JUST A MOMENT

  -  

Bài 11. Bài bác tập áp dụng định hiện tượng Ôm và phương pháp tính điện trở của dây dẫn

Câu 1 trang 31 SBT vật dụng Lí 9 

Hai bóng đèn khi sáng thông thường có năng lượng điện trở là R1 = 7,5Ω cùng R2 = 4,5Ω. Dòng điện chạy qua nhị đèn đều phải có cường độ định nút là I = 0,8A. Hai đèn này được mắc thông suốt với nhau với với một điểm năng lượng điện trở R3 để mắc vào hiệu điện vậy U = 12V

a) Tính R3để nhị đèn sáng bình thường

b) Điện trở R3 được quấn bởi dây nicrom gồm điện trở suất 1,10.10-6Ω.m cùng chiều lâu năm là 0,8m. Tính máu diện của dây nicrom này

Tóm tắt:

Đèn 1: R1 = 7,5Ω; Đèn 2: R2 = 4,4Ω; Iđm1 = Iđm2 = I = 0,8A; U = 12V;

a) R3= ? để hai đèn sáng sủa bình thường.

Bạn đang xem: Just a moment

b) dây nicrom ρ = 1,1.10-6Ω.m; l= 0,8m; S = ?

Lời giải:

a) Khi hai đèn sáng bình thường thì cường độ mẫu điện qua mạch là:

I = I1 = I2 = Iđm1 = Iđm2 = 0,8A

Điện trở tương tự của đoạn mạch là:

*

Mặt khác R = R1 + R2 + R3 → R3 = 15 - (7,5 + 4,5) = 3Ω

b) huyết diện của dây nicrom là:

*

Câu 2 trang 31 SBT đồ vật Lí 9 

Hai nhẵn đèn gồm cùng hiệu điện nuốm định nút là U1 = 6V, khi đèn sáng thông thường có năng lượng điện trở tương ứng là R1 = 8Ω với R2 = 12Ω. Phải mắc hai bóng đèn với một vươn lên là trở tất cả hiệu điện cố kỉnh U = 9V để hai đèn bình thường.

a) Vẽ sơ trang bị của đoạn mạch điện trên cùng tính năng lượng điện trở của phát triển thành trở khi đó

b) biến chuyển trở được quấn bởi dây kim loại tổng hợp Nikêlin bao gồm điện trở suất là 0,40.10-6Ω.m, huyết diện tròn, chiều nhiều năm 2m. Tính đường kính tiết diện d của dây hợp kim này, hiểu được hiệu năng lượng điện thế lớn nhất được phép đặt vào nhị đầu của trở nên trở là 30V và lúc đó dòng năng lượng điện chạy qua trở nên trở gồm cường độ là 2A.

Tóm tắt:

Đèn 1: Uđm1 = U1 = 6V; R1 = 8Ω; Đèn 2: Uđm2 = Uđm1 = 6V; R2 = 12Ω; U = 9V;

a) Sơ vật mạch điện?; Rb= ?

b) dây nikêlin ρ = 0,4.10-6Ω.m; l= 2m; Ubmax= 30V; Ib = 2A; S = ?

Lời giải:

a) Sơ đồ dùng mạch điện như hình 11.1

*

Vì nhì đèn sáng thông thường nên ta có:

- Cường độ loại điện qua đèn 1 là:

*

- Cường độ dòng điện qua đèn 2 là:

*

Cường độ dòng điện qua mạch chủ yếu là: I = I1 + I2 = 1,25A.

