Quy tắc bỏ dấu ngoặc

     

Người ta hoàn toàn có thể gom các số hạng cùng dấu vào vào ngoặc để hình thành dấu ngoặc vậy khi phá vết ngoặc thì sẽ theo nguyên tắc nào? Trong chương trình toán lớp 6 các các bạn sẽ được tò mò về quy tắc vết ngoặc với quy tắc bỏ dấu ngoặc. Để nắm rõ được quy tắc phá ngoặc mời các bạn cùng theo dõi nội dung bài viết sau đây:

*
Quy Tắc dấu Ngoặc

Quy tắc vệt ngoặc

Khi bỏ dấu ngoặc có dấu “-” đứng trước, ta cần đổi dấu toàn bộ các số hạng trong vết ngoặc: vệt “-” thành dấu “+” với dấu “+” thành dấu “-“. Khi vứt dấu ngoặc gồm dấu “+” đứng trước thì dấu những số hạng trong ngoặc vẫn giữ nguyên.

Bạn đang xem: Quy tắc bỏ dấu ngoặc

Quy tắc hình thành dấu ngoặc

Khi hình thành dấu ngoặc , trường hợp ta đặt dấu ‘-‘ đằng trước vệt ngoặc thì tất cả các số hạng thuở đầu khi đến vài trong ngoặc đều nên đổi dấu ‘-‘ gửi thành cộng và ‘+’ đưa thành ‘-‘

Chú ý : 

Đặt lốt ngoặc nhằm nhóm những số hạng một bí quyết tùy ý với chú ý rằng giả dụ trước vết ngoặc là lốt “-” thì buộc phải đổi dấu tất cả các số hạng trong ngoặc

Thay thay vị trí của các số hạng đương nhiên dấu của chúng.

Theo biểu thức : a-b-c = a- (b+c)

Quy tắc vứt dấu ngoặc

Khi vứt dấu ngoặc có dấu “-” đằng trước, ta đề nghị đổi dấu toàn bộ các số hạng trong vết ngoặc: lốt “+” thành lốt “-” cùng dấu “-” thành vết “+”.

Khi quăng quật dấu ngoặc bao gồm dấu “+” đằng trước thì dấu những số hạng trong ngoặc duy trì nguyên.

Hình thành công thức phá ngoặc sau:

– (a – b) = – a + b

– (a + b – c) = – a – b + c.

Bài tập ví dụ

Ví dụ 1 : Hãy tính với so sánh hiệu quả của:

a) 7 + (5 – 13) cùng 7 + 5 + (-13)

b) 12 – (4 – 6) và 12 – 4 + 6

Lời giải:

a) 7 + (5- 13) = 7 + (-8) = -1

7 + 5 + (-13) = 12 + (-13) = -1

Vậy 7 + (5 – 13) = 7 + 5 + (-13)

b) 12 – (4 – 6) = 12 – (-2) = 12 + 2 = 14

12 – 4 + 6 = 8 + 6 = 14

Vậy 12 – (4 – 6) = 12 – 4 + 6

Ví dụ 2 : Làm các phép tính vào ngoặc sau

a) (-17) + 5 + 8 + 17; b) 30 + 12 + (-20) + (-12);

c) (-4) + (-440) + (-6) + 440; d) (-5) + (-10) + 16 + (-1).

Xem thêm: Văn Mẫu 7: Kể Lại Nội Dung Câu Chuyện Đêm Nay Bác Không Ngủ Theo Ngôi Kể Thứ 1

Lời giải

Đổi chỗ các số hạng vào tổng để hai số đối nhau đứng ngay tắp lự nhau.

a) (-17) + 5 + 8 + 17= <(-17) + 17> + (5 + 8)= 0 + 13 = 13

b) 30 + 12 + (-20) + (-12)= <30 + (-20)> + <12 + (-12)>= 10 + 0 = 10

c) (-4) + (-440) + (-6) + 440= <(-4) + (-6)> + <(-440) + 440>= (-10) + 0 = -10

d) (-5) + ( -10) + 16 + (-1)= <(-5) + ( -10) + (-1)> + 16= (-16) + 16 = 0

Đáp số: a) 13; b) 10; c) -10; d) 0.

Ví dụ 3 : Đơn giản các biểu thức sau đây:

a) x + 22 + (-14) + 52

b) (-90) – (p + 10) + 100.

Lời giải

a) x + 22 + (-14) + 52 = x + (22 – 14 + 52) = x + 60.

Xem thêm: Cảm Nhận Về Khổ Thơ Cuối Trong Bài Vội Vàng, Cảm Nhận Khổ Cuối Bài Thơ Vội Vàng

b) (-90) – (p + 10) + 100 = – 90 – phường – 10 + 100 = (100 – 90 – 10) – p = 0 – p = – p.