SƠ ĐỒ TƯ DUY ANCOL

     

Hệ thống lý thuyết Hóa 12 qua Sơ đồ bốn duy Hóa 12 chương 1 đưa ra tiết, không hề thiếu nhất. Tổng hợp loạt bài hướng dẫn lập Sơ đồ tứ duy Hóa 12 hay, ngắn gọn

A. Sơ đồ tứ duy hóa 12 chương 1 – este với lipit

1. Sơ đồ tư duy hóa 12 chương 1 ngắn gọn

 

*

*

*

*

*

B. Cầm tắt lý thuyết hóa 12 chương 1 este - lipit

I. ESTE 1. Định nghĩa:

Este là dẫn xuất của axit cơ học khi nuốm nhóm OH vì chưng nhóm OR.Bạn vẫn xem: Sơ đồ tứ duy hóa học đẹp

R’-CO-OH => R’-CO-OR (R là nơi bắt đầu hiđrocacbon)

2. Danh pháp: 

Tên este = cội hiđrocacbon của ancol + cội axit tương ứng.

Bạn đang xem: Sơ đồ tư duy ancol

Ví dụ: CH3-COO-CH2-CH3 : Etyl axetat

HCOO-CH=CH2 : Vinyl fomat

CH3-CH2-HCOO-C6H5 : Phenyl propionat

3. Phân loại:

A. Este đối chọi chức : R-COO-R’ (R rất có thể là H hay gốc hiđrocacbon)

B. Este đa chức : (RCOO)nR’ tốt R(COOR’)n.

4. Lý tính: Este là hóa học lỏng ko màu, mùi thơm hoa quả, không tan vào nước, tan giỏi trong dung môi hữu cơ.

5. Hóa tính:

A. Phản nghịch ứng thuỷ phân: Este + H2O  Axit + Ancol

Ví dụ: CH3COOC2H5 + H2O ⇌ CH3COOH + C2H5OH

(HCOO)2C2H4 + 2H2O ⇌ 2HCOOH + C2H4(OH)2

CH2OOC-COOCH3 + 2H2O ⇌ HOOC-COOH + 2CH3OH

B. Làm phản ứng xà chống hoá: Este + dd kiềm => muối + Ancol

Ví dụ: CH3COOC2H5 + KOH => CH3COOK + C2H5OH

Chú ý: HCOO-CH=CH2 + KOH => HCOOK CH3CHO

(CH3COO)2CH2 + 2KOH => 2CH3COOK + HCHO + H2O

CH3COO-C6H5 + 2KOH => CH3COOK + C6H5OK + H2O

6. Điều chế:

A. Tự axit và ancol:

Ví dụ: CH3COOH + C2H5OH ⇌ CH3COOC2H5 + H2O

B. Từ bỏ axit với hiđrocacbon không no:

Ví dụ: CH3COOH + CH  CH => CH3COO-CH=CH2

II. LIPIT

1. Lipit bao hàm các loại: chất béo, sáp, steroit, photphorit...

2. Chất béo còn gọi là glixerit, là trieste của axit phệ với glixerol. Axit lớn là hầu hết axit hữu cơ 1-1 chức mạch thẳng có tổng số nguyên từ cacbon là số chẵn. 

CTCT của chất béo: 

R-COO-CH2

R’-COO-CH

R’’-COO-CH2

4. Tên gọi của hóa học béo: Trong ví dụ trên, giả dụ R  R’  R”  C17H35 thì có tên là: glyxeryl tristearat giỏi tristearin

5. Lý tính: Chất phệ không tan và nhẹ nhàng hơn nước, ở ánh sáng thường:

+ nếu R, R’, R” là nơi bắt đầu hiđrocacbon no thì chất phệ ở thể rắn (mỡ ăn).

+ nếu như R, R’, R” là gốc hiđrocacbon ko no thì chất bự ở thể lỏng (dầu ăn).