Biến trở ghép thông suốt với nhiều hai đèn cần Ib = I = 1,25A

Ub + U12 = U ↔ Ub = U – U12 = U – U1 = 9 – 6 = 3V (hai đèn ghép song song U1 = U2 = U12)

→ Điện trở của phát triển thành trở là:

*

b) Điện trở lớn số 1 của biến chuyển trở là:

 

*

Áp dụng công thức: 

*

với S là huyết diện được tính bằng công thức: 

*

*

Câu 3 trang 31 SBT đồ Lí 9

Hai láng đèn có hiệu điện núm định mức theo lần lượt là U1 = 6V, U2 = 3V cùng khi sáng thông thường có năng lượng điện trở khớp ứng là R1 = 5Ω với R2 = 3Ω. Phải mắc nhị đèn này cùng với một biến trở vào hiệu điện gắng U = 9V nhằm hai đèn sáng bình thường.

a) Vẽ sơ đồ của mạch điện

b) Tính điện trở của biến hóa trở khi đó

c) trở nên trở này còn có điện trở lớn số 1 là 25Ω, được quấn bởi dây nicrom bao gồm điện trở suất là 1,10.10-6Ω.m, gồm tiết diện 0,2mm2. Tính chiều dài của dây nicrom này.

Tóm tắt:

Đèn 1: Uđm1 = U1 = 6V; R1 = 5Ω; Đèn 2: Uđm2 = U2 = 3V; R2 = 3Ω; U = 9V;

a) Sơ đồ dùng mạch điện?;

b) Rb= ?

c) dây nicrom ρ = 1,1.10-6Ω.m; Rbmax= 25Ω; S = 0,2mm2= 0,2.10-6m2; l = ?

Lời giải:

a) vị U = Uđm1+ Uđm2(9 = 6 + 3) đề xuất ta phải mắc nhì đèn thông suốt với nhau.

Xác xác định trí mắc thay đổi trở:

Cường độ loại điện định nút qua mỗi đèn là:

*

- do Iđm1 > Iđm2 nên nhằm hai đèn sáng thông thường thì đèn 1 phải nằm ở vị trí nhánh bao gồm và đèn 2 nằm tại vị trí nhánh rẽ → đổi mới trở rất cần phải mắc tuy nhiên song với R2

(vì nếu đổi mới trở mắc tuy nhiên song cùng với R1 thì khi ấy Imạch chính = Iđm2 = 1A b= Iđm1– Iđm2 = 0,2A

Biến trở ghép tuy vậy song với đèn 2 phải Ub = Uđm2 = 3V

Điện trở của đổi thay trở: Rb = Ub/Ib = 3/0,2 = 15Ω

c) Chiều lâu năm của dây nicrôm dùng để làm quấn đổi thay trở là:

*

Câu 4 trang 32 SBT thiết bị Lí 9

Một bóng đèn sáng bình thường với hiệu điện gắng định nấc UĐ = 6V và lúc đó dòng điện chạy qua đèn có cường độ IĐ = 0,75A. Mắc bóng đèn này với một thay đổi trở bao gồm điện trở lớn nhất là 16Ω vào hiệu điện vậy U = 12V.

*

a) Phải điều chỉnh biến trở bao gồm điện trở là từng nào để đèn sáng bình thường nếu mắc trơn đèn nối tiếp với biến trở vào hiệu điện ráng U đã đến trên đây?

b) nếu như mắc đèn và biến đổi trở vào hiệu điện ráng U đã cho theo sơ vật dụng hình 11.1 SBT (hình bên) thì phần điện trở R1của biến chuyển trở là bao nhiêu để đèn sáng sủa bình thường?

Tóm tắt:

Đèn: Uđm1 = UĐ = 6V; IĐ = 0,75A; trở nên trở: Rbmax = 16Ω; U = 12V;

a) Đèn tiếp liền biế trở, đèn sáng thông thường khi Rb= ?

b) Đèn sáng bình thường khi R1= ?

Lời giải:

a) Mắc nhẵn đèn tiếp nối với thay đổi trở, đèn sáng thông thường khi:

Ib = IĐ = I = 0,75A

Ub + UĐ = U và UĐ = 6V → Ub = U – UĐ = 12 – 6 = 6V

Điện trở của biến đổi trở là: Rb = Ub / Ib = 6/0,75 = 8Ω

b) Đèn được mắc song song với phần R1 của đổi mới trở và đoạn mạch tuy nhiên song này được mắc tiếp liền với phần còn sót lại R2(R2= 16 – R1) của biến hóa trở.

