TOÁN LỚP 5 LUYỆN TẬP TRANG 94

     

Tính diện tích hình thang có độ nhiều năm hai lòng lần lượt là (a) và (b), độ cao (h) :

a) (a = 14cm; ;b = 6cm; ;h = 7cm).

Bạn đang xem: Toán lớp 5 luyện tập trang 94

b) (a =displaystyle 2 over 3m;,b = 1 over 2m;,h = 9 over 4m).

c) (a = 2,8m;,b = 1,8m; ,h = 0,5 m).

Phương pháp giải:

Áp dụng phương pháp tính diện tích hình thang: 

(S = displaystyle left( a + b ight) imes h over 2)

trong kia (S) là diện tích; (a,,b) là độ dài những cạnh đáy; (h) là chiều cao.

Lời giải đưa ra tiết:

a) Diện tích của hình thang đó là:

(displaystyle left( 14 + 6 ight) imes 7 over 2 = 70,,(cm^2)) 

b) Diện tích của hình thang đó là:

(displaystyle left( 2 over 3 + 1 over 2 ight) imes 9 over 4 over 2 = 21 over 16=1,3125 ;(m^2))

 c) Diện tích của hình thang kia là:

(displaystyle left( 2,8 + 1,8 ight) imes 0,5 over 2 = 23 over 20=1,15,,(m^2))


bài 2


Video hướng dẫn giải


Một thửa ruộng hình thang tất cả đáy béo 120m, đáy nhỏ xíu bằng (dfrac23) đáy lớn. Đáy bé nhỏ dài hơn độ cao 5m. Vừa đủ cứ 100m2 thu hoạch được 64,5 kg thóc. Tính số ki-lô-gam thóc thu hoạch được bên trên thửa ruộng đó.

Phương pháp giải:

- Tính độ nhiều năm đáy nhỏ xíu ta mang độ dài đáy khủng nhân cùng với (dfrac23).

- Tính chiều cao ta mang độ dài đáy bé xíu trừ đi 5m.

- Tính diện tích thửa ruộng ta lấy tổng độ nhiều năm hai lòng nhân với chiều cao rồi chia cho 2.

Xem thêm: Chuyên Đề Cực Trị Của Hàm Số, Chuyên Đề Cực Trị Hàm Số Đại Số 12 Có Đáp Án

- tra cứu tỉ số giữa diện tích s và (100m^2). 

- Tính số thóc thu được: diện tích s gấp (100m^2) bao nhiêu lần thì số thóc thu được vội vàng 64,5kg từng ấy lần.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

Hình thang gồm đáy lớn: 120m

Đáy bé: (dfrac23) đáy lớn

Đáy bé: dài hơn nữa chiều cao 5m

100m2 thu hoạch: 64,5 kg thóc

Thửa ruộng: ... Kilogam thóc?

Bài giải

Đáy bé bỏng của thửa ruộng hình thang là:

( 120 imes dfrac23 =80 ;(m))

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là: 

(80 - 5 = 75 ;(m))

Diện tích của thửa ruộng là:

(dfracleft( 120 + 80 ight) imes 752 = 7500left( m^2 ight))

 (7500m^2) gấp (100m^2) chu kỳ là:

(7500:100=75) (lần)

Số thóc thu hoạch được bên trên thửa ruộng là :

(64,5 × 75 = 4837,5 ;(kg))

Đáp số: (4837,5 kg) thóc.


bài xích 3


Video chỉ dẫn giải


Đúng ghi Đ, không đúng ghi S:

a) Diện tích các hình thang AMCD, MNCD, NBCD bởi nhau. ........

b) diện tích s hình thang AMCD bởi (dfrac13) diện tích hình chữ nhật ABCD. ........

*

Phương pháp giải:

Áp dụng cách làm tính diện tích s hình thang: 

(S = displaystyle left( a + b ight) imes h over 2)

trong kia (S) là diện tích; (a,,b) là độ dài những cạnh đáy; (h) là chiều cao. 

Lời giải bỏ ra tiết:

a) cha hình thang AMCD, MNCD, NBCD có diện tích s bằng nhau vì chúng bao gồm chung đáy khủng DC, đáy bé xíu bằng 3cm và có chiều cao bằng nhau là độ lâu năm đoạn thẳng AD.

b) diện tích s hình chữ nhật ABCD bằng: (AB imes AD = 9 imes AD ).

Xem thêm: Sách Vòng Tròn 12 Cung Hoàng Đạo Thế Nào? Giải Mã Bí Mật 12 Chòm Sao

Diện tích hình thang AMCD bằng: 

(eqalign& left( DC + AM ight) imes A mD over 2 cr& = left( 9 + 3 ight) imes A mD over 2 cr& = 6 imes A mD cr )

Ta có: (dfrac6 imes A mD9 imes A mD =dfrac69= dfrac23)

Vậy diện tích hình thang AMCD bằng (dfrac23) diện tích hình chữ nhật ABCD.

Ta điền như sau:

a) Diện tích các hình thang AMCD, MNCD, NBCD bằng nhau. Đ

b) diện tích hình thang AMCD bằng (dfrac13) diện tích hình chữ nhật ABCD. S