6. Hoá tính: tương trường đoản cú este.

A. Phản nghịch ứng thuỷ phân:

Chất to + H2O  Axit to + Glixerol

Ví dụ:

(C17H35COO)3C3H5 + 3H2O ⇌ 3C17H35COOH + C3H5(OH)3

B. Bội phản ứng xà chống hoá:

Chất lớn + Dd kiềm => muối bột + Glixerol

Ví dụ:

(C17H33COO)3C3H5 + 3KOH => 3C17H33COOK + C3H5(OH)3

C. Hiđro hóa chất lớn lỏng

Ví dụ: (C17H33COO)3C3H5 + 3H2 => (C17H35COO)3C3H5

+ Chỉ số axit: số miligam KOH dùng để trung hoà 1g hóa học béo.

+ Chỉ số xà chống hoá: số miligam KOH để tác dụng hết cùng với 1g chất béo.

+ Chỉ số este hoá = chỉ số xà chống hoá – chỉ số axit

III. CHẤT GIẶT RỬA

1. Xà phòng: là muối natri hay kali của axit panmitic xuất xắc axit stearic.

Điều chế:

(C17H35-COO)3C3H5 + 3NaOH => 3C17H35COONa + C3H5(OH)3

2. Chất giặt rửa tổng hợp: muối natri của axit ankylbenzen sunfònic.

Điều chế:

CH3-(CH2)11-C6H4-SO3H + Na2CO3---------> CH3-(CH2)11-C6H4-SO3Na

Trắc nghiệm hóa 12 chương 1 gồm đáp án đầy đủ

Các chú ý khi làm cho nhanh bài xích tập

- Nếu cho biết thêm số mol O2 bội phản ứng ta nên vận dụng ĐLBTKL nhằm tìm các đại lượng khác. Trường hợp đề bài cho este 1-1 chức ta có: neste + nO2(pư) = nCO2 + 1/2nH2O

- chũm chắc lí thuyết, các phương trình, các gốc hiđrocacbon thường chạm chán để không phải nháp nhiều.

- Đốt cháy este no luôn luôn cho nCO2 = nH2O với ngược lại.

- trường hợp đề mang lại hay từ lời giải suy ra este đối kháng chức thì trong phản ứng cùng với NaOH thì số mol những chất luôn bằng nhau.

- Xà chống hoá este đối chọi chức đến 2 muối với nước => este của phenol.

- Khi cho hh hóa học hữu cơ tác dụng với NaOH:

+ chế tạo ra số mol ancol nhỏ hơn số mol NaOH => hh lúc đầu gồm este và axit.

 Khi đó: nancol = neste; nmuối = nNaOH(pư) = nhh

+ tạo số mol ancol lớn hơn số mol NaOH => hh ban sơ gồm este cùng ancol

Để làm các bài tập dạng này, nên nắm vững các khái niệm sau:

1. Chỉ số axit (aaxit): là số mg KOH nên để trung hoà axit béo tự do có trong 1 gam hóa học béo

2. Chỉ số xà chống hoá (axp): là số mg KOH buộc phải để xà chống hoá glixerit cùng trung hoà axit béo tự do có trong 1 g chất béo

3. Chỉ số este (aeste): là số mg KOH nên để xà chống hoá glixerit của một gam chất béo

4. Chỉ số iot (aiot): là số gam iot rất có thể cộng vào nối đôi C=C của 100 gam hóa học béo

5. Chỉ số peoxit (apeoxit): là số gam iot được giải hòa từ KI vì chưng peoxit có trong 100 gam hóa học béo.

Xem thêm: What Could Be The Best Title For The Passage? ? Which Could Be The Best Title For The Passage

Bài 1: đến este C3H6O2 xà phòng hoá do NaOH thu được muối bột có khối lượng bằng 41/37 khối lượng este. Tìm CTCT của este.

