Unit 9

     

Rearrange the letters to make reasons for holding festivals. Then match them to lớn the pictures of the festival.

Bạn đang xem: Unit 9


Task 1. Rearrange the letters to lớn make reasons for holding festivals. Then match them khổng lồ the pictures of the festival. 

(Sắp xếp lại các chữ cái để triển khai thành tại sao tổ chức lễ hội. Tiếp nối nối chúng với những album của lễ hội.)

rlisgieou

onaeasis

micus

itiosusuperst

*

Lời giải đưa ra tiết:

1. Religious: tôn giáo

2. Music: âm nhạc

3. Superstitious: tín ngưỡng

4. Seasonal: theo mùa 

 


Task 2. Complete the sentences with the correct size of the words in brackets.

(Hoàn thành các câu với bề ngoài từ đúng mực trong ngoặc.)

1. A lot of___________and artistic activities are held as part of the Flower Festival in domain authority Lat. (culture)

2. I saw a ___________of flower floats when I attended the festival last year. (parade)

3. We had a ___________ meal on my grandfather"s birthday. (celebrate)

4. The Christmas season is also called the ___________season. (festival)

5. I loved the ___________of folk songs. (perform)

6. There is a special___________ for Japanese girls on March 3rd every year. (celebrate)

Lời giải đưa ra tiết:

1. Cultural (adj): trực thuộc về văn hóa

A lot of cultural and artistic activities are held as part of the Flower Festival in domain authority Lat. 

(Nhiều chuyển động văn hóa và nghệ thuật được tổ chức triển khai như là 1 phần của liên hoan tiệc tùng hoa làm việc Đà Lạt.)

Giải thích: Sau mạo từ bỏ "a" cùng trước danh từ activities yêu cầu 1 tính từ

2. Parade (n): diễu hành

I saw a parade of flower floats when I attended the festival last year.

(Tôi vẫn xem cuộc diễn giả diễu hành hoa khi tôi tham gia liên hoan hoa năm rồi.)

Giải thích: Sau mạo trường đoản cú "a" là 1 trong những danh tự

3. Celebratory (adj): mang tính chất kỉ niệm

We had a celebratory meal on my grandfather"s birthday.

(Chúng tôi đã bao gồm một bữa tiệc kỉ niệm mừng ngày sinh nhật của ông.)

4. Festive (adj): vui nhộn (như lễ hội)

The Christmas season is also called the festive season.

(Mùa Giáng sinh cũng khá được gọi là mùa lễ hội.) 

Giải thích: Sau mạo tự "the" với trước danh tự season là một trong những tính từ

5. Performances (n): màn trình diễn

I loved the performances of folk songs. 

(Tôi thích hợp những trình diễn bài hát dân gian.)

Giải thích: Sau mạo tự "the" là một danh từ

6. Celebration (n): sự kỉ niệm/ lễ kỉ niệm

There is a special celebration for Japanese girls on March 3rd every year.

(Có một lễ kỷ niệm đến những cô bé Nhật vào trong ngày 3 tháng bố hàng năm.)

Giải thích: Sau mạo từ "a" với 1 tính từ là một danh từ


bài 3


Video trả lời giải


Task 3. Complete each question with a suitable Wh-question word. More than one question word may be accepted.

(Hoàn thành mỗi thắc mắc với câu hỏi Wh- ưa thích hợp. Bao gồm hơn 1 câu hỏi được chấp nhận.) 

1. Look at this photo! ___________were you doing with the candles?

2. ___________did you stay when you were in Ha Noi?

3. ___________do you pronounce the name of the festival?

4. ___________festival does your brother prefer: the Tesselaar Tulip Festival or the Tulip Time Festival?

5. ___________do people celebrate Diwali?

6. ___________did they arrive in domain authority Nang? On 29th April?

Lời giải bỏ ra tiết:

1. What 2. Where3. How
4. Which5. Where/ When/ How/ Why 6. When

1. Look at this photo! What are you doing with the candles?

(Nhìn vào bức hình này! các bạn đang làm cái gi với số đông cây nến vậy?)

2. Where did you stay when you were in Ha Noi?

(Bạn vẫn ở nơi nào khi ra Hà Nội?)

3How do you pronounce the name of the festival?

(Bạn vạc âm thương hiệu của liên hoan như chũm nào?)

4. Which festival does your brother prefer: the Tesselaar Tulip Festival or the Tulip Time Festival?

(Em trai của mình muốn Lễ hội hoa Tulip Tesselaar hơn hay liên hoan Thời gian hoa Tulip?)

5. Where/ When/ How/ Why do people celebrate Diwali?

(Người ta tổ chức liên hoan tiệc tùng Dewali sinh sống đâu/ khi nào/ như vậy nào/ để gia công gì?)

6. When did they arrive in da Nang? On 29th April?

(Họ đã đi vào Đà Nẵng khi nào? vào trong ngày 29 mon Tư?)


bài bác 4


Video khuyên bảo giải


Task 4. Make your own sentences with the adverbial phrases from the box.

(Tạo thành câu riêng rẽ của em với các trạng từ vào khung.) 

in Ho chi Minh City

last December

with apricot blossoms

every year

to say thanks for what they have

 

1.___________________

2.___________________

3.___________________

4.___________________

5.___________________

Lời giải bỏ ra tiết:

1.

Xem thêm: I Just Couldn’T Remember Her Name Even Though It Was On The                                    Of My Tongue

 Nguyen Hue flower Street festival is held in Ho bỏ ra Minh City.

(Lễ hội đường hoa Nguyễn Huệ được tổ chức triển khai ở tp Hồ Chí Minh.)

2. They would like to say thanks for what they have from this festival.

(Họ ý muốn nói lời cảm ơn cho số đông gì họ giành được từ tiệc tùng, lễ hội này.)

3. I visited this festival last December.

(Tôi vẫn thăm tiệc tùng, lễ hội này vào thời điểm tháng 12 năm rồi.)

4. This town is more beautiful with apricot blossoms.

(Thành phố thêm đẹp hẳn lên với hoa mai.)

5. My family comes khổng lồ that festival every year.

(Gia đình tôi đến liên hoan đó mỗi năm.)


bài xích 5


Video lý giải giải


Task 5. Role-play in pairs. Student A is a reporter. Student B is a secondary school student. Continue the conversation below.

(Đóng vai theo cặp. Học viên A là một trong những người phóng viên. Học sinh B là một học sinh cấp Hai. Tiếp tục bài đàm thoại bên dưới.) 

Reporter: I’m a reporter from Culture Magazine. Can I ask you some question about your favourite festival?

Student: Yes, of course. I lượt thích ___________best.

Xem thêm: Ý Nghĩa Xã Hội Của Hoạt Động Ngoại Thương Là, Ngoại Thương Là Gì

Reporter: Well, where’s the festival held?

...

Lời giải đưa ra tiết:

Reporter: I’m a reporter from Culture Magazine. Can I ask you some question about your favourite festival?

(Tôi là phóng viên từ tập san Văn Hóa. Tôi hoàn toàn có thể hỏi chúng ta vài câu hỏi về liên hoan yêu thích của công ty không?)