Để đèn sáng bình thường thì hiệu điện rứa ở hai đầu đoạn mạch song song là UĐ = 6V và vì vậy hiệu điện nắm ở nhì đầu phần sót lại của biến đổi Hình 11.3 trở là:

U2 = U – UĐ = 12 – 6 = 6V.

Xem thêm: Hãy Cho Biết Sự Biến Dạng Của Lá Có Ý Nghĩa Gì ? Sự Biến Dạng Của Lá Có Ý Nghĩa Gì

Điện trở của đèn là: RĐ = UĐ / IĐ = 6/0,75 = 8Ω

Vì nhiều đoạn mạch (đèn // R1) nối liền với R2 nên ta bao gồm hệ thức:

*

(R1D là điện trở tương đương của đoạn mạch đèn // R1 và U1D = U1 = UĐ = 6V)

*

Câu 5 trang 32 SBT thứ Lí 9 

Xét những dây dẫn được gia công từ thuộc một một số loại vật liệu, ví như chiều nhiều năm dây dẫn giảm sút 5 lần và tiết diện tăng gấp đôi thì năng lượng điện trở của dây dẫn biến đổi như nuốm nào?

A. Điện trở của dây dẫn tăng lên 10 lần

B. Điện trở của dây dẫn giảm sút 10 lần

C. Điện trở dây dẫn tạo thêm 2,5 lần

D. Điện trở dây dẫn giảm lên 2,5 lần

Tóm tắt:

Hai dây cùng vật liệu (ρ1 = ρ2 = ρ); l2 = l1/5; S2 = 2S1; R2/ R1 = ?

Lời giải:

Chọn B. Điện trở của dây dẫn giảm sút 10 lần

Áp dụng công thức: 

*

*

Câu 6 trang 32 SBT vật Lí 9

Câu phát biểu nào tiếp sau đây về mối quan hệ giữa hiệu điện chũm U thân hai đầu một quãng mạch bao gồm điện trở R với cường độ chiếc điện I chạy qua đoạn mạch này là không đúng?

A. Hiệu điện rứa U bằng tích số thân cường độ loại điện I và điện trở R của đoạn mạch.

B. Điện trở R của đoạn mạch không phụ thuộc vào hiệu điện nỗ lực U giữa hai đầu đoạn mạch cùng cường độ loại điện chạy qua mạch đó.

C. Cường độ chiếc điện I tỉ lệ thành phần thuận với hiệu điện núm U và tỉ lệ nghịch với năng lượng điện trở R của mạch

D. Điện trở R tỉ lệ thành phần thuận với hiệu điện nắm U với tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện I chạy qua đoạn mạch

Lời giải:

Chọn D. Điện trở R tỉ trọng thuận cùng với hiệu điện cố kỉnh U với tỉ lệ nghịch với cường độ loại điện I chạy qua đoạn mạch

Câu 7 trang 33 SBT trang bị Lí 9 

Hãy ghép từng đoạn câu a), b), c), d) với một đoạn câu ngơi nghỉ 1, 2, 3, 4, 5 sẽ được một câu hoàn hảo và có nội dung đúng.

a) Hiệu điện cầm giữa nhị đầu đoạn mạch

b) Điện trở của dây dẫn

c) Đối với đoạn mạch nối tiếp, hiệu điện cố giữa nhì đầu mỗi năng lượng điện trở

d) Đối với đoạn mạch song song, cường độ dòng điện chạy qua từng mạch rẽ

1. Tỉ trọng thuận với những điện trở

2. Tỉ lệ nghịch với các điện trở

3. Tỉ lệ thuận cùng với chiều dài, tỉ lệ thành phần nghịch với huyết diện của dây và phụ thuộc vào vật tư làm dây

4. Bởi tích giữa cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch với điện trở của đoạn mạch

5. Tỉ lệ thành phần thuận với hiệu điện thay giữa nhì đầu dây với tỉ lệ nghịch với cường độ chiếc điện chạy qua dây đó

Lời giải:

a – 4

b – 3

c – 1

d – 2

Câu 8 trang 33 SBT thiết bị Lí 9 

Hai dây dẫn được là từ thuộc một một số loại vật liệu, dây thứ nhất có năng lượng điện trở R1 = 15Ω, bao gồm chiều dài l1 = 24m và có tiết diện S1 = 0,2mm2, dây trang bị hai gồm điện trở R2 = 10Ω, tất cả chiều dài l2 = 30m. Tính ngày tiết diện S2 của dây lắp thêm hai

