Giáo Án Bài Hịch Tướng Sĩ

     

Bạn sẽ xem bản rút gọn của tài liệu. Coi và mua ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (105.95 KB, 6 trang )
Bạn đang xem: Giáo án bài hịch tướng sĩ

(1)Trường thcs Long Thành Bắc Tieát PPCT : 93 Ngaøy daïy:…………………… Tuaàn: 25. Giáo án Ngữ văn 8. HỊCH TƯỚNG SĨ Traàn Quoác Tuaán. I/. MUÏC TIEÂU: Giuùp hoïc sinh 1/.Kiến thức: bổ sung cập nhật thêm kỹ năng về văn nghị luận trung đại. - Thấy được tác dụng ,yêu mong nội dung bề ngoài của văn bạn dạng hịch tướng sĩ. - Sô giaûn veà theå hòch. - thực trạng lịch sử tương quan đến sự thành lập của bài bác hịch tướng mạo sĩ. - tinh thần yêu nước ,ý chí quyết thắng kẻ thù xâm lược của quân dân thời trần. - Đặc điểm văn chính luận của hịch tướng mạo sĩ. 2/.Kỹ năng: .Cảm nhậnđược lòng yêu thương nước tha thiết ,tầm nhìn chiến lược của vị lãnh đạo quân sự đại tài trằn Quốc Tuấn. - Đọc -hiểu một văn bản viết theo thể hịch. - nhận biết được không gian thời đại sục sôi thời è ở thời điểm dân tộc ta sẵn sàng cuộc binh cách chống giặc Mông-Nguyên xâm lược lần thứ hai. - đối chiếu được nghệ thuật và thẩm mỹ lập luận , biện pháp dùng các điển tích ,điển cố gắng trong văn bạn dạng nghị luận trung đại. 3/.Thái độ (giáo dục) : cần có thái độ đúng nỗ lực được điểm lưu ý chủ yếu với chức naêng cuûa theå hòch. (RKNS,TTHCM) II/ TRỌNG TÂM: yếu tố hoàn cảnh lịch sử tương quan đến sự thành lập của bài xích hịch tướng tá sĩ.Tinh thần yêu nước ,ý chí quyết thắng quân thù xâm lược của quân dân thời trần.Đặc điểm văn bao gồm luận của hịch tướng tá sĩ.Phân tích được thẩm mỹ lập luận , giải pháp dùng những điển tích ,điển nỗ lực trong văn phiên bản nghị luận trung đại. III/.CHUAÅN BÒ: 1/.Giaùo vieân: BP 2/.Hoïc sinh: Chuaån bò baøi + duïng cuï hoïc taäp. IV/. TIEÁN TRÌNH: 1/.Ổn định tổ chức triển khai và kiểm diện :. 8A. 8B. 2/.Kieåm tra mieäng : * Goïi HS1 1/. Chiếu dời đô được viết theo phương thức miêu tả chính nào ? (3đ) a. Trường đoản cú sự c. Thuyeát minh b. Bieåu caûm d. Nghò luaän 2/. Vị sao nói bài toán “Chiếu dời đô ra đời” phản ảnh ý chí độc lập, tự cường với sự trở nên tân tiến lớn mạnh của dân tốc Đại Việt? (7đ) TL: Trước Lí Công Vẫn đã có rất nhiều vị vua khác thay đổi địa điểm đặt kinh đô như: nhì Bà Trưng, An Dương Vương, Lý nam giới Đế nhưng phần đa sự đổi khác trên thiết yếu nào sánh được với bài toán dời đô từ Hoa Lư -> Thăng Long. Vày đây không chỉ là thể hiện tại sự sáng sủa Giaùo vieân : Nguyeãn Kim Dieäu Lop8.net. (2) Trường thcs Long Thành Bắc. Giáo án Ngữ văn 8. Xuyên suốt của Lý Thái Tổ mà còn là một khát vọng của dt muốn xây dựng một non sông hùng mạnh, không chỉ đánh dấu bước bắt đầu của một triều