Mục lục giải bài tập sgk toán lớp 4

  -  
(eqalign& 27 imes 10 = ldots cr & 86 imes 10 = ldots cr & 358 imes 10 = ldotscr )(eqalign& 72 imes 10 = ldotscr & 103 imes 10 = ldotscr & 1977 imes 100 =ldots cr)(eqalign& 14 imes 1000 = ldots cr & 452 imes 1000 = ldotscr & 300 imes 1000 = ldotscr )

b)

(eqalign & 80:10 = ldotscr và 300:10 = ldotscr & 2000:10 = ldotscr )

(eqalign và 400:100 = ldots cr và 4000:100 = ldots cr & 40000:100 = ldots cr )

(eqalign và 6000:1000 = ldots cr & 60000:1000 = ldots cr & 600000:1000 = ldots cr )

c)

(eqalign & 64 imes 10 = ldots cr và 640:10 = ldots cr )

(eqalign và 32 imes 100 = ldots cr & 3200:100 = ldots cr )

(eqalign & 95 imes 1000 = ldots cr và 95000:1000 = ldots cr )

2. Tính:

a)

(eqalign & 63 imes 100:10 = ldots ldots cr và ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = ldots ldots cr )

b)

(eqalign & 960 imes 1000:100 = ldots ldots cr & ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = ldots ldots cr )

c)

(eqalign và 79 imes 100:10 = ldots ldots cr và ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = ldots ldots cr )

d)

(eqalign và 90000:1000 imes 10 = ldots ldots cr và ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = ldots ldots cr )

3. Viết số thích hợp vào khu vực chấm:

a) 160 = 16 × ……

4500 = …… × 100

9000 = 9 × ……

c) 70000 = …… × 1000

70000 = …… × 100

70000 = …… × 10 

b) 8000 = …… × 1000

800 = …… × 100

80 = …… × 10

d) 2020000 = … × 10000

2020000 = 2020 × ……

2020000 = …… × 10

Bài giải:

1. 

a)

(eqalign & 27 imes 10 = 270; cr và 86 imes 10 = 860; cr và 358 imes 10 = 3580; cr )

(eqalign & 72 imes 10 = 720; cr & 103 imes 10 = 10300; cr và 1977 imes 100 = 197700; cr )

(eqalign và 14 imes 1000 = 14000 cr & 452 imes 1000 = 452000 cr và 300 imes 1000 = 300000 cr )

b)

(eqalign và 80:10 = 8; cr và 300:10 = 30; cr & 2000:10 = 200; cr )

(eqalign và 400:100 = 4 cr & 4000:100 = 40 cr & 40000:100 = 400 cr )

(eqalign và 6000:1000 = 6 cr và 60000:1000 = 60 cr và 600000:1000 = 600 cr )

c)

(eqalign & 64 imes 10 = 640; cr & 640:10 = 64; cr )

(eqalign và 32 imes 100 = 3200; cr & 3200:100 = 32; cr )

(eqalign và 95 imes 1000 = 95000 cr và 95000:1000 = 95 cr )

2.

a) 

(eqalign & 63 imes 100:10 = 6300:10 cr và ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = 630 cr )

b)

(eqalign và 960 imes 1000:100 = 960000:100 cr & ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = 9600 cr )

c)

(eqalign & 79 imes 100:10 = 7900:10 cr và ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = 790 cr )

d)

(eqalign và 90000:1000 imes 10 = mkern 1mu mkern 1mu 90 imes 10 cr & ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = 900 cr )