối Nơi Con Nợ Mẹ, Lời Bài Hát Con Nợ Mẹ

b. Điện trở của đèn 1 với đèn 2 cùng nhiều loại là:

*

Điện trở tương đương của 2 đèn khi ghép tiếp nối là:

R12 = R1 + R2 = 484 + 484 = 968Ω

Công suất của đoạn mạch nối liền là:

*

Do hai đèn giống nhau mắc thông liền nên công suất của mỗi bóng đèn là:

P1 = P2 = Pm /2 = 50/2 = 25 W

c. Điện trở của đèn thứ bố là:

*

Điện trở tương đương của mạch khi ghép thông liền đèn 1 và đèn 3 là:

R13 = R1 + R3 = 484 + 645,3 = 1129,3Ω

Cường độ loại điện chạy qua nhì đèn là:

*

Hiệu năng lượng điện thế đặt trên mỗi đèn là:

U1 = I1.R1 = 0,195.484 = 94,38V với U2 = I2.R2 = 0,195.645,3 = 125,83V.

Xem thêm: (20 My Brother Is Too Young To Ride To School, I Wish I Had A Bike

Như vậy ta thấy hiệu điện vậy này đều nhỏ hơn hiệu điện thay định mức của mỗi đèn là 220V nên những đèn không biến thành hỏng.