HD: RCOOR’

Suy luận: bởi este đối chọi chức mà lại mmuối > meste đề nghị gốc R’ (este 1-1 chức đề xuất số mol những chất bằng nhau)

=> MRCOONa =
 = 82 => R = 15 => R’ = 15

CT: CH3COOCH3

Bài 2: search CTCT của este C4H8O2 hiểu được khi tính năng hết với Ca(OH)2 thu được muối hạt có trọng lượng lớn hơn cân nặng của este.

HD: 2RCOOR’ + Ca(OH)2 → (RCOO)2Ca + 2R’(OH)

a → a/2

bài ra ta có: (2R + 88 +40)a/2 > (R + R’ + 44)a => R’ Bài 3: cho vô bình kín (có V = 500 ml) 2,64 gam một este A hai lần este rồi lấy nung lạnh bình cho 273˚C cho tới khi cục bộ este hóa khá thì áp suất vào bình bây giờ là 1,792 atm. Xác đ ịnh CTPT

của A

HD: => 12x+y = 68 => C5H8O4

Bài 4: Đun lạnh 0,1 mol hóa học hữu cơ X cùng với một số lượng vừa dùng dung dịch NaOH thu được 13,4 gam muối bột của một axit cơ học Y cùng 9,2 gam một rượu. Cho rượu cất cánh hơi 127°C và 600 mmHg thu được luôn thể tích 8,32 lít. CTCT của X là:

C2H5OOC COOC2H5 B. CH3OOC-COOC2H5

CH3OOC-CH2-COOC2H5 D. C2H5OOC CH2 COOC2H5

HD:

nrượu = 0,2 => Mrượu = 46 => C2H5OH

nrượu = 2 nX nên este nên là este của axit hai chức cùng rượu đối chọi chức có dạng: R(COOC2H5)2 

R(COOC2H )2 + 2NaOH  2C2H5OH + R(COONa)2

0,2 0,1

Mmuối = 134 => R = 0 => A

Bài 5: cho những chất HCOOCH3; CH3COOH; CH3COOCH=CH2; HCOONH4; CH3COOC(CH3)=CH2; CH3COOC2H5; HCOOCH2-CH=CH2. Khi cho những chất trên tính năng với dd NaOH thu được thành phầm có khả năng công dụng với dd AgNO3/NH3. Số hóa học thoả mãn điều kiện trên là:

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

HD: HCOOCH3; CH3COOCH=CH2; HCOONH4; HCOOCH2-CH=CH2

Bài 6: mang đến 12,9g một este đơn chức, mạch hở công dụng hết với 150ml dd KOH 1M. Sau bội nghịch ứng thu được một muối với anđehit. Số CTCT của este thoả mãn đặc điểm trên là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

HD: HCOOCH=CH-CH3 cùng CH3COOCH=CH2

Bài 7: Hợp chất hữu cơ X cất C, H, O mạch thẳng gồm phân tử khối là 146. X không tác dụng Na. Lấy 14,6g X chức năng 100ml dd NaOH 2M thu được một muối với 1 rượu. CTCT X là:

A. C2H4(COOCH3)2

B. (CH3COO)2C2H4

C. (C2H5COO)2

D. A và B đúng

HD nX:nNaOH = 1:2 =>CT X: R(COOR’)2 hoặc (RCOO)2R’

TH1: R + 2R’ = 58 => R = 28 (-C2H4) và R’ = 15 (-CH3)

TH2: 2R + R’ = 58 => R’ = 28 (-C2H4) và R = 15 (-CH3)

Bài 8: đến 21,8 gam hóa học hữu cơ A chỉ đựng 1 loại nhóm chức công dụng với 1 lít dung dịch NaOH 0,5M nhận được 24,6 gam muối và 0,1 mol rượu. Lượng NaOH dư có thể trung hòa không còn 0,5 lít dung dịch HCl 0,4M. Công thức kết cấu thu gọn của A là:

HD:Theo bài ra => (RCOO)3R’

