Top 12 đề ôn thi học kì 1 lớp 4 môn tiếng anh

     

Bộ đề luyện thi tiếng Anh lớp 4 qua mạng giúp những em học sinh lớp 4 làm quen với các dạng bài xích tập tự cơ phiên bản tới nâng cao. Vì chưng vậy, những bộ đề ôn luyện giờ Anh này sẽ giúp tiếp cận dần dần, từ khó khăn đến dễ để trẻ học tập tiếng Anh hiệu quả hơn.

Mời thầy cô, bố mẹ cùng những concùng tham khảo 5 cỗ đề được thucdemcungban.vn soạn theo chuẩn chương trình Bộ giáo dục và đào tạo dưới đây!

Tổng quan về đề thi

Trong bộ đề luyện thi tiếng Anh lớp 4 qua mạngcó những dạng bài bác tập như: Khoanh một từ không giống với từ còn lại, nối câu, dứt bài hội thoại, thực hiện tranh gợi ý để xong xuôi câu, tìm cặp đôi bạn trẻ thích hợp, tấn công số tương ứng vào hình vẽ, bố trí lại câu, chọn từ đúng....

Bạn đang xem: Top 12 đề ôn thi học kì 1 lớp 4 môn tiếng anh

Với các dạng bài tập, các nhỏ xíu sẽ được rèn luyện phần lớn kiến thức không giống nhau từ từ bỏ vựng cho ngữ pháp, trường đoản cú từ đối kháng đến câu hoàn chỉnh. Mời thầy cô và những em cùng xem thêm 5 cỗ đề thi tiếng Anh.

*

Luyện đề thi liên tiếp giúp trẻ tiếp cận dần dần dần, từ khó khăn đến dễ để học tiếng Anh công dụng hơn

Bộ đề thi số 1

Phần 1: Pick the right answer (Chọn đáp án đúng cho mỗi câu hỏi dưới đây)

1. Where _____ you from? I am from Vietnam.

A. Is B. Be C. Am D. Are

2. There _____ twenty students in my class.

A. Is B. Am C. Are D. Don't

3. A: Hi! My name is Tuan

B: I am Minh. Nice lớn meet _____.

A. You B. His C. Her D. She

4. Choose the odd one out.

A. Cat B. Dog C. House D. Cow

5. My brother _____ 5 years old.

A. Am B. Is C. Are D. Be

6. Choose the odd one out.

A. Soccer B. Physics C. Music D. Maths

7. Tuan is my _____ too.

A. He B. She C. Friend D. Be

8. We bởi vì many exercises ______ Math lessons.

A. Lớn B. So C. During D. But

9. Is ______ house big?

A. You B. Your C. Yours D. Yous

10. Tuan is _____ neighbour.

A. He B. Him C. They D. His

Phần 2: Fill the blank (Điền từ/ chữ cái còn thiếu vào nơi trống)

11. Bởi vì you want a cup of coffee? _ _, I am not.

12. A ch_ _ken

13. Stand _ _, please.

14. _ _ose are my notebooks.

15. A. Where is Tuan from?

B: _ _ is from Thailand.

16. Home w_ _k

17. This is my h_use.

18. Suns_ _ne

19. There are twenty chairs _ _ my classroom.

20. I _ _ _ swim but I can't dive.

Phần 3: Cool pair matching (Nối từ giờ đồng hồ Anh với có mang Tiếng Việt tương ứng)

21. Pencil

A. Quả táo

22. Apple

B. Chiếc giường

23. Bed

C. Loại bàn

24. Table

D. Ngôi nhà

25. Cat

E. Nhỏ Mèo

26. House

F. Bút chì

Đáp án

1

D

5

B

9

B

13

up

17

o

21

F

25

E

2

C

6

A

10

D

14

Th

18

hi

22

A

26

D

3

A

7

C

11

No

15

He

19

in

23

B

4

C

8

C

12

ic

16

or

20

can

24

C

*

Với các dạng bài tập, các bé nhỏ sẽ được rèn luyện phần lớn kiến thức khác nhau

Bộ đề thi số 2

Phần 1: Complete the conversation below (Hoàn thành đoạn đối thoại sau)

Conversation 1:

A: Hi, Tuan. How (1)……………. You, today?

