Một Thửa Ruộng Hình Chữ Nhật Có Chiều

  -  
*

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 72m. Chiều rộng lớn bằng 14 chiều dài.a) Tính diện tích của thửa ruộng hình chữ nhậtb) bạn ta trồng ngô trên thửa ruộng đó, tính ra bình quân1m2 đất thu được19 kg ngô. Hỏi cả thửa rưởng đó thu được từng nào ki-lô-gam ngô ?

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều nhiều năm 72m. Chiều rộng lớn bằng 14  chiều dài.

Bạn đang xem: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều

a) Tính diện tích s của thửa ruộng hình chữ nhật

b) tín đồ ta trồng ngô trên thửa ruộng đó, tính ra bình quân1m2 đất thu được19 kg ngô. Hỏi cả thửa rưởng kia thu được bao nhiêu ki-lô-gam ngô ?


*

một thửa ruộng hình chữ nhật bao gồm nửa chu vi là 75m. Chiều rộng bằng 1/4 chiều dài.

a) Tính diện tích s của thửa ruộng hình chữ nhật

b) tín đồ ta trồng ngô bên trên thửa ruộng đó, tính ra trung bình 1m2 đất thu được 1/9 kilogam ngô.Hỏi cả thửa ruộng kia thu được từng nào kg ngô ?


*

Diện tích thửa ruộng = 900 m2 (như giải mặt dưới)

1 m2 thu được 1/9 kg ngô thì 900 m2 thu được:

$900:9=100$ (kg ngô)


Sơ đồ : Chiều rộng :...Chiều lâu năm : .....a) toàn bô phần đều nhau là : (1+4=5) ( phần ) Chiều rộng lớn thửa ruộng là : (left(75div5 ight) imes1=15left(m ight)) Chiều lâu năm thửa ruộng là : (75-15=60left(m ight)) diện tích thửa ruộng là : (60 imes15=900left(m^2 ight)) b) Cả thửa ruộng đó thu hoạch được số ki - lô - gam ngô là : (5 imesleft(900div10 ight)=450left(kg ight)) Đáp số : (a,900m^2) (b,450kg)

Sơ đồ : 

Chiều rộng :...

Chiều dài : .....

a) tổng số phần đều nhau là : 

(1+4=5) ( phần ) 

 Chiều rộng thửa ruộng là : 

(left(75div5 ight) imes1=15left(m ight)) 

Chiều nhiều năm thửa ruộng là : 

(75-15=60left(m ight)) 

 Diện tích thửa ruộng là : 

(60 imes15=900left(m^2 ight)) 

b) Cả thửa ruộng kia thu hoạch được số ki - lô - gam ngô là :

(5 imesleft(900div10 ight)=450left(kg ight)) 

Đáp số : (a,900m^2)

(b,450kg)


Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều nhiều năm 72m. Chiều rộng lớn bằng14 chiều dài. A) Tính diện tích s của thửa ruộng hình chữ nhật b) tín đồ ta trồng ngô bên trên thửa ruộng đó, tính ra bình quân 1m2 đất thu được19kg ngô. Hỏi cả thửa rưởng đó thu được từng nào ki-lô-gam ngô ?

Một thửa ruộng hình chữ nhật gồm chiều dài 72m. Chiều rộng lớn bằng14 chiều dài.

a) Tính diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật

b) người ta trồng ngô bên trên thửa ruộng đó, tính ra bình quân 1m2 đất thu được19kg ngô. Hỏi cả thửa rưởng đó thu được bao nhiêu ki-lô-gam ngô ?


Chiều rộng thửa ruộng72 : 4 = 18 (m)Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật72 x 18 = 1296 (m2)b) Thửa ruộng thu hoạch được1296 x 19= 144(kg) Đáp số: a) 1296 m2 b) 144 kg

Chiều rộng lớn thửa ruộng

72 : 4 = 18 (m)

Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật

72 x 18 = 1296 (m2)

b) Thửa ruộng thu hoạch được

1296 x 19= 144(kg)

Đáp số: a) 1296 m2

b) 144 kg


Một thửa ruộng hình chữ nhật tất cả chiều dài là 72. Chiều rộng bằng 1/4 chiều dài

A, tính diện tích thửa ruộng hình chữ nhật.

