GIẢI SÁCH BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 6 TẬP 2

     

Giải sách bài tập tiếng Anh lớp 6 Tập 2

Trọn bộ giải thuật sách bài tập giờ Anh lớp 6 Tập 2 bộ sách Kết nối tri thức cụ thể được biên soạn bám sát chương trình sách bài xích tập giờ đồng hồ Anh 6 (Global Success 6) giúp học viên làm bài bác tập về nhà trong SBT giờ Anh 6 tiện lợi hơn.

Bạn đang xem: Giải sách bài tập tiếng anh lớp 6 tập 2

*

Unit 7: Television

Unit 8: Sports và games

Unit 9: Cities of the world

Test yourself 3

Unit 10: Our houses in the future

Unit 11: Our greener world

Unit 12: Robots

Test yourself 4

Sách bài bác tập giờ Anh lớp 6 Unit 7: Television

A. Pronunciation

Exercise 1. Find the word which has a different sound in the part underlined. Say the words aloud (Tìm từ bao gồm phần gạch men chân được vạc âm khác những từ còn lại. Nói to các từ)

*

1. A. Thirsty B. Throw C. Theme D. There

2. A. Breathe B. Fourth C. Tooth D. Warmth

3. A. Then B. Thing C. Them D. Their

4. A. Birthday B. Mouthful C. Although D. Worth

5. A. Everything B. Rhythm C. Healthy D. Nothing

Đáp án với giải thích:

1. Đáp án D

Các lời giải A, B, C phân phát âm là /θ/, giải đáp D vạc âm là /ð/

2. Đáp án A

Các giải đáp B, C, D phát âm là /θ/, câu trả lời A phân phát âm là /ð/

3. Đáp án B

Các giải đáp A, C, D phân phát âm là /ð/, đáp án B phát âm là /θ/

4. Đáp án C

Các giải đáp A, B, D phạt âm là /θ/, giải đáp C vạc âm là /ð/

5. Đáp án B

Các đáp án A, C, D phân phát âm là /θ/, lời giải B phân phát âm là /ð/

Exercise 2. Single-underline the words with the /θ/ sound and double-underline the words with the /ð/ sound. Practise saying the sentences (Gạch 1 gạch cho số đông từ gồm âm /θ/, gạch 2 gạch ốp cho phần đông từ tất cả âm /ð/)

1. The theatre is at number thirteen.

2. The Big Thumb is on Disney channel.

3. The Haunted Theatre is about a thirsty ghost.

4. What’s the weather lượt thích on Thursday?

5. There are thirty people in the studio.

Xem thêm: Hiện Nay Rừng Ngập Mặn Bị Thu Hẹp, Chủ Yếu Là Do:, Hiện Nay, Rừng Ngập Mặn Đang Bị Thu Hẹp Rất Nhiều

Đáp án:

1. The theatre is at number thirteen.

2. The Big Thumb is on Disney channel.

3. The Haunted Theatre is about a thirsty ghost.

Xem thêm: Câu Hỏi My Uncle Tries To Spend Time Playing With His Children He Is

4. What’s the weather like on Thursday?

5. There are thirty people in the studio.

Sách bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 Unit 8: Sports & games

A. Pronunciation

Exercise 1. Write the following words in the correct column (Viết các từ sau vào đúng cột)

travel

match

competitive

congratulation

educational

chess

fantastic

exercise

schedule

marathon

*

Đáp án:

/e/

/æ/

chess

travel

competitive

match

exercise

fantastic

schedule

congratulation

educational

marathon

Exercise 2. Read the sentences aloud, paying attention to lớn the underlined words (Đọc to các câu, chú ý những trường đoản cú được gạch men chân)