READ THE FOLLOWING PASSAGE AND MARK THE LETTER A, B, C OR D ON YOUR ANSWER SHEET TO INDICATE THE CORRECT ANSWER TO EACH OF THE QUESTIONS BELOW:  BECAUSE WRITING HAS BECOME SO IMPORTANT IN OUR CULTURE, WE SOMETIMES THINK OF IT AS MORE REAL THAN SPEECH

     

*

*

*

Read the following passage & mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer khổng lồ each of the questions below.

Bạn đang xem: Read the following passage and mark the letter a, b, c or d on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions below:  because writing has become so important in our culture, we sometimes think of it as more real than speech

Because writing has become so important in our culture, we sometimes think of it as more real than speech. A little thought, however, will show why speech is primary & writing secondary khổng lồ language. Human beings have been writing (as far as we can tell from surviving evidence) for at least 5000 years; but they have been talking for much longer, doubtless ever since there have been human beings.When writing did develop, it was derived from và represented speech, although imperfectly. Even today there are spoken languages that have no written form. Furthermore, we all learn to lớn talk well before we learn khổng lồ write; any human child who is not severely handicapped physically or mentally will learn khổng lồ talk: a normal human being cannot be prevented from doing so. On the other hand, it takes a special effort lớn learn to lớn write. In the past many intelligent & useful members of society did not acquire the skill, & even today many who speak languages with writing systems never learn khổng lồ read or write, while some who learn the rudiments of those skills vày so only imperfectly.To affirm the primacy of speech over writing is not, however, to disparage the latter. One advantage writing has over speech is that it is more permanent and makes possible the records that any civilization must have. Thus, if speaking makes us human, writing makes us civilized.


*

A. writing is secondary khổng lồ language

B. human beings have been writing for at least 5000 years

C. it has become very important in our culture

D. people have been writing since there have been human beings


Đáp án C

Đáp án CChúng ta hay nghĩ viết thật hơn nói do vì_________A. Viết là ngôn ngữ thứ yếuB. Con bạn đã viết trong tối thiểu 5000 nămC. Nó rất đặc biệt trong nền văn hóa của chúng ta.D. Mọi người đã viết kể từ lúc có bé ngườiThông tin ở câu: “Because writing has become so important in our culture, we sometimes think of it as more real than speech.” (Bởi vì viết trở đề nghị rất đặc biệt trong nền văn hóa của chúng ta, đôi khi chúng ta nghĩ về nó thực rộng lời nói)


A. speech is more basic lớn language than writing

B. writing has become too important in today’s society

C. everyone who learns to lớn speak must learn khổng lồ write

D. all languages should have a written form


Đáp án A

Đáp án ATác đưa trong bài bác đọc tranh cãi rằng _________A. Nói là ngữ điệu cơ phiên bản hơn viếtB. Viết trở buộc phải quá quan trọng trong làng mạc hội ngày nayC. Toàn bộ những người học để thủ thỉ phải mày mò để viếtD. Tất cả các ngôn ngữ rất cần được có một hình thức viếtThông tin ở câu: “Furthermore, we all learn to talk well before we learn to write; any human child who is not severely handicapped physically or mentally will learn lớn talk: a normal human being cannot be prevented from doing so.” (Hơn nữa, tất cả chúng ta học cách nói tốt trước khi chúng ta học viết; bất kỳ đứa trẻ nào mà ko bị khuyết tật nghiêm trọng về thể chất tuyệt tinh thần sẽ học nói: một người bình thường không thể bị chống cản làm việc đó)


A. is represented perfectly by speech

B. represents speech, but not perfectly

C. developed from imperfect speech

D.

Xem thêm: Đề Văn 7: Tả Loài Cây Mà Em Yêu Thích Lớp 7 : Tả Một Loài Cây Em Yêu Thích

is imperfect, but less so than speech


Đáp án B

Đáp án BTheo bài đọc, khả năng viết __________________A. được thể hiện tuyệt vời và hoàn hảo nhất bằng lời nóiB. Thể hiện lời nói nhưng không trả hảoC. Cách tân và phát triển từ khẩu ca không trả hảoD. Là không trả hảo, nhưng ít hơn so với lời nóiThông tin ở câu: “When writing did develop, it was derived from và represented speech, although imperfectly. ” (Khi viết đã phát triển, nó được xuất phát từ và bộc lộ lời nói, tuy vậy không trả hảo. )


A. learn lớn talk after learning khổng lồ write

B. learn khổng lồ write before learning lớn talk

C. learn to lớn write and to talk at the same time

D. learn khổng lồ talk before learning khổng lồ write


Đáp án D

Đáp án DNgười bình thường ____________A. Học nói sau khoản thời gian học viếtB. Học viết trước khi học nóiC. Học viết và học nói cùng lúcD. Học nói trước lúc học viếtThông tin ở câu: “we all learn khổng lồ talk well before we learn lớn write” (tất cả chúng ta học cách nói tốt trước khi chúng ta học viết)


Đáp án C

Đáp án CHọc viết __________A. Dễ dàngB. Quá khóC. Không dễD. Rất dễThông tin ở câu: “On the other hand, it takes a special effort to learn khổng lồ write.” (mặt khác, nó yêu cầu một nỗ lực đặc biệt quan trọng để học viết)=>Học viết không dễ


Câu 48. In order to lớn show that learning to write requires effort, the tác giả gives the example of ______.

A. people who learn the rudiments of speech

B. severely handicapped children

C. intelligent people who couldn’t write

D. people who speak many languages


Đáp án C

Đáp án CĐể thể hiên rằng học tập viết rất cần được nỗ lực, người sáng tác đưa ra ví dụ về ___________A. Mọi người mày mò nguyên lý cơ bạn dạng của lời nóiB. Trẻ em khuyết tật nặngC. Những người dân thông minh bắt buộc viếtD. Những người dân nói các ngôn ngữThông tin ở câu: “On the other hand, it takes a special effort to learn to write. In the past many intelligent & useful members of society did not acquire the skill……..,” (mặt khác, nó đề nghị một nỗ lực quan trọng để học viết. Trong quá khứ nhiều thành viên hoàn hảo và có lợi của làng hội đã không có được kỹ năng đó…..,)


A. writing has more advantages than speech

B. writing is more real than speech

C.

Xem thêm: Cu Tác Dụng Với Hno3 Đặc Nóng, Cu + Hno3 → Cu(No3)2 + No2 + H2O

speech conveys ideas less accurately than writing does

D. speech is essential but writing has important benefits


Đáp án D

Đáp án DKết luận của tác giả, ___________A. Viết hữu ích thế rộng so cùng với lời nóiB. Viết thực hơn lời nóiC. ý tưởng phát minh truyền tải tiếng nói ít đúng mực hơn so với viếtD. Nói rất cần thiết nhưng tài năng viết cũng có những tiện ích quan trọng.Thông tin ở câu cuối của bài: “Thus, if speaking makes us human, writing makes us civilized.” (Do đó, nếu nói làm chúng ta người hơn, viết lại làm cho chúng ta văn minh)


Đáp án D

Đáp án DTừ “advantage” ở đoạn cuối gần nghĩa nhất với………….A. Các nguyên lýB. Kỹ năngC. Sự thống trịD. Lợi íchAdvantage = benefit: lợi ích, thuận lợi.


*


Liên hệ

thucdemcungban.vn