Theo pt => nmuối = 0,3

⇒ Mmuối = 24,6/0,3 = 82⇒ MRCOONa = 82 =>R = 15

⇒ MA = 21,8/0,1= 218

⇒ 3(15 + 44) + R’ = 218⇒ R’ = 41

⇒ CT của este là: (CH3COO)3C3H5

Bài 9: X là 1 trong những chất hữu cơ solo chức gồm M = 88. Nếu đem đun 2,2 gam X với hỗn hợp NaOH dư, chiếm được 2,75 gam muối. Công thức cấu tạo thu gọn gàng của hóa học nào sau đây phù hợp với X:

A. HCOOCH2CH2CH3.

B. CH3CH2CH2COOH.

C. C2H5COOCH3.

D. HCOOCH(CH3)2.

* dìm xét: cùng với lập luận X là chất hữu cơ no, 1-1 chức, bội nghịch ứng với hỗn hợp NaOH yêu cầu X là axit hoặc este (loại khả năng là phenol vị Mphenol ≥ 94 > 88 (MC6H5OH = 94)).

Bài 10: Đun 20,4 gam một hợp hóa học hữu cơ solo chức A với 300 ml hỗn hợp NaOH 1M thu được muối B và hợp hóa học hữu cơ C. Khi mang đến C tính năng với na dư đến 2,24 lít khí H 2 (đktc). Hiểu được khi đun cho nóng muối B với NaOH (xt CaO, t˚) thu được khí K bao gồm tỉ khối so với O2 bằng 0,5. C là vừa lòng chất solo chức lúc bị oxi hóa vì CuO (t˚) cho thành phầm D không phản ứng với hỗn hợp AgNO3 /NH3 dư

CTCT của A là:

A. CH3COOCH2CH2CH3

B. CH3COOCH(CH3)CH3

C. HCOOCH(CH3)CH3

D. CH3COOCH2CH3

Sau phản bội ứng giữa A và NaOH thu được hỗn hợp F. Cô cạn F được m(g) hỗn hợp chất rắn. Tính m.

HD: a. Suy luận:

MK = 16 là CH4 nên axit tạo este là CH3COOH ⇒ este tất cả dạng CH3COOR’

D không phản ứng với dung dịch AgNO3 /NH3 dư => D là xeton

=> câu B

Chi tiết: ⇒ este có dạng CH3COOR

Vì este 1-1 chức: neste = nrượu = 2nH 2 = 0,2

=> 15+44+R’ = 102 => R’ = 43 ( -C3H7)

D ko phản ứng với hỗn hợp AgNO3 /NH3 dư => D là xeton

=> câu B

m = mCH3COONa + mNaOH dư = 20,4

Bài 11: Hợp chất hữu cơ X bao gồm thành phần C, H, O và chỉ đựng 1 team chức vào phân tử. Đun rét X với NaOH thì được X1 bao gồm thành phần C, H, O, Na cùng X2 tất cả thành phần C, H, O. MX1 = 82%MX; X2 không tác dụng Na, không cho phản ứng tráng gương. Đốt 1 thể tích X2 nhận được 3 thể tích CO2 thuộc điều kiện. Tra cứu CTCT X

HD: Dễ dàng nhận ra X là este.

Theo bài xích ra thấy X2 là xeton và bao gồm 3C: CH3-CO-CH3

⇒ X: RCOO-C(CH3)=CH2 ; X1: RCOONa

Có: R + 67 = 0,82(R + 85) => R = 15

Vậy X: CH3-COO-C(CH3)=CH2

Bài 12: tất cả hổn hợp X có khối lượng m(g) chứa một axit đối kháng chức no Y với một rượu đơn chức no Z thuộc số nguyên tử cacbon cùng với Y. Chia hh X thành 3 phần bằng nhau.

Phần 1: Cho công dụng với mãng cầu dư thu được 2,8 lít H2 (đktc)

Phần 2: Đem đốt cháy hoàn toàn được 22g CO2 cùng 10,8g H2O

XĐ CTPT của Y và Z.