B, trên thửa ruộng, tín đồ ta trồng ngô với trồng khoai; diện tích s trồng ngô bằng một nửa diện tích trồng khoai.tính diện tích s thửa ruộng dùng để trồng khoai quá cấp tốc luôn


a) Chiều rộng lớn của thửa ruộng hình chữ nhật là : 72 x 1/4 = 18 (m)Diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật là : 72 x 18 = 1296 (m2)b) Ta tất cả : diện tích trồng = 1/2 diện tích trồng khoai=> diện tích s trồng khoai = 2 lần diện tích trồng ngô diện tích s trồng khoai là 2 phần , diện tích s trồng ngô là một phần.=> tổng thể phần cân nhau là : 2 + 1 = 3 phần=> diện tích trồng khoai là : 1296 : 3 x 2 = 864 (m2)

a) Chiều rộng của thửa ruộng hình chữ nhật là : 72 x 1/4 = 18 (m)

Diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật là : 72 x 18 = 1296 (m2)

b) Ta có : diện tích s trồng = một nửa diện tích trồng khoai

=> diện tích trồng khoai = 2 lần diện tích s trồng ngô

diện tích trồng khoai là 2 phần , diện tích trồng ngô là một phần.

=> tổng số phần đều nhau là : 2 + 1 = 3 phần

=> diện tích trồng khoai là : 1296 : 3 x 2 = 864 (m2)


Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 24 m chiều rộng bằng 2/3 chiều lâu năm

a ) Tính diện tích s của hcn

b) bạn ta áp dụng 2/3 diện tích thửa ruộng đó nhằm trồng ngô Tính diện tích s trồng ngô


(a, extDiện tích hcn là 24 imesleft(24 imesdfrac23 ight)=384left(m^2 ight)\b, extDiện tích trồng ngô là 384 imesdfrac23=256left(m^2 ight))


Một thửa ruộng hình chữ nhật tất cả chu vi là 72m. Chiều rộng bởi 4/5 chiều dài. Fan ta trồng ngô bên trên thửa ruộng đó, tính ra bình quân 1m2 khu đất thu được 3/4 kg ngô. Hỏi cả thửa ruộng thu được từng nào yến ngô?


Chiều rộng lớn là 36x4/9=16(m)

Chiều nhiều năm là 36-16=20(m)

Diện tích là 16x20=320(m2)

Khối lượng ngô thu được là:

320x3/4=240(kg)=24(yến)


Một thửa ruộng hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm 100m, chiều rộng bởi (dfrac45) chiều dài.

a) Tính chu vi và mặc tích của thửa ruộng hình chữ nhật đó.

b) vừa đủ cứ 100m2 tín đồ ta thu hoạch được 120kg thóc. Hỏi bên trên cả thửa ruộng, tín đồ ta thu hoạch được từng nào tạ thóc?


a,cv

(100+80).2=360(m)

dt

100.80=8000(m2)

b,trên thửa ruộng thu được số tạ là

8000:100.120=9600(kg)

9600(kg)=96(tạ)


chiều rộng lớn là:100x4/5=80(m)

chu vi là:(100+80)x2=360(m)

DT à:100x80=8000(m2)

người ta thu hoạch đc số kg thóc là:

8000:100x120=9600(kg)

đổi 9600kg=9,6 tạ

Đ/S....


Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều nhiều năm 150m. Chiều rộng bởi chiều dài.a) Tính diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó.b) mức độ vừa phải cứ 100m2, fan ta thu hoạch được 60kg thóc. Hỏi thửa ruộng đó thu hoạch được từng nào tạ thóc?Chiều rộng lớn của thửa ruộng hình chữ nhật đó là:

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều nhiều năm 150m. Chiều rộng bằng

*
chiều dài.

a) Tính diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó.

b) vừa đủ cứ 100m2, người ta thu hoạch được 60kg thóc. Hỏi thửa ruộng đó thu hoạch được từng nào tạ thóc?

Chiều rộng của thửa ruộng hình chữ nhật kia là:


Bài 3. Một thửa ruộng hình chữ nhật bao gồm chiều dài 12m, chiều rộng bằng chiều dài.a) Tính diện tích s thửa ruộng đó.b) bạn ta trồng lúa bên trên thửa ruộng đó, vừa phải cứ bên trên 10 ruộng đang thu được 4,5kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó fan ta thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc?Bài giải.....................................................................................................................................................................................................................

Xem thêm: Bài Thơ: Cơm Cha Áo Mẹ Chữ Thầy Gắng Công Mà Học Có Ngày Thành Danh


Đọc tiếp

Bài 3. Một thửa ruộng hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 12m, chiều rộng bằng

*
 chiều dài.

a) Tính diện tích thửa ruộng đó.

b) bạn ta trồng lúa trên thửa ruộng đó, mức độ vừa phải cứ bên trên 10

*
 ruộng sẽ thu được 4,5kg thóc. Hỏi bên trên cả thửa ruộng đó fan ta thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

Bài giải

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

Xem thêm: Văn Mẫu 10 Cảm Nhận Về Nhân Vật Khách Trong Bài Phú Sông Bạch Đằng

....................................................................................................