Kết quả phân tích đa thức 6x^2y-12xy^2

  -  
*Bạn đang xem: Kết quả phân tích đa thức 6x^2y-12xy^2

câu 1 : công dụng phân tích nhiều thức 6 x2y - 12 xy2là

A 6xy (x - 2y)

B 6 xy (x - y)

C 6xy ( x + 2y)

D 6xy (x + y)

câu 2 : điền đơn thức vào khu vực trống : 12x3y2z2- 18x2y2z= .......(2x - 3z3)

A 6xy2z2

B 6x2y2z2

C 6y2z2

D 6x3y2z2


*

*

1. Rút gọn gàng biểu thức x(x-y)-y(x+y)+x^2+y^2 

2. Phân tích đa thức thành nhân tử :

a) a^3-a^2x-ay^2+xy^2

b) 5x^2-4x+10xy

c) 12x-9--4x^2

d) 8x^3+12x^2y+6xy^2+y^3

e) 5x^2-4x+10xy-8y

3. Điền vào khu vực trống :

a) (1/2x-y)^2=1/4x^2-.....+y^2


3A. Tính quý hiếm biểu thức: a) A = (x²-3x² + 3x)² -2(x²-3x² + 3x)+1 trên x= 11;b) B=(x-2y)(x² + 2xy + 4y²)-6xy(x-2y) tai x=3;y=;5A. Phân tích nhiều thức thành nhân tửa) x² +1-2x²;c) y²-4x² + 4x-1;b)x²-y²-5y+5x;d) x (2+x)²-(x+2)+1-x²6A. Phân tích nhiều thức thành nhân tử:(a) x² −8x+7;b) 2x² -5x+2;c) x²-5x² +8x-4;d) x² +64.


1. Rút gọn biểu thức:

a. (2x-3)(4x2+6x+9)-2x(4x2-1)

b.(x+y)2+2(x+y)(x-y)+(x-y)2

2.Phân tích nhiều thức sau thành nhân tử:

a. 2x2y+4xy+2y c. X2-8x+7

b.9x2+6xy-4z2+y2 d. X3+4x2+x-6
Xem thêm: Viết Đoạn Văn Về Tình Cảm Gia Đình Lớp 7, Viết Đoạn Văn Về Tình Cảm Gia Đình (14 Mẫu)

Phân tích đa thức thành nhân tử:

a) 4(2-x)2 + xy - 2y;

b) x(x- y)3 - y(y - x)2 - y2(x - y);

c)x2y-xy2 - 3x + 3y;

d) x(x + y)2 - y(x + y)2+xy - x2


Bài 1: Phân tích nhiều thức thành nhân tử

1. 5x-10-xy+2y

2.2x^2+2y^2-4xy-xz+yz

3.5x^2y-10xy^2

4.3x^2-6xy+3y^2-12z^2

5.x^2+4xy-16+4y^2

6.7x-6x^2-2

7.(2x+y)^2+x(2x+y)

8.x(x-y)+5x-5y

9.x^2-y^2+2x+1

10.x^3-9x

11.xy-2y+x-2

12.x^3-3x^2-4x+12

13.3x-x^2-2xy+3y-y^2


Bài 1. Phân tích đa thức 2x – 4y thành nhân tử được kết quả là: A.2(x – 2y) B. 2( x + y) C. 4(2x – y) D. 2(x + 2y) Bài 2. Phân tích đa thức 4x2 – 4xy thành nhân tử được kết quả là: A.4(x2 – xy) B. x(4x – 4y) C. 4x(x – y) D. 4xy(x – y) Bài 3. Tại x = 99 giá trị biểu thức x2 + x là: A.990 B. 9900 C. 9100 D. 99000 Bài 4. Các giá trị của x thỏa mãn biểu thức x2 – 12x = 0 là: A.x = 0 B. X = 12 C. x = 0 và x = 12 D. x = 11 Giúp mik với mik cảm ơn...

Bài 1. Phân tích đa thức 2x – 4y thành nhân tử được kết quả là:

A.2(x – 2y) B. 2( x + y) C. 4(2x – y) D. 2(x + 2y) 

Bài 2. Phân tích đa thức 4x2 – 4xy thành nhân tử được kết quả là:

 A.4(x2 – xy) B. x(4x – 4y) C. 4x(x – y) D. 4xy(x – y) 

Bài 3. Tại x = 99 giá trị biểu thức x2 + x là:

A.990 B. 9900 C. 9100 D. 99000 

Bài 4. Các giá trị của x thỏa mãn biểu thức x2 – 12x = 0 là:

 A.x = 0 B. X = 12 C. x = 0 và x = 12 D. x = 11 

Giúp mik với mik cảm ơn

 


Phân tích nhiều thức thành nhân tử:

a) (7x^3y^2+14x^2y^3+7xy^4)

b) (x^2-xy+5x-5y)

c) (3x^2-6xy-12+3y^2)
Xem thêm: Cách Chứng Minh Hình Thang Cân Nhanh Nhất Và Bài Tập Vận Dụng

Phân tích nhiều thức thành nhân tử 

x^2-2xy+y^2-2x+2y

x^2-4x+4-x^2y+2xy

ax^2-3axy-x^2+6xy-9y^2

2a^2x-5a^2y-4x^2+30xy-25y^2


1.Phân tích những đa thức sau thành nhân tử :a, x^2-7x+5;b, x^2-9x-10;c, 2x^2-3x-5;d, 3x^2+2x-5;e, 8x^3+12x^2y+6xy^2+y^3;