đại trước tiên trong lịch sử dân tộc phong kiến việt nam mà còn xuất hiện một thời đại mới – thời đại chế tạo và củng cố non sông phong con kiến độc lập. * Goïi HS2 1/. Ý như thế nào nói đúng nhất mục đích của thể chiếu? (3đ) a. Giải bày cảm tình của bạn viết. B. Kêu gọi cổ vũ những người nhiệt huyết chiến đấu hủy diệt kẽ thù. C. Miêu tả phong cảnh, đề cập sự việc. D. Ban boá meänh leänh cuûa nhaø vua. 2/. Em hãy phân tích lợi thế của thành đại la? (7đ) TL: Vò trí ñòa lí Vò trí chủ yếu trò vaên hoùa 3/. Bài xích mới: hoạt động của GV + HS a/.Hoạt cồn 1: *Giới thiệu: nhà Lý hiện ra và phát triển trên 200 năm thì bị bại vong bởi một sự kiện nào? (Lí Chiêu Hoàng nhịn nhường ngôi cho chồng là nai lưng Cảnh) đơn vị Trần thành lập trong khoảng thời hạn Trần trị vì gồm có sự kiện gì nỗi bật? (3 lần chiến hạ quân Nguyên) cùng danh tướng có công lớn số 1 đó là è cổ Quốc Tuấn. Trong 3 lần lập công ấy lần thứ hai là vẽ vang hơn cả. Ñaây laø moät chieán thaéng veõ vang nhaát cuûa daân toäc ta. Cuốc thành công này gắn sát với sự ra đời của “Hịch tướng vày Trần Quốc Tuấn biên soạn thảo, họ hãy tìm hieåu VB naøy. B/.Hoạt hễ 2: Đọc khám phá chú tích. -GV đọc mẫu hướng dẫn học sinh đọc Đọc gọng hùng hồn, sảng khoái. Đoạn đầu nêu gương sử sách: hiểu khút tách minh bạch. Đoạn tạo nên nỗi lòng của tác giả đọc đằm thắm, xúc động. Đoạn phân tích đúng sai đọc dồn dập, dằn từng câu, thừa nhận từng chữ. * HS yếu hiểu -> HS khá dấn xét -> hiểu -> học viên yếu lập lại -> HS xuất sắc đọc (chuyên đề tổ) -HS đọc ghi chú -Neâu 1 soá neùt chủ yếu veà taùc giaû?. Giaùo vieân : Nguyeãn Kim Dieäu Lop8.net. Noäi dung baøi hoïc. I/.Đọc -Tìm gọi chú thích. 1/. Đọc. 2/. Taùc giaû – taùc phaåm : -Hưng Đạo Vương trằn Quốc Tuaán(1231? -1300) laø moät danh tướng tá thời Trần có công lao lớn. (3) Trường thcs Long Thành Bắc. Giáo án Ngữ văn 8. Trong cha cuoäc khaùng chieán choáng quaân Moâng -Nguyeân. - Hòch laø theå vaên chủ yếu luaän trung đại ,có kết cấu chặt chẽ, lí lẽ sắc đẹp bén, dùng làm khích lệ tình yêu ,tinh thần đương đầu chống kẻ thù . GV cung caáp theâm veà maâu thuaãn cuûa vua Traàn vaø +Hịch tướng mạo sĩ được trằn Quốc phụ thân cuûa Traàn Quoác Tuaán, nhöng Traàn Quoác Tuaán khoâng Tuấn viết để kêu gọi tướng sĩ học nghe theo lời cha, bẻ ngọn giáo lúc vào chầu vua. Tập Binh thư yếu ớt lược ,sẵn sàng đối -GV ra mắt Trần Quốc Tuấn cùng đền thờ ông. Phó với thủ đoạn của giặc * GV choát, chuyeån. Mông- Nguyên xâm chiếm nước -Xác định thể một số loại văn bản. Ta lần sản phẩm công nghệ hai(1285). (?) Em hieåu theá naøo veà hòch? (*) tác dụng của hịch là nhằm cổ động, thuyết phục hoặc kêu gọi đấu tranh chống kẻ thù.

