Bài toán tìm x lớp 6

     

Sau đấy là các bài bác tập TOÁN về TÌM X (trong tập hòa hợp số nguyên) giành cho học sinh lớp 6. Trước khi làm bài bác tập, cần xem lại lý thuyết trong các bài liên quan:


✨ PHÉP CỘNG số nguyên.

Bạn đang xem: Bài toán tìm x lớp 6

✨ PHÉP TRỪ số nguyên.

✨ PHÉP NHÂN số nguyên.

✨ PHÉP phân tách HẾT số nguyên.

✨ Quy tắc lốt ngoặc.


Các dạng bài xích tập thường gặp:

Dạng 1: kiếm tìm x là thành phần của các phép toán CỘNG – TRỪ – NHÂN – CHIA

Bài tập 1.1: kiếm tìm x, biết:

a) x – 13 = 47;

b) x – 42 = -9;

c) 36 – x = 12;

d) 45 – x = -3;

e) (-12) – x = 2.


Bài tập 1.2: tra cứu x, biết:

a) x + trăng tròn = 15;

b) 16 + x = -7;

c) -8 + x = 13;

d) 2 + (-x) = 11.

Bài tập 1.3: tìm x, biết:

a) 4x = (-12);

b) (-3)x = (-45);

c) 11x – 5 = 17;

d) 4 – 3x = -5.

Bài tập 1.4: search x, biết:

a) x + (-2) = -3 – 8;

b) -7 – 2x = 1.

Bài tập 1.5: kiếm tìm x, biết:

a) 17 – (2 + x) = 3;

b) (6 + x) – (17 – 21) = -25;

c) -10 – (31 – x) = 40;

d) 4 – (27 – 3) = x – (13 – 4).

Dạng 2: tìm kiếm x trong đẳng thức gồm dạng A . B = 0


Bài tập 2.1: tìm kiếm x, biết:

a) x . (x – 2) = 0;

b) (x – 1) . (x + 5) = 0;

c) (x – 3)2 = 0.

Bài tập 2.2: search x, biết:

a) (2x – 4)(3 – x) = 0;

b) (9 – 3 . 2021)x + 2022 = 2044 – 22.

Dạng 3: tìm kiếm x thỏa mãn một số điều kiện đến trước

Bài tập 3.1: tìm kiếm x, hiểu được tổng của tứ số x; -5; 7 và (-15) bằng 1.

Bài tập 3.2: search số nguyên x, biết rằng x + 5 là số nguyên âm nhỏ dại nhất gồm hai chữ số.

Bài tập 3.3: tra cứu số nguyên x, biết rằng x – 7 là số nguyên âm lớn số 1 có hai chữ số.


Bài tập 3.4: Tính tổng toàn bộ các số nguyên x thỏa mãn:

a) -4 bài xích tập 3.5: Tính tổng các số nguyên thường xuyên từ -15 mang đến 60.

Dạng 4: tìm kiếm x, y thỏa mãn nhu cầu x . Y = a


✨ khi x . Y = a (với x, y cùng a là các số nguyên) thì x cùng y hầu như là mong của a. Ta phụ thuộc vào đó để tìm x, rồi suy ra y.


Bài tập 4.1: Tìm các số nguyên x với y làm sao cho xy = 7.

Đáp án những bài tập

Dạng 1:

Bài tập 1.1:

a) x – 13 = 47 yêu cầu x = 47 + 13 = 60.

b) x – 42 = -9 đề nghị x = -9 + 42 = 33.

c) 36 – x = 12 đề nghị x = 36 – 12 = 24.

d) 45 – x = -3 yêu cầu x = 45 – (-3) = 45 + 3 = 48.

e) (-12) – x = 2 nên x = (-12) – 2 = -(12 + 2) = -14.

Bài tập 1.2:

a) x + đôi mươi = 15 đề nghị x = 15 – đôi mươi = -5.

b) 16 + x = -7 yêu cầu x = -7 – 16 = -(7 + 16) = -23.

c) -8 + x = 13 cần x = 13 – (-8) = 13 + 8 = 21.

d) 2 + (-x) = 11 bắt buộc (-x) = 11 – 2 = 9.

Vì (-x) = 9 buộc phải x = -9.

Các khác đến câu d):

Ta có: 2 + (-x) = 2 – x.

Do đó: 2 – x = 11

Vậy x = 2 – 11 = -9.

