-  

2. Chuyên đề 2: Thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức. Tính giá trị của biểu thức

Bài 1: Tính quý hiếm biểu thức

234576 + 578957 + 47958

324586 – 178395 + 24605

41235 + 24756 – 37968

254782 – 34569 - 45796

Bài 2: Tính quý hiếm biểu thức
Bạn đang xem:

a. 967364 + (20625 + 72438)

420785 + (420625 – 72438)

b. (47028 + 36720) + 43256

(35290 + 47658) – 57302

c. (72058 – 45359) + 26705

(60320 – 32578) - 17020

Bài 3: Tính giá trị biểu thức

25178 + 2357 x 36

42567 + 12328 : 24

100532 – 374 x 38

2345 x 27 + 45679

12348 : 36 + 2435

134415 – 134415 : 45

235 x 148 – 148

115938 : 57 - 57

3. Chuyên đề 3: Vận dụng tính chất của những phép tính để tính nhanh, tính thuận tiện

Bài 1: Tính nhanh

5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 

25 + 25 + 25 +25 +25 +25 +25 + 25

45 + 45 + 45 + 45 +15 + 15 +15 + 15

2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18

125 + 125 + 125 + 125 – 25 – 25 – 25 - 25

Bài 2: Tính nhanh

8 x 427 x 3 + 6 x 573 x 4

6x 1235 x trăng tròn – 5 x 235 x 24

(145 x 99 + 145) – ( 143 x 102 – 143)

54 x 47 – 47 x 53 – 20 - 27

Bài 3: Tính nhanh

10000 – 47 x 72 – 47 x 28

3457 – 27 x 48 – 48 x 73 + 6543

4. Siêng đề 4: Mối quan hệ giữa những thành phần của phép tính

Bài tập ví dụ: 

-Tìm một số trong những biết rằng nếu cộng số đó với 1359 thì được tổng là 4327

-Tìm một trong những biết rằng nếu đem 2348 cùng với số đó là 5247

- Tìm một vài biết rằng ví như trừ số đó mang đến 3168 thì được 4527

- Tìm một vài biết rằng nếu đem 2759 trừ đi số đó thì được 3475

5. Siêng đề 5: Dấu hiệu chia hết

Bài tập ví dụ: 

Viết 5 số tất cả 5 chữ số không giống nhau

a.Chia hết cho 2

b. Phân chia hết mang đến 3

c. Chia hết đến 5

d. Chia hết cho 9

e. Phân chia hết cho 5 cùng 9

6. Siêng đề 6: Phân số – các phép tính về phân số

Bài tập ví dụ: Tính nhanh

¾ + 2/5 + ¼ + 3/5

2/3 x ¾ x 4/5 x 5/6

4/5 – 2/3 + 01/05 – 1/3

4/5 x 3/7 + 4/5 x 4/7

2/5 x 7/4 – 2/5 x 3/7

13/4 x 2/3 x 4/13 x 3/2

75/100 + 18/21 x 19/32 + 11/4 + 3/21 + 13/32

2/5 + 6/9 + ¾ + 3/5 + 1/3 + 1/4

7. Chuyên đề 7: Bài toán về quan hệ giới tính tỉ số

a. Dạng: tìm kiếm phân số của một số

b.

Xem thêm: Kể Một Câu Chuyện Em Thích Bằng Lời Văn Của Em Lop 6 ❤️️15 MẫuXem thêm: Kể Về Kỉ Niệm Đáng Nhớ Bằng Tiếng Anh, Bài Luận Mẫu

Dạng: Tìm một vài khi biết giấ trị phân số của nó 

8. Chăm đề 8: Giải vấn đề có lời văn

a. Bài toán rút về đối chọi vị

b. Toán mức độ vừa phải cộng

c. Tìm nhị số lúc biết tổng với hiệu của 2 số đó

d. Kiếm tìm 2 số khi biết tổng với tỉ số 2 số đó

e. Tra cứu 2 số khi biết hiệu và tỉ số 2 số đó

f. Bài toán tương quan đến hiệu 2 số

g. Câu hỏi trồng cây

9. Chăm đề 9: Bài toán về các bước chung

Bài tập ví dụ: Một bể nước có 2 loại vòi. Vòi 1 tan đầy bể trong 2 tiếng 15 phút. Biện pháp đấy bể 1/3 độ cao có vòi thứ 2 để toá nước ra. Trường hợp bể đầy nước, ta mở vòi 2 trong 3 giờ thì vòi vĩnh 2 không thể chảy nữa. Bể không tồn tại nước, lúc 5 giờ người ta mở vòi vĩnh 1 với quên không khóa vòi vĩnh 2. Hỏi đến lúc nào thì bể đầy nước.

10. Siêng đề 10: TOÁN VUI – SUY LUẬN

11.Chuyên đề 11: Các việc về cân – đong – đo