Tìm m

Đun nóng phần 3 với H2SO4 sệt thu được 7,04g este. Tính hiệu suất phản ứng este hoá.

HD : nCO2 = 0,5 ; nH2O = 0,6

Do axit và ancol đối kháng chức nên : nX = 2nH2 = 0,25 

⇒ số nguyên tử C : = nCO2/nhh = 0,5/0,25 = 2

CH3COOH với C2H5OH

Có : nrượu = nH2O – nCO2 = 0,1 (do axit no thì nCO2 = nH2O)

⇒ naxit = 0,15 => m = 13,6g

h = 80%

Bài 13: thực hiện phản ứng xà chống hoá chất hữu cơ X 1-1 chức với dung dịch NaOH thu được một muối hạt Y cùng ancol Z. Đốt cháy hoàn toàn 2,07 gam Z bắt buộc 3,024 lít O2 (đktc) chiếm được lượng CO2 các hơn cân nặng nước là 1,53 gam. Nung Y cùng với vôi tôi xút chiếm được khí T tất cả tỉ khối so với ko khí bằng 1,03. CTCT của X là:

A. C2H5COOCH3

B. CH3COOC2H5

C. C2H5COOC3H7

D. C2H5COOC2H5

Giải :

- Theo đề bài: X solo chức, chức năng với NaOH xuất hiện muối và ancol ⇒ X là este đơn chức: RCOOR’.

Mặt khác: mX + mO2 = mCO2+ mH2O ⇒ 44.nCO2 + 18.nH2O = 2,07 + (3,024/22,4).32 = 6,39 gam

Và 44.nCO2 - 18. NH2O = 1,53 gam ⇒ nCO2 = 0,09 mol ; nH2O = 0,135 mol

nH2O> nCO2 ⇒ Z là ancol no, đối kháng chức, mạch hở bao gồm công thức: CnH2n+1OH (n ≥ 1)

nZ = nH2O – nCO2 => MZ = 46 (C2H5OH)

MT = 30 => C2H6 đáp án D

Bài 14: tất cả hổn hợp X bao gồm 2 chất A, B mạch hở, các chứa các nguyên tố C, H, O và hồ hết không tác dụng Na. Mang đến 10,7g hh X tác dụng vừa đầy đủ NaOH rồi cô cạn sản phẩm thu được phần rắn tất cả 2 muối hạt natri của 2 axít đối kháng chức no đồng đẳng tiếp tục và phần hơi bay ra chỉ gồm một rượu E duy nhất. Cho E chức năng với na dư chiếm được 1,12lít H2 (đktc). Oxi hoá E bằng CuO đun nóng và mang lại sản phẩm có thể tham gia bội phản ứng tráng gương.

Tìm CTCT của E biết dE/KK = 2

Tìm CTCT A, B biết MA HD: a. ME = 58 => E: C3H6O : CH2=CH-CH2OH (rượu allylic)

Theo bài bác ra A, B là 2 este 1-1 chức, đồng đẳng liên tiếp: COOC3H5

nX = nrượu = 2nH2 = 0,1 => MX = 107 => = 22

A: CH3COOCH2-CH=CH2

B: C2H5COOCH2-CH=CH2

Bài 15: tất cả hổn hợp A tất cả 2 chất hữu cơ X, Y số đông no, 1-1 chức và tác dụng với NaOH (MX > MY). Tỉ khối tương đối của A đối với H2 là 35,6. Mang đến A td trọn vẹn với dd NaOH thấy hết 4g NaOH, thu được 1 rượu solo chức và hh 2 muối của 2 axit đối kháng chức. Cho tổng thể lượng rượu thu được td với na dư được 672 ml H2 (đktc). Kiếm tìm CTPT X, Y.

