Toán lớp 5 trang 69 chia một số tự nhiên cho một số thập phân

  -  

- Đếm xem tất cả bao nhiêu chữ số tại đoạn thập phân của số phân chia thì viết sản xuất bên đề xuất số bị chia từng ấy chữ số (0.) 

- bỏ dấu phẩy sinh sống số phân tách rồi tiến hành phép chia như chia các số tự nhiên.

Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 69 chia một số tự nhiên cho một số thập phân

Lời giải bỏ ra tiết:

*


Tính nhẩm:

a) (32 : 0,1) b) (168 : 0,1)

(32 : 10) (168 : 10)

c) (934 : 0,01)

(934 : 100)

Phương pháp giải:

- ước ao chia một số tự nhiên cho (0,1;; 0,01;; 0,001; ;... ) ta chỉ bài toán thêm vào bên nên số đó lần lượt một, hai, ba, ... Chữ số (0).

- mong muốn chia một số tự nhiên mang đến (10; ;100;; 1000;; ...) ta chỉ câu hỏi thêm lốt phẩy vào phía trái chữ số hàng đơn vị lần lượt một, hai, ba, ... Hàng.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) (32 : 0,1=320) ; (32 : 10=3,2)

b) (168 : 0,1=1680 ) ; (168 : 10= 16,8 )

c) (934 : 0,01=93 400) ; (934 : 100=9,34)

Nhận xét: (a : 0,1 = a imes 10 ;) (a : 0,01 = a imes 100 ;) (;a : 0,001 = a imes 1000;; ; ... ).

Muốn chia một vài tự nhiên mang lại (0,1;; 0,01;; 0,001; ;... ) ta chỉ việc thêm vào bên yêu cầu số kia lần lượt một, hai, ba, ... Chữ số (0).


bài 3


Video lý giải giải


Một thanh sắt lâu năm (0,8 m) nặng nề (16kg). Hỏi một thanh sắt cùng các loại dài (0,18 m) trọng lượng bao nhiêu ki-lô-gam?

Phương pháp giải:

- Tính cân nặng của thanh sắt lâu năm (1m =) khối lượng của thanh sắt nhiều năm (0,8m : 0,8).

- Tính cân nặng của thanh sắt lâu năm (0,18m ) (=) cân nặng của thanh sắt nhiều năm (1m)( imes 0,18.)

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Thanh sắt 0,8m: 16kg

Thanh sắt 0,18m: ...kg?

Bài giải

Thanh fe dài (1 m) nặng số ki-lô-gam là:

(16 : 0,8 = 20;(kg))

Thanh sắt dài (0,18 m) nặng số ki-lô-gam là: 

(20 imes 0,18 = 3,6;(kg))

Đáp số: (3,6kg.)


Lý thuyết

a) Tính rồi so sánh hiệu quả tính:

(25 : 4) với ((25 imes 5) : (4 imes 5))

(4,2 : 7) và ( ( 4,2  imes 10) : (7  imes 10))

(37,8 : 9) với ( (37,8  imes 100) : (9  imes 10))

Khi nhân số bị chia và số phân chia cùng một vài khác (0) thì thương không cụ đổi.

Xem thêm: Đồ Vật Có Dạng Hình Vuông, Tròn, Chữ Nhật, Tam Giác, Các Đồ Vật Có Dạng Hình Vuông

b) ví dụ như 1: Một miếng vườn hình chữ nhật có diện tích s (57m^2) , chiều nhiều năm (9,5m). Hỏi chiều rộng của miếng vườn là từng nào mét?

Ta phải triển khai phép chia: (57 : 9,5 = ,?; m)

Ta có: (57 : 9,5 = (57 imes 10 ) : (9,5 imes 10))

(57 : 9,5 = 570 : 95)

Thông thường ta để tính rồi làm như sau:

• Phần thập phân của số (9,5) có một chữ số.

• Viết thêm một chữ số (0) vào bên phải (57) (số bị chia) được (570); vứt dấu phẩy ở số (9,5) được (95).

• Thực hiện phép chia (570 : 95).

*

Vậy: (5,7 : 9,5 = 6 ;(m)).

c) ví dụ 2: (99 : 8,25 = ;?)

Ta đặt tính rồi làm như sau:

• Phần thập phân của (8,25) có hai chữ số.

Xem thêm: Ruộng Bậc Thang Làm Ở Đâu Sườn Núi Đồng Bằng Thung Lũng Đỉnh Núi

• Viết thêm hai chữ số (0) vào bên buộc phải (99) được (9900); bỏ dấu phẩy làm việc (8,25) được (825)

• Thực hiện tại phép phân chia (9900: 825). 

*

Muốn chia một trong những tự nhiên cho một vài thập phân ta làm cho như sau:

- Đếm xem bao gồm bao nhiêu số thập phân ở vị trí thập phân của số phân chia thì viết cung cấp bên buộc phải số bị chia từng ấy chữ số (0).