Xem thêm: Tìm Hiểu Về Cuộc Đời Của Tấm Gương Nguyễn Ngọc Ký, Tấm Gương Sáng Ngời Về Nghị Lực Vượt Lên Số Phận


Xem thêm: Kí Hiệu M Là Loại Ren Hệ Mét Là Gì? Bảng Tra Bước Ren Hệ Mét Từ M1


(?) Neâu keát caáu cuûa baøi hòch? (*) bài hịch kêu gọi đánh giặc thường xuyên gồm các phần: phần bắt đầu có đặc thù nêu vấn đề, phần thứ 2 nêu truyền thống cuội nguồn vẽ vang vào sử sách, phần thứ tía nhận ñònh tình hình, phaân tích phaûi traùi, phaàn keát thuùc: Neâu nhà trương và kêu gọi đấu tranh. (?) sau thời điểm đã học xong xuôi thể chiếu cùng hịch em hãy so sánh sự tương đương và khác biệt giữa 2 thể nhiều loại này? (*) Gioáng: -Theå vaên nghò luaän keát caáu chaët cheõ. -Cùng là một số loại văn ban bố công khai. -Đều làm bởi văn vần, văn xuôi và văn biền ngẫu. (*) Khaùc : -Chiếu: dùng để làm ban tía mệnh lệnh -Hịch: Kêu gọi, cổ động, thuyết phục +Khích leä tinh thaàn, tình caûm. (?) bài bác hịch thành lập và hoạt động trong thực trạng nào? (*) bài bác hịch được chào làng 9/1284 tại cuộc chăm chú binh sinh sống đông Thăng Long vào 3 cuộc khág chiến chống Mông – Nguyên thời trần lần 2 là gay go quyết liệt nhất. Gaëc caây theá ngang taøn hoáng hích, ta soi suïc caêm thuø quyết trọng tâm chiến đấu. Tuy nhiên trong hàng ngũ tướng sĩ mong hòa với lòng yêu thương nước tha thiết, trần Quốc Tuấn vẫn viết “Hịch tướng mạo sĩ” làm cho khơi ngợi, hăm nóng thai nhiệt huyết, tiến công bạt những bốn tưởng bàng quan, khích lệ những tướng sĩ tiếp thu kiến thức cuốn “Binh thư yếu ớt lược” do chính ông Giaùo vieân : Nguyeãn Kim Dieäu Lop8.net. (4) Trường thcs Long Thành Bắc. Giáo án Ngữ văn 8. Soạn thể hiện lòng tin quyết thành công –chính vị vậy “Hịch tướng tá sĩ” là áng văn tập trung cao độ độc nhất tình yêu nước thời bấy giờ. -HS giaûi nghóa laø 17,18,22,23 c/ vận động 3: tò mò văn bản (?) Xaùc ñònh boá cuïc cuûa baøi hòch? (*) 4 phaàn +Đoạn 1: Đầu ….. Giờ tốt” -> Nêu gương sử sách. +Đoạn 2: TT……… vui lòng” -> Sự ngang ngược, lầm lỗi cuûa keû thuø, loøng caêm thuø giaëc. +Đoạn 3: “Các ngơi …… phỏng có được không?” -> Âm tích giữa công ty và tướng. +Đoạn 4: TT -> hết -> Nhiệm v ụ cấp bách khích lệ ý thức chiến đấu. (?) khởi đầu bài hịch tác giả nêu gương sử sách phương Bắc. Đó là đông đảo ai? họ đã làm cho những vấn đề gì?. 3/. Giải nghĩa từ: II. Đọc – tò mò văn bản. 1/. Nêu gương sử sách * Xöa -Kỷ tín chết cầm …… cao để -Do vu che chở ……… Chiêu Vöông -Dự Nhượng báo thù ………. Chữ -Thân khoái cứu giúp nạn trộn nước -Kính Đức …… phò thái Tông -Caûo Khanh khoâng theo nghòch taëc. * nay -Nguyeãn Vaên Laäp …… Vöông Coâng Kieân. -Xích Tu tư …. Cốt Đãi Ngột Long.. (?) phương pháp nêu gương gồm gì đáng chú ý? (*) Vừa có những tướng lĩnh cao cấp, vừa là những người dân bình thường, gồm cả gương đời xưa và nay) rất nhiều nhân trang bị được nêu gương gồm mối quan tiền hệ ra sao với chủ tướng? (*) Beà toâi gaàn : Kæ Tín, bởi vu….. Beà toâi xa thaân khoái. Cao