Soạn anh 12 unit 2 listening

     

Bài viết này cung ứng các trường đoản cú vựng, cấu trúc cần để ý cũng như hướng dẫn làm các bài tập vào phần nghe chủ đề nhiều mẫu mã văn hóa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

I. Tự vựng

 altar <"ɔ:ltə> (n): bàn thờ banquet <"bæηkwit> (n): buổi tiệc, yến tiệc ceremony <"seriməni> (n): nghi lễ  tray (n): dòng khayancestor (n) <"ænsistə>: tổ tiênblessing <"blesiη> (n): lời cầu chúc

II. Cấu trúc cần nhớ

to be charge of sb/sth: đảm tráchto ask their ancestors’ permission: xin phép ông bàto be/get married to sb: mang aithe newly wedded couples: hầu như cặp vợ ông chồng mới cưới

III. Giải đáp giải bài xích tập

1. Before you listen

Work with a partner. Discuss the following questions.

Bạn đang xem: Soạn anh 12 unit 2 listening

(Làm việc với một bạn cùng học. đàm đạo những thắc mắc sau.)

1. Have you ever attended a wedding ceremony: các bạn đã lúc nào tham gia một lễ cưới chưa?

Yes. I often have

2. What bởi the bride and the groom usually vị at wedding ceremony? (Cô dâu với chú rể thường làm gì trong đám cưới?)

The bride and the groom usually stand in front of their ancestors’ altar praying và asking them to lớn bless their love và they wear rings & other jewelry lớn each other. Afterwards, the bride’s and the groom’s parents & relatives give them presents or jewels. Then the bride và the groom come over lớn present themselves to lớn their grandparents, families’members and relatives. At the end, they have a các buổi party either at trang chủ or at a restaurant.

Listen và repeat:

Altar: bàn thờMaster of Ceremony: nhà hônBanquet: Tiệc lớnGroom: chú rểBride: cô dâuAncestor: Tổ tiênTray: khaySchedule: kế hoạch trìnhBlessing: khấn

2. While you listen:

Tapescipt: nội dung phần nghe: WEDDING in VIET NAM

Tourist : Can you tell me something about the wedding ceremony in Vietnam?Tourist Guide: Well, wedding is very important to the Vietnamese, not only to the couple involved but also for both families. The wedding day is usually chosen by the groom"s parents.Tourist : What does the groom’s family vì chưng on the wedding day?Tourist Guide: On the wedding day, the groom"s family & relatives go lớn the bride’s house bringing gifts wrapped in red papers. Those who hold the trays of gifts are also carefully chosen.Tourist.: Do you have the Master of Ceremonies? và what does he vày during ihe wedding ceremony?Tourist Guide: The Master of Ceremonies introduces the groom, the bride, the parents, the relatives and guests of the two families. The wedding ceremony starts in front of the altar. The bride và the groom would pray, asking their ancestors" permission to lớn be married. The Master of Ceremonies would give the wedding couple advice on starting a new family. The groom và the bride then exchange their wedding rings.Tourist.: Where is the wedding banquet held?Tourist Guide: Well, it depends. Often the wedding banquet is scheduled at the groom or bride’s trang chủ or at a restaurant and all close relatives, friends & neighbours are invited.Tourist. What kind of food and drinks are served? Traditional food và beer or wine are. During the reception, the groom and bride và their parents stop by each table khổng lồ thank their guests. The guests, in return, will give envelopes containing wedding cards and money gifts khổng lồ the newly wedded couples alone with their blessings.Tourist.: Oh. That’s very interesting. Thank you.Tourist Guide: You"re welcome.

Task 1: Listen lớn the passage và fill in the missing information. (Nghe đoạn văn cùng điền những tin tức thiếu.)

1. The wedding day is carefully chosen by the groom’s parents.

2. The gifts are wrapped in red paper

3. The wedding cereony starts in front of the altar.

4. Food & drinks are served at the wedding banquet.

5. The guests give the newly wedded couples envelopes containing money & wedding card.

Task 2: Listen again and answer the questions. (Nghe lại và vấn đáp các câu hỏi.)

1. What is the most important thing the groom’s family has to vị on the wedding day.

The most important thing the groom"s family has to vì on the wedding day is to go the bride’s house bringing gifts wrapped in red paper.2. What would the gorrm & the bride usually bởi vì during the wedding ceremony?

They would pray and ask their ancestors to lớn bless their love in from of the family"s altar.

Xem thêm: Gái Một Con Trông Mòn Con Mắt Nghĩa Là Gì, Vì Sao “Gái Một Con Trông Mòn Con Mắt”

3. When vị the groom and the bride exchange their wedding rings?

After they pray khổng lồ their ancestors .

4. Where is the wedding banquet usually held?

The wedding banquet is usually held either at the groom"s and bride’s trang chủ or at a restaurant.

5. What vì the groom, the bride & their parents do at the wedding banquet?

They come up to each table to thank their guests.

3. After you listen

Work in groups. Discuss the questions, "What vì chưng families often vì chưng to prepare for a wedding ceremony?

(Làm vấn đề từng nhóm. Luận bàn câu hỏi. "Các gia đình thường làm cái gi để chuẩn bị lễ cưới"")

1.

A: The wedding ceremony is a very important occasion to lớn every Vietnamese family."B: Sure it is. It"s one of the most important of the Vietnamese traditional ceremonies. Therefore it must be well prepared.

2.

A: There’s no doubt about it. Then, what vị related families vì for it?B: I think the ceremony must he prepared tor weeks before the scheduled day.

3.

A. What should they do?B. Well. As I know, both families must decorate their houses, especially the family altars. All things must be clean or new, and gorgeous!C: Next they send letters of invitation lớn relatives, friends and neighbours, usually ten days before. Khổng lồ the people who live nearby, they must come lớn invite them in person.A: Simultaneously, they have to lớn make a reservation at a restaurant for the wedding reception, or bởi all things necessary for it.

Xem thêm: So Sánh Tế Bào Nhân Sơ Và Nhân Thực ? So Sánh Tế Bào Nhân Sơ Và Tế Bào Nhân Thực

4.

A: And the most important thing the groom’s parents must vì is they must prepare all things, for example jewels, money, presents, for the wedding day.B: Besides, the groom’s parents should choose the people who will accompany the groom - bringing the trays of gifts - lớn go khổng lồ the bride"s house.