Lời giải:

Áp dụng công thức: 

*
 (hai dây này thuộc làm bằng một nhiều loại vật liệu)

*

Câu 9 trang 33 SBT vật Lí 9 

Hai đèn điện Đ1 và Đ2 có hiệu điện nỗ lực định mức khớp ứng là U1 = 1,5V và U2 = 6V; khi sáng thông thường có năng lượng điện trở tương xứng là R1 = 1,5Ω cùng R2 = 8Ω. Hai đèn này được mắc với một trở nên trở vào hiệu điện nỗ lực U = 7,5V theo sơ đồ như hình 11.2.

*

a) Hỏi phải điều chỉnh biến trở có mức giá trị là bao nhiêu để nhì đèn sáng sủa bình thường

b) thay đổi trở nói trên được quấn bằng dây Nikêlin bao gồm điện trở suất là 0,4.10-6Ω.m, gồm độ dài tổng số là 19,64m và đường kính tiết diện là 0,5mm. Hỏi cực hiếm của đổi mới trở tính được sinh hoạt câu a trên đây chiếm phần bao nhiêu phần trăm so với điện trở lớn nhất của trở thành trở này?

Tóm tắt:

Đèn 1: Uđm1 = U1 = 1,5V; R1 = 1,5Ω; Đèn 2: Uđm2 = U2 = 6V; R2 = 8Ω; U = 7,5V;

a) hai đèn sáng bình thường thì Rb= ?

b) dây nikêlin ρ = 0,4.10-6Ω.m; l= 19,64m; d = 0,5mm = 0,5.10-3m;

 

*

Lời giải:

a) Để hai đèn sáng bình thường thì cường độ chiếc điện qua mỗi đèn phải bằng cường độ định mức:

*

Đồng thời: U2b = U2 = Ub = 6V (vì Đèn 2 // phát triển thành trở)

Ta có: I = I1 = I2b = 1A = Ib + I2 (vì Đ1 nt (Đ2 // biến đổi trở))

→ Cường độ loại điện qua vươn lên là trở: Ib = I2b – I2 = 1 – 0,75 = 0,25A

Điện trở của biến đổi trở khi đèn sáng bình thường: Rb = Ub/Ib = 6/0,25 = 24Ω

b) Áp dụng công thức: 

*

với S là ngày tiết diện được tính bằng công thức:

*

*

Điện trở của biến trở lúc đèn sáng thông thường chiếm:

*

Câu 10 trang 34 SBT đồ gia dụng Lí 9 

Hai đèn điện Đ1 và Đ2 có cùng hiệu điện cầm cố định nút là U1 = U2 = 6V; lúc sáng bình thường có điện trở khớp ứng là R1 = 12Ω và R2 = 8Ω . Mắc Đ1, Đ2 cùng với một đổi mới trở vào hiệu điện cố gắng không đổi U = 9V nhằm hai đèn sáng bình thường

a) Vẽ sơ thứ mạch điện và tính quý hiếm Rbcủa phát triển thành trở khi nhị đèn sáng bình thường

b) phát triển thành trở này được quấn bởi dây nicrom tất cả điện trở suất là 1,10.10-6Ω.m và có tiết diện 0,8mm2. Tính độ dài tổng cộng của dây quấn biến trở này, biết rằng nó có giá trị lớn số 1 Rbm= 15Rb, trong những số đó Rblà cực hiếm tính được ngơi nghỉ câu a trên đây.