Khanh…..) => Để lôi kéo khích lệ tinh thần => khích lệ nhiều người, người nào cũng có thể lập công yêu nước ,chống giặc ngoại xâm. Danh, lưu giữ tên sử sách. (?) phần đông gương sử sách ấy tất cả điểm gì chung? (*) Quên mình, quyết tử vì chủ tức là vì nước? (?) vì sao người sáng tác lại nêu cả gương đời trước cùng đời Giaùo vieân : Nguyeãn Kim Dieäu Lop8.net. (5) Trường thcs Long Thành Bắc. Giáo án Ngữ văn 8. Nay? Caùch neâu göông nhö vaäy nhaèm muïc ñích gì? (*) Theo ý niệm của fan Trung Đại: đầu tiên lập Đức, trang bị hai lập công, thứ cha lập ngôn. Vị vậy lập công danh sự nghiệp để lại cho đời biến chuyển lẽ sống lớn đấng quý ông thời ấy. Họ cho rằng trung quân là ái quốc quyết tử cho vua chúa, nhà soái của chính mình là hy sinh cho nước.. 2/. Nhaän ñònh tình hình.. A). Toäi aùc cuûa giaëc -… nghênh ngang ngoài đường. -…uốn lưỡi cú chiếu sĩ mắng triều d/. Vận động 4 : so với đoạn 2 ñình. (?) sau khi nêu gươg sử sách tác giả quay về với thực -… thaân deâ choù baét naït toå phuï. Tế trước mắt, kia là vấn đề gì? -Đòi ngọc lụa, vét của kho tất cả (?) tội ác của giặc được người sáng tác lật tả như vậy nào? haïn. -> Tham lam, hoáng haùch, ngang ngược.. (?) tác giả sử dụng biện pháp nghệ thuật gì khi kể tới tội ác của giặc? (Ẩn dụ) (?) thẩm mỹ ẩn dụ trong đoạn văn trên cho biết => Khích leä loøng caêm thuø giaëc giặc Nguyên như thế nào? Và cách biểu hiện của người sáng tác ra sao? nỗi nhục mất nước. (*) Noãi caêm giaän vaø loøng khinh thường bæ * 6 nhoùm thaûo luaän. Dựa vào những đọc biết về lịch sử so sánh cùng với lời hịch , thử suy nghĩ xem tác giả đã khuyến khích được điều gì nghỉ ngơi tướng sĩ? 4/.Caâu hoûi ,baøi taäp cuûng coá : 1. Bạn ta hay viết hịch bao giờ ? a. Khi non sông có giặc nước ngoài xâm. B. Khi nước nhà thanh bình. C. Khi non sông phồn vinh. D. Khi nước nhà vửa xong xuôi chiến tranh. 2. Em haõy phaân tích centimet toäi aùc cuûa giaëc? *TL: Nghênh ngang đi ngoài đường ……… nước. 5/Hướng dẫn học sinh tự học tập : -Đối với bài học ở tiết học này: + Hoïc baøi + thuoäc loøng VB -Đối với bài học kinh nghiệm ở tiết học tiếp theo: +Chuẩn bị: “Hịch tướng mạo sĩ (TT)” +Soạn thắc mắc 3,4,5,6,7 SGK T61 +Nghiên cứu trước các BT vào VBTNV.. V/ RÚT tởm NGHIEÄM: Giaùo vieân : Nguyeãn Kim Dieäu Lop8.net. (6) Trường thcs Long Thành Bắc. Giáo án Ngữ văn 8. - Noäi dung: ................................................................................................................ …………………………………………………………………………………………. - Phöông phaùp: ................................................................................................................ ………………………………………………………………………………………… - Sử dụng đồ dùng , thiết bị dạy học.. ........................................................................................................................... .................………………………………………………………………………. Giaùo vieân : Nguyeãn Kim Dieäu Lop8.net. (7)