Giải Sách Bài Tập Toán Lớp 8

     

Giải bài bác tập trang 7 bài 3, 4, 5 hồ hết hằng đẳng thức kỷ niệm Sách bài xích tập (SBT) Toán 8 tập 1. Câu 11: công dụng của tích...
Bạn đang xem: Giải sách bài tập toán lớp 8

Câu 11 trang 7 Sách bài xích tập (SBT) Toán 8 tập 1

Tính:

a. (left( x + 2y ight)^2)

b. (left( x - 3y ight)left( x + 3y ight))

c. (left( 5 - x ight)^2)

Giải:

a. (left( x + 2y ight)^2))­­ (= x^2 + 4xy + 4y^2)

b. (left( x - 3y ight)left( x + 3y ight)) ( = x^2 - left( 3y ight)^2 = x^2 - 9y^2)

c. (left( 5 - x ight)^2) ( = 5^2 - 10x + x^2 = 25 - 10x + x^2)

Câu 12 trang 7 Sách bài xích tập (SBT) Toán 8 tập 1

Tính:

a. (left( x - 1 ight)^2)

b. (left( 3 - y ight)^2)

c. (left( x - 1 over 2 ight)^2)

Giải:

a. (left( x - 1 ight)^2$$ = x^2 - 2x + 1)

b. (left( 3 - y ight)^2$ $ = 9 - 6y + y^2)

c.

Xem thêm: Hướng Dẩn Cách Lấy Lại Mật Khẩu K12Online, Quên Mật Khẩu


Xem thêm: Cột Sống Con Người Có Bao Nhiêu Đốt Sống Con Người Có Thể Bạn Chưa Biết


(left( x - 1 over 2 ight)^2$ $ = x^2 - x + 1 over 4)

Câu 13 trang 7 Sách bài xích tập (SBT) Toán 8 tập 1

Viết những biểu thức sau bên dưới dạng bình phương của một tổng:

a. (x^2 + 6x + 9)

b. (x^2 + x + 1 over 4)

c. (2xy^2 + x^2y^4 + 1)

Giải:

a. (x^2 + 6x + 9)( = x^2 + 2.x.3 + 3^2 = left( x + 3 ight)^2)

b. (x^2 + x + 1 over 4) (= x^2 + 2.x.1 over 2 + left( 1 over 2 ight)^2 = left( x + 1 over 2 ight)^2)

c. (2xy^2 + x^2y^4 + 1)( = left( xy^2 ight)^2 + 2.xy^2.1 + 1^2 = left( xy^2 + 1 ight)^2)

Câu 14 trang 7 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Rút gọn gàng biểu thức:

a. (left( x + y ight)^2 + left( x - y ight)^2)

b. (2left( x - y ight)left( x + y ight) + left( x + y ight)^2 + left( x - y ight)^2)

c. (left( x - y + z ight)^2 + left( z - y ight)^2 + 2left( x - y + z ight)left( y - z ight))

Giải:

a. (left( x + y ight)^2 + left( x - y ight)^2) ( = x^2 + 2xy + y^2 + x^2 - 2xy + y^2 = 2x^2 + 2y^2)

b. (2left( x - y ight)left( x + y ight) + left( x + y ight)^2 + left( x - y ight)^2)

( = left< left( x + y ight) + left( x - y ight) ight>^2 = left( 2x ight)^2 = 4x^2)

c. (left( x - y + z ight)^2 + left( z - y ight)^2 + 2left( x - y + z ight)left( y - z ight))

(eqalign & = left( x - y + z ight)^2 + 2left( x - y + z ight)left( y - z ight) + left( y - z ight)^2 cr & = left< left( x - y + x ight) + left( y - z ight) ight>^2 = x^2 cr )