Giải Sách Giáo Khoa Toán Lớp 8

     

Giải bài tập trang 58, 59 bài xích 1 Định lí Talet trong tam giác Sách giáo khoa toán 8 tập 2. Câu 1: Viết tỉ số của các cặp đoạn thẳng bao gồm độ lâu năm như sau:...

Bạn đang xem: Giải sách giáo khoa toán lớp 8


Bài 1 trang 58 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Viết tỉ số của những cặp đoạn thẳng tất cả độ nhiều năm như sau:

a) AB = 5cm và CD 15 cm;

b) EF = 48 centimet và GH = 16 dm;

c) PQ = 1.2m cùng MN = 24 cm.

Giải: 

a) Ta tất cả AB = 5cm cùng CD = 15 cm

 (fracABCD) = (frac515) = (frac13).

b) EF= 48 cm, GH = 16 dm = 160 cm

 (fracEFGH) = (frac48160) = (frac310)

c) PQ= 1,2m = 120cm, MN= 24cm

 (fracPQMN) = (frac12024) = 5.

Bài 5 trang 58 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Tìm x trong các trường hợp sau(h.7):

*

Giải:

a) MN // BC => (fracBMAM) = (fracCNAN)

Mà công nhân = AN= 8.5 - 5= 3.5

nên (fracx4) = (frac3.55) => x = (frac4.3,55) = 1,4.

Vậy x = 1,4.

 b)

PQ // EF => (fracDPPE) = (fracDQQF)

Mà QF = DF - DQ = 24 - 9 = 15

Nên 

(fracx10,5) = (frac915) => x = (frac10,5.915) = 6,3

Bài 2 trang 59 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Cho biết (fracABCD) = (frac34) và CD= 12cm. Tính độ dài AB.

Xem thêm: 1 Sào Đất Bằng Bao Nhiêu Mét Vuông (M2)? Miền Nam, Miền Trung, Miền Bắc?

Giải:

Ta có: (fracABCD) = (frac34) nhưng mà CD= 12cm nên

(fracAB12) = (frac34) => A= (frac12.34) = 9

Vậy độ dài AB= 9cm.

Bài 3 trang 59 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Cho biết độ dài cùa AB gấp 5 lần độ lâu năm của CD và độ dài của A"B" vội 12 lần độ nhiều năm của CD. Tính tỉ số của nhị đoạn trực tiếp AB với A"B".

Giải:

Độ nhiều năm AB vội 5 lần độ dài CD đề xuất AB= 5CD.

Độ nhiều năm A"B" vội 12 lần độ dài CD đề xuất A"B"= 12CD.

=> Tí số của hai đoạn thẳng AB với A"B" là: 

(fracABA"B")= (frac5CD12CD) = (frac512)

Bài 4 trang 59 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Cho biết (fracAB"AB) = (fracAC"AC) (h.6)

Chứng minh rằng: 

a) (fracAB"B"B) = (fracACC"C)"

b) (fracBB"AB) = (fracCC"AC).

Xem thêm: 8Cosx = Căn3/Sinx + 1/Cosx Câu Hỏi 15380, Evaluate Intcosx + 3Sinx + 7/Cosx + Sinx + 1 Dx

*

Giải: 

a) Ta có: 

(fracAB"AB) = (fracAC"AC) => (fracACAC") = (fracABAB")

=> (fracACAC") - 1 = (fracAC-AC"AC") = (fracAB-AB"AB") 

=> (fracCC"AC") = (fracB"BAB") => (fracAB"BB") = (fracAC"CC")

b) Vì (fracAB"AB) = (fracAC"AC) mà AB" = AB - B"B, AC" = AC - C"C.

(fracAB-BB"AB) = (fracAC -CC"AC) => 1 - (fracB"BAB) = 1 - (fracC"BAC)