B: I’m fine, (2)………………

A: vì you (3)………………. English today?

B: No, I don’t

A: (4)………… subjects vì you have today?

B: (5) M_ _ _ and Physics.

Conversation 2:

A: bởi you like English?

B: Yes, I do. I (6) ……………very much.

A: When do you have (7) A_ _?

B: I have it on (8) Tu_ _ _ _ _ and on Thursday.

A: (9) ………………….do you vì during Art lesson?

B: I learn to (10) d _ _ _a people and objects.

Phần 2: Fill in the paragraph (Hoàn thành đoạn văn sau)

A. Animals B. Bad smell C. Zoo D. Roar E. Blow bubble F. Fly

Minh và his friends are at the (11) ___________ now. They lượt thích the (12) ___________ very much. Tuan likes elephants because they can (13) ___________. But Minh does not lượt thích elephants because they have (14) ____________. Lan likes tigers because they can (15) ___________. Hue likes eagles because they can (16) ____________.

Phần 3: Complete the sentences with suggested pictures (Hoàn thành câu cùng với tranh gợi ý)

17

He is a ……………………………

*

18

There is an ……………………………

*

19

There are …………………… children.

*

20

The boy is holding a ……………………………

*

21

The ………… is sitting on the girl’s shoulder.

Xem thêm: Sự Trao Đổi Khí Ở Tế Bào Xảy Ra Như Thế Nào? Trao Đổi Khí Ở Tế Bào

*

22

The boy is wearing a ……………………………

*

23

This is my ……………………………

*

24

There are …………………………… eggs.

*

25

They are ……………………………

*

Đáp án

1

are

6

like

11

C

16

F

21

monkey

2

And you?

7

rt

12

A

17

doctor

22

shirt

3

learn/study

8

esday

13

E

18

elephant

23

school

4

What

9

What

14

B

19

five

24

three

5

ath

10

aw

15

D

20

pencil

25

singing

*

Bố bà bầu nên lựa chọn cỗ đề phù hợp với kĩ năng của bé

Bộ đề thi số 3

Phần 1: Leave me out (Loại bỏ 1 cam kết tự để có từ hoàn chỉnh)

1. COSLD

2. STUADENT

3. ENJGINEER

4. STPOON

5. CHIACKEN

6. COMQPUTER

7. FOGUR

8. FALRMER

9. BOASRD

10. CZLOUD

11.STWING

12.BAXNANA

13. COGME

14. THUERSDAY

15. CONMB

16. DTOG

Phần 2: Find the right letters (Điền vào ký tự đúng)

17. Ho_ many eggs are there?

18. Th_ _ e are four people in my family.

19. C_ _ you sing a song?

20. Bởi you _ _ke Math?

21. They _ _e doctors.

Đáp án

1

S

4

T

7

G

10

Z

13

G

16

T

19

an

2

A

5

A

8

L

11

T

14

E

17

w

20

li

3

J

6

Q

9

S

12

X

15

N

18

er

21

ar

*

Bên cạnh việc rèn luyện thường xuyên, phụ huynh nên khích lệ và sắp đến xếp thời hạn nghỉ ngơi hợp lí cho bé

Bộ đề thi số 4

Phần 1: Complete the sentences (Viết câu hoàn chỉnh)

1. My mother / nurse

………………………………………………………………………………..

2. When / learn / English?

………………………………………………………………………………..

3. I / lớn school / 6.30 a.m

………………………………………………………………………………..

4. Nice lớn / you

………………………………………………………………………………..

5. There / four / eggs / the table

………………………………………………………………………………..