Tóm tắt:

Đèn 1: Uđm1 = U1 = 6V; R1 = 12Ω; Đèn 2: Uđm2 = U2 = 6V; R2 = 8Ω; U = 9V;

a) Sơ thứ mạch điện?; Rb= ?

b) ρ = 1,1.10-6Ω.m; S = 0,8mm2= 0,8.10-6m2; Rbm= 15Rb; l = ?

Lời giải:

a) Sơ thiết bị mạch điện:

Vì U1 = U2 = 6V b như hình vẽ.

*

Để nhị đèn sáng bình thường thì cường độ dòng diện qua Đ1, Đ2 lần lượt là:

*

Đồng thời: U12 + Ub = U = 9V cùng I = Ib = I12 = I1 + I2 = 0,5 + 0,75 = 1,25A (vì (Đèn 1 nt Đ2) // phát triển thành trở)

→ Ub = U – U12 = U – U1 = 9 – 6 = 3V (vì Đ1 // Đ2 nên U12 = U1 = U2)

Điện trở của biến trở khi nhị đèn sáng sủa bình thường: Rb = Ub/Ib = 3/1,25 = 2,4Ω

b) Điện trở lớn nhất của đổi mới trở: Rbm= 15.Rb= 15 x 2,4 = 36Ω

Áp dụng công thức: 

*
 với l là chiều dài với S là huyết diện dây

→ Độ dài của dây cuốn làm vươn lên là trở: 

*

Câu 11 trang 34 SBT thứ Lí 9 

Ba đèn điện Đ1, Đ2, Đ3 có hiệu điện thế định mức tương ứng là U1 = 3V, U2 = U3 = 6V và khi sáng thông thường có năng lượng điện trở khớp ứng là R1 = 2Ω, R2 = 6Ω, R3=12Ω

a) Hãy chứng tỏ rằng có thể mắc bố bóng đèn này vào hiệu điện cầm cố U = 9V để các đèn khác phần lớn sáng thông thường và vẽ sơ đồ vật của mạch điện này.

b) cố gắng đèn Đ3bằng cuộn dây năng lượng điện trở được quấn bằng dây manganin có điện trở suất 0,43. 10-6Ω.m và có chiều nhiều năm 8m. Tính ngày tiết diện của dây này

Tóm tắt:

Đèn 1: Uđm1 = U1 = 3V; R1 = 2Ω; Đèn 2: Uđm2 = U2 = 6V; R2 = 6Ω;

Đèn 3: Uđm3 = U2 = 6V; R3 = 12Ω; U = 9V;

a) Sơ vật dụng mạch điện?

b) nuốm đèn 3 bởi cuộn dây Rdcó: ρ = 0,43.10-6Ω.m; l= 8m; S = ?

Lời giải:

*

Vì U23 = U2 = U3 = 6V với U1 = 3V = 9 – 6 = U – U23 nên đèn Đ2 và Đ3 phải mắc song song với nhau và nối tiếp với đèn Đ1 như hình vẽ.

Xem thêm: Phần Mềm Là Gì? Có Mấy Loại Phần Mềm Phần Mềm Máy Tính Là Gì

Chứng minh 3 đèn sáng bình thường:

Giả sử 3 đèn đa số sáng bình thường, khi đó ta có:

Cường độ cái diện qua những đèn thứu tự là:

*

Như vậy ta thừa nhận thấy: I2 + I3 = 1 + 0,5 = 1,5 = I1 (1)

Và Đ1 nằm ngơi nghỉ nhánh chính nên cường độ cái mạch chính I = I1 = 1,5A

→ Hiệu điện cố kỉnh toàn mạch: U = I.Rtđ = I.(R1 + R23)

Mà 

*

→ U = 1,5.(2 + 4) = 9V (2)

Từ (1) cùng (2) ta thấy phương pháp mắc 3 đèn trên theo sơ đồ vật là cân xứng với đặc thù mạch điện nhằm cả 3 sáng thông thường khi mắc vào nguồn 9V (đpcm).