HD: na = nNaOH = 0,1 ; nrượu = 2nH2 = 0,06

Ta thấy X, Y đơn chức mà nrượu nX = 0,1 – 0,06 = 0,04

mA = 71,2. 0,1 = 7,12 = (14x + 32)0,04 + (14y + 32)0,06

0,56x + 0,84y = 3,92

Với x>y 2 => x = 4, y = 2

CTPT: C4H8O2 cùng C2H4O2

Bài 16: lúc thuỷ phân este A (không tác dụng Na, có kết cấu mạch thảng dài) trong môi trường thiên nhiên axit vô sinh được 2 chất hữu cơ B cùng C. Đun 4,04g A cùng với dd cất 0,05 mol NaOH được 2 chất B với D. Cho thấy thêm MD = MC + 44. Lượng NaOH còn dư được trung hoà vị 100ml dd HCl 0,1M. Đun 3,68g B với H2SO4 đặc, 170oC với công suất 75% được 1,344 lit olêfin (đktc). Tìm kiếm CTCT A.

HD: nNaOH dư = 0,01 => nNaOH pư A = 0,04

dễ dàng tìm được B: C2H5OH

Suy luận:C là axit ; D là muối natri

mặt khác MD = MC + 44 => axit 2 chức => na = ½ nNaOH = 0,02

MA = 202 => R = 56 (-C4H8)

A: C4H8(COOC2H5)2

chi tiết : C: R(COOH)x ; D: R(COONa)x

 ⇒ 67x – 45x = 44 => x = 2

⇒ A: R(COOC2H5)2

R(COOC2H5)2 + 2 NaOH

0,02 0,04

MA = 202 => R = 56 (-C4H8)

A: C4H8(COOC2H5)2

Bài 17: Đốt cháy hoàn toàn 6,8 gam một este A no 1-1 chức chứa vòng benzen chiếm được CO2 và H2O . Hấp thụ cục bộ sản phẩm này vào bình đựng hỗn hợp Ca(OH)2 rước dư thấy khối lượng bình tăng 21,2 gam đồng thời tất cả 40 gam kết tủa. Xác minh CTPT, CTCT hoàn toàn có thể có của A

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

HD: Tìm CTĐG: thuận tiện tìm được CTPT C8H8O2

4CTCT: phenyl axetat; 3 đp: o, m, p. -metyl phenyl fomat

Bài 18: hỗn hợp X gồm 1 ancol no, solo chức và 1 axit no, đối chọi chức mạch hở. Chia X thành 2 phần bởi nhau.

- Đốt cháy hoàn toàn phần một loại mặt hàng thu được mang đến qua bình nước vôi vào dư thấy tất cả 30g kết tủa.

Xem thêm: Khi Nhạc Sĩ Chơi Đàn Guitar, Ta Nghe Thấy Tiếng Nhạc Vậy Đâu Là Nguồn Âm

- Phần 2 được este hoá hoàn toàn vừa đầy đủ thu được 1 este, đốt cháy este này thu được trọng lượng H2O là:

A. 1,8g

B. 3,6g

C. 5,4g

D. 7,2g

HD:

Suy luận: Ta thấy số C vào este bằng tổng C vào axit với ancol => Khí đốt este với hh (axit, ancol) thì chiếm được CO2 như nhau.

Mặt không giống đốt este no, đối kháng chức bao gồm nH2O = nCO2 = 0,3

Chi tiết:

CnH2n+1OH nCO2

CmH2m+1COOH (m+1)CO2

CmH2m+1COOCnH2n+1 (n+m+1) H2O

phản ứng trọn vẹn => nax = nancol = x => nCO2 = (n+m+1)x = 0,3

Đốt este: nH2O = (n+m+1)x = 0,3 => C

Bài 19: Thuỷ phân trọn vẹn m gam este X đối chọi chức bằng NaOH nhận được muối cơ học A với ancol B. đến B vào bình Na dư thấy trọng lượng bình tăng 3,1g và gồm 1,12 lít khí (đktc) thoát ra. Ngoài ra cũng đến m gam este X phản nghịch ứng trọn vẹn 16g brom thu được thành phầm chứa 35,1% brom theo khối lượng. CTCT của X: