Đề Kiểm Tra 15 Phút Tiếng Anh Lớp 8

     

Đề kiểm tra 15 phút giờ đồng hồ Anh lớp 8 học kì 1 gồm đáp án (4 đề)

Với Đề kiểm soát 15 phút giờ đồng hồ Anh lớp 8 học tập kì 1 có đáp án (4 đề) được tổng hợp chọn lọc từ đề thi môn giờ Anh 8 của những trường trên toàn quốc sẽ giúp học viên có planer ôn luyện từ đó ăn điểm cao trong số bài thi giờ Anh lớp 8.

Bạn đang xem: đề kiểm tra 15 phút tiếng anh lớp 8

*

Phòng giáo dục và Đào sinh sản .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học 2021

Môn: giờ đồng hồ Anh 8

Thời gian làm bài: 15 phút

(Đề kiểm soát số 1)

I. Give the correct size of the verbs in the brackets

1. I used khổng lồ (work) ___________ in this factory.

2. She is used lớn (drive) ___________ on the left.

3. They get used to lớn (cook) ___________ in the morning.

4. I am used to lớn (look) ___________ at road signs.

5. He used lớn (do) ___________ a survey.

6. We used khổng lồ (have) ___________ a traffic accident.

7. She used to lớn (star) ___________ a horror film.

8. He gets used khổng lồ (watch) ___________ thrillers.

II. Rewrite the following sentences

1. "Where is my umbrella?" she asked.

She asked __________________________________________________

2. "Please sit down here.” Martin told us.

Martin told us ______________________________________________

3. He asked, "Do I have to do this test?"

He asked ___________________________________________________

4. "I don’t lượt thích oranges.” her mother said to her.

Her mother told her __________________________________

5. "I am going lớn have my hair cut tomorrow.” she told her boyfriend.

She told her boyfriend_______________________________________

Đáp án và Thang điểm

I. Give the correct khung of the verbs in the brackets

1. work

2. driving

3. cooking

4. looking

5. do

6. have

7. star

8. watching

II. Rewrite the following sentences

1. She asked where my umbrella was.

2. Martin told us lớn sit down there.

3. He asked if he had to do that test.

4. Her mother told her that she didn’t lượt thích oranges.

5. She told her boyfriends that she was going to have her hair cut the next day.

Phòng giáo dục và Đào chế tạo .....

Đề khảo sát unique Học kì 1

Năm học tập 2021

Môn: giờ Anh 8

Thời gian có tác dụng bài: 15 phút

(Đề kiểm soát số 2)

I. Write the sentences, using the cue words

1. I/ not / lượt thích / learn / History.

………………………………………………………………...………….

2. She / begin / work / this / company / 2000.

……………………………………………………………………………

3. She / always / wants / improve / her English.

……………………………………………………………………………

4. Last week / she / buy / English-Vietnamese dictionary.

……………………………………………………………………………

II. Supply the correct tense of the verbs in brackets

1. bởi vì you lượt thích this picture? My uncle (paint) _______________ it last year.

2. Kylie (make) _______________ her first film when she was 21.

3. I live in Washington, though I (stay) _______________ in London at the moment.

4. ___________ (you/see) _________ the football match yesterday?

5. We (visit) _______________ the old church tomorrow.

6. My brother love (spend) _______________ his summer holiday doing volunteer work.

Đáp án & Thang điểm

I. Write the sentences, using the cue words

1. I don’t lượt thích learning History.

2. She began lớn work in this company in 2000.

3.

Xem thêm: Fraction Calculator - Equivalent Fractions Calculator

She always want lớn improve her English.

4. Last week, she bought an English-Vietnamese dictionary.

II. Supply the correct tense of the verbs in brackets

1. painted (câu phân chia QKĐ vì có last week)

2. made (câu chia QKĐ vì chưng vế sau phân tách QKĐ)

3. am staying (câu chia lúc này đơn vì có “at the moment”)

4. Did-see (câu phân tách QKĐ vì tất cả yesterday)

5. are going to lớn visit (câu chia TLG vì tất cả tomorrow)

6. spending (love + ving: thích làm cho gì)

Phòng giáo dục và Đào chế tác .....

Đề khảo sát quality Học kì 1

Năm học tập 2021

Môn: giờ đồng hồ Anh 8

Thời gian làm bài: 15 phút

(Đề kiểm tra số 3)

I. Choose the words or phrases that are not correct in Standard English.

1. She taught (A) her children (B) how lớn care after (C) their (D) pets.

2. You can use (A) dictionary (B) to lớn look about (C) new words (D).

3. What did (A) his mother tell him (B) in (C) the end of (D) the TV show?

4. It was (A) kind khổng lồ (B) you lớn (C) take me to (D) the station.

II. Give the correct form of the verb in the brackets.

1. I (receive) ____________________ a letter from my friend yesterday.

2. Every morning we (go) ____________________ khổng lồ school.

3. How often _____________ you (visit) _____________ the National museum?

4. He (see) ____________________ a movie tomorrow.

5. tía usually (cook) __________________ dinner for the whole family.

6. The boys (play) ____________________ soccer at the moment.

Đáp án & Thang điểm

I. Choose the words or phrases that are not correct in Standard English.

1. C ⇒ for (care for = look after: chuyên sóc)

2. C ⇒ up (look up: tra cứu)

3. C ⇒ at (at the kết thúc of: nghỉ ngơi cuối)

4. B ⇒ of (cấu trúc it’s + adj + of sb + to lớn V: ai đó thật là như thế nào)

II. Give the correct khung of the verb in the brackets.

1. received (câu chia thời QKĐ vì gồm yesterday)

2. go (câu phân tách thời HTĐ vì bao gồm every morning)

3. do-visit (câu hỏi how often chia thời hiện tại đơn)

4. are going lớn see (câu phân tách thời TLG vì gồm tomorrow)

5. cook (câu phân chia HTĐ vì bao gồm usually)

6. are playing (câu phân tách thời HTTD vì gồm at the moment)

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo thành .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học 2021

Môn: giờ Anh 8

Thời gian có tác dụng bài: 15 phút

(Đề khám nghiệm số 4)

I. Rewrite the following sentences without changing the meaning

1. Climbing that tree is very dangerous.

It is ……………………………………………………………………………

2. We intend khổng lồ go khổng lồ the cinema tonight.

We are.…………………………………………………………………………

3. Let’s go to the cinema tonight.

How about ……………………………………………………………………?

4. Tom is not old enough khổng lồ drive a car.

Tom is too ………………………………………………………………………

II. Give the correct form of the verbs in the blanket

1. cha usually (go) _____________ to lớn school at 6 am but yesterday he (go) _____________ at 6:30 am.

2.

- What _________ you (do) _____________ last Sunday?

- I (write) _____________ a letter khổng lồ my friend.

3. The boys (watch) _____________ TV at the moment.

4. Hoa (not get) _____________ up late every morning.

5. We (have) _______________ a small các buổi tiệc nhỏ next Sunday. Would you lượt thích (come) _______________?

6. They (work) _______________ very hard when they were young.

Đáp án và Thang điểm

I. Rewrite the following sentences without changing the meaning

1. It is dangerous to climb that tree.

2. We are going lớn the cinema tonight.

3. How about going to lớn the cinema tonight?

4. Tom is too young khổng lồ drive a car.

Xem thêm: Viết Chương Trình Quản Lý Sinh Viên Bằng Struct, Quản Lí Sinh Viên Bằng Struct

II. Give the correct form of the verbs in the blanket

1. goes – went (vế trước phân chia thời hiện tại đơn vì gồm “usually” – vế sau chia quá khứ solo vì có “yesterday”)