Phần 2: Odd one out (Chọn trường đoản cú khác một số loại với phần đa từ còn lại)

6. A. Read B. Learn C. Letter

7. A. Doctor B. Nurse C. House

8. A. Working B. Sit C. Stand

9. A. Learning B. Walking C. Badminton

10. A. Always B. Never C. Usually

Phần 3: Choose the right answer (Khoanh tròn vào đáp án đúng)

11. Those are my________

A. Pencil B. Pencils C. A pencil

12. ______ bởi you have English?

A. When B. Why C. What

13. I have Art ____ Tuesday.

A. On B. In C. During

14. I sing a tuy nhiên during ______ lesson.

A. Art B. Music C. Maths

Phần 4: Match column A with column B (Nối cột A với cột B)

AB

15. What time vì you go lớn sleep?

16. What subjects vì chưng you like?

17. What’s your favourite fruit?

18. What colour is your shirt?

19. Would you lượt thích an orange?

20. Why do you want to lớn go to the zoo?

A. My favourite fruit is apple.

B. Because I want to see animals.

C. No, thank you.

D. I like English & Art.

E. They’re black.

F. At 9 p.m.

Đáp án

1

My mother is a nurse.

6

C

11

B

16

D

2

When do you learn English?

7

C

12

A

17

A

3

I go lớn school at 6.30 a.m.

8

A

13

A

18

E

4

Nice to meet you.

9

C

14

B

19

C

5

There are four eggs on the table.

10

B

15

F

20

B

*

Sự khuyến khích của bố mẹ là động lực để con học tập và nạm gắng

Bộ đề thi số 5

Phần 1: Choose the right answer (Khoanh tròn vào đáp án đúng)

1. What time does .............. Wake up?

A. He B. They C. You

2. What ............. Are your shoes? They are brown.

A. Colour B. Time C. Would

3. Bởi vì you have Math today? No,…………

A. I am B. I vì chưng C. I don’t

4. I am hungry. Let’s go khổng lồ the.....................

A. Restaurant B. Post office C. Zoo

5. ........... Tuan works from 9.00a.m lớn 6.00 p.m?--> Yes, he does.

A. Vị B. Does C. Did

Phần 2: Complete the dialogue with appropriate words (Hoàn thành đoạn đối thoại với từ bỏ gợi ý)

A. Too B. Singer C. Swing D. Why E. From F. Doctor G. About H. Singing I. Very

Nam: vày you lượt thích (6) ……….........., Tuan?

Alan: Yes. I love it (7) ............ Much.

Xem thêm: Đề Kiểm Tra 15 Tiếng Anh Lớp 11, Choose The Best Answer To Complete Each Sentence

Nam: (8) .................... Bởi you lượt thích it?

Alan: Because I want to lớn become a (9) …............. Và how (10) ............. You?

Nam : I want to become a (11) ..............

Phần 3: Odd one out (Chọn một trường đoản cú khác các loại với đều từ còn lại)

12. A. Monday B. Tuesday C. Friday D. Tomorrow

13. A. Headache B. Toothache C. Problem D. Fever

14. A. Cool B. Weather C. Cold D. Hot

15. A. When B. Why C. What D. The

16. A. Subject B. English C. Math D. Art

17. A. American B. England C. Vietnam D. Singapore

18. A. Blue B. Green C. White D. Dog

19. A. Elephant B. Circus C. Tiger D. Monkey

20. A. Shorts B. T-shirt C. Zoo D. Jean

21. A. Engineer B. Cinema C. School D. Bookshop

Đáp án

1

A

4

A

7

I

10

G

13

C

16

A

19

B

2

A

5

B

8

D

11

F

14

B

17

A

20

C

3

C

6

H

9

B

12

D

15

D

18

D

21

A

Bên cạnh cho nhỏ xíu luyện tập thi tiếng Anh lớp 4 qua mạng với những bộ đề trên, nhiều phụ huynh chọn thucdemcungban.vn - phần mềm học tiếng Anh online quality cao nhằm hỗ trợ bé bỏng học và thi tốt hơn. Phụ huynh và trẻ cùng trải nghiệm ngay ứng dụng thucdemcungban.vn tại đây với tài khoản học thử: