Đề thi anh văn lớp 3

     
Khi làm cho đề thi để có cảm xúc như thi thật. Các bạn hãy sử dụng đồng hồ báo thức online nhé. Báo thức online này giúp cho bạn đếm ngược thời gian thi với rung chuông khi không còn giờ thi. Chúc các bạn thi đạt công dụng tốt!!!

I. Odd one out.

Bạn đang xem: đề thi anh văn lớp 3

1. A. Dog B. Sunny C. Windy D. Cloudy

2. A. Six B. Seven C. School D. Ten

3. A. Cat B. Fish C. Bird D. Pet

4. A. Bedroom B. She C. Bathroom D. Kitchen

5. A. She B. That C. He D. I

6. A. Book B. Pen C. TV D. Ruler

 

II. Circle the right answer.

1. _______ am ten.

A. He B. I C.She

2. ________ is the weather today?

A. What B. Where C. How

3. I have a _______.

A. Cat B. Cats C. Cates

4. How old _______ you?

A. Is B. Are C. Am

5. _________ rainy in Hanoi today.

A. They’re B. She’s C. It’s

6. ________ is your name?

A. Where B. What C. When

 

III. Fill in the table.

Hello, this is the weather forecast. It’s rainy in Ha Noi today. But in Hue, the weather is very fine, it’s windy softly. It’s cloudy in da Nang today. There are many clouds. It’s sunny in Ho chi Minh City. There are no clouds.

 

CitiesWeather
Ha Noi 
Hue 
Da Nang 
Ho đưa ra Minh city 

 

IV. Look và reorder the words.

*

*

*

 

V. Look and read. Put a tick (√ : TRUE) or cross (x: FASLE) in the box.


Example:

*

1234
*
Nam has got a goldfish.
*
Jack is playing football.
*
It is cloudy today.
*
My brother is cooking.

Xem thêm: Giải Bài 17 Trang 14 Sgk Toán 9 Tập 1 4, 15, 16 Sgk Toán 9 Tập 1

 

 

VI. Read the passage and select the correct answers.

It is our break time. We are playing in the schoolyard. Many boys are playing football. Some girls are playing skipping. Three boys are running on the grass ground. Two girls are sitting on a bench. Some girls and boys are chatting.

 

1. The students are playing in ______________.

A. Classroom B. Schoolyard C. Playground

2. __________ are playing football.

A. Boys B. Girls C. Boys & girls

3. __________ girls are sitting on a bench.

A. Three B. Some C. Two

4. Some __________ are chatting.

A. Girls B. Boys C. Boys & girls

 

ĐÁP ÁN

I.

1. A2. C3. D4. B5. B6. C

 

 

II.

1. B2. A3. A4. B5. C6. B

 

 

III.

CitiesWeather
Ha NoiRainy
HueWindy
Da NangCloudy
Ho chi Minh citySunny

 

 

IV.

1. Windy2. Bedroom3. Cooking4. Cat

 

 

V.

Xem thêm: Đáp Án Đề Thi Môn Tổng Hợp Vào 10 Tỉnh Hưng Yên 2021, Đáp Án Đề Thi Tổng Hợp Vào Lớp 10 Hưng Yên 2021

1. X2. V3. X4. X

 

 

VI.

1. B2. A3. C4. C

 

 

TẢI XUỐNG

Các đề kiểm tra, đề thi giờ Anh lớp 3 có đáp án khác:


một số đề HOT - bắt đầu cập nhật!!!


1Đề 1- Đề thi môn giờ đồng hồ Anh lớp 3 học kì 1 ( tất cả đáp án)
2Đề 2- Đề thi môn giờ Anh lớp 3 học kì 1 ( gồm đáp án)
3Đề 3- Đề thi môn tiếng Anh lớp 3 học tập kì 1 ( có đáp án)
4Đề 4 – Đề thi môn giờ Anh lớp 3 học tập kì 1 ( có đáp án)
5Đề 5 – Đề thi môn tiếng Anh lớp 3 học tập kì 1 ( tất cả đáp án)
6Đề 5 – Đề thi môn giờ đồng hồ Anh lớp 3 học kì 2 ( có đáp án)
7Đề 3 – Đề thi môn giờ Anh lớp 3 học kì 2 ( có đáp án)
8Đề 2- Đề thi môn giờ Anh lớp 3 học tập kì 2 ( tất cả đáp án)
9Đề 1- Đề thi môn tiếng Anh lớp 3 học tập kì 2 ( gồm đáp án)
Khi có tác dụng đề thi để có cảm giác như thi thật. Các bạn hãy sử dụng đồng hồ đeo tay báo thức online nhé. Báo thức online này khiến cho bạn đếm ngược thời hạn thi và rung chuông khi không còn giờ thi. Chúc chúng ta thi đạt tác dụng tốt!!!