Bài tập 1.3:

a) 4x = (-12) nên x = (-12) : 4 = -3.

b) (-3)x = (-45) nên x = (-45) : (-3) = 15.

c) 11x – 5 = 17 nên 11x = 17 + 5 = 22.

Vì 11x = 22 cần x = 22 : 11 = 2.

d) 4 – 3x = -5 nên 3x = 4 – (-5) = 4 + 5 = 9.

Vì 3x = 9 bắt buộc x = 9 : 3 = 3.

Bài tập 1.4:

a) x + (-2) = -3 – 8

Ta có: -3 – 8 = -(3 + 8) = -11.

Vậy x + (-2) = -11. đề nghị x = -11 – (-2) = -11 + 2 = -9.

Xem thêm: Tập Đọc Lớp 2: Cây Xoài Của Ông Em Trang 89 Sgk Tiếng Việt 2 Tập 1

b) -7 – 2x = 1 bắt buộc 2x = -7 – 1 = -(7 + 1) = -8.

Vì 2x = -8 buộc phải x = (-8) : 2 = -4.

Bài tập 1.5:

a) 17 – (2 + x) = 3;

Ta vận dụng quy tắc vệt ngoặc để làm dễ dàng từng vế của đẳng thức. (Đẳng thức là một biểu thức bao gồm chứa dấu bằng = )

Ta có: 17 – (2 + x) = 17 – 2 – x = 15 – x.

Vậy 15 – x = 3. Do đó, x = 15 – 3 = 12.

b) (6 + x) – (17 – 21) = -25

Ta có: (6 + x) – (17 – 21) = 6 + x – 17 + 21 = x + 6 + 21 – 17 = x + (6 + 21 – 17) = x + 10.

Vậy x + 10 = -25. Vị đó, x = -25 – 10 = -35.

c) -10 – (31 – x) = 40

Ta có: -10 – (31 – x) = -10 – 31 + x = -41 + x.

Vậy -41 + x = 40. Vị đó, x = 40 – (-41) = 40 + 41 = 81.

d) 4 – (27 – 3) = x – (13 – 4)

Ta có:

Vế trái = 4 – (27 – 3) = 4 – 27 + 3 = 4 + 3 – 27 = 7 – 27 = -20.

Vế bắt buộc = x – (13 – 4) = x – 9.

Vậy x – 9 = -20. Vì chưng đó: x = (-20) + 9 = -(20 – 9) = -11.


Dạng 2:

Bài tập 2.1: tìm x, biết:

a) x . (x – 2) = 0 đề xuất x = 0 hoặc x – 2 = 0.

Nếu x – 2 = 0 thì x = 2.

Vậy x = 0 hoặc x = 2.

b) (x – 1) . (x + 5) = 0 đề nghị x – 1 = 0 hoặc x + 5 = 0.

Nếu x – 1 = 0 thì x = 1.

Nếu x + 5 = 0 thì x = -5.

Vậy x = 1 hoặc x = -5.

c) (x – 3)2 = 0 đề xuất x – 3 = 0. Vì chưng đó, x = 3.

Bài tập 2.2:

a) (2x – 4)(3 – x) = 0 buộc phải 2x – 4 = 0 hoặc 3 – x = 0

Nếu 2x – 4 = 0 thì 2x = 4. Do đó x = 4 : 2 = 2.

Nếu 3 – x = 0 thì x = 3.

Vậy x = 2 hoặc x = 3.

b) (9 – 3 . 2021)x + 2022 = 2044 – 22

⇒ (9 – 3 . 2021)x + 2022 = 2022

⇒ (9 – 3 . 2021)x = 2022 – 2022

⇒ (9 – 3 . 2021)x = 0

Mà 9 – 3 . 2021 ≠ 0 nên x = 0.

Vậy x = 0.

Dạng 3:

Bài tập 3.1: Tổng của bốn số x; -5; 7 cùng (-15) bởi 1, tức là:

x + (-5) + 7 + (-15) = 1

Ta có: x + (-5) + 7 + (-15) = x + <(-5) + 7 + (-15)> = x + <2 + (-15)> = x + (-13) = x – 13.

Vậy x – 13 = 1. Bởi vì đó, x = 1 + 13 = 14.

Tóm lại: x = 14.

Bài tập 3.2: Số nguyên âm nhỏ nhất bao gồm hai chữ số là -99.

Vì x + 5 là số nguyên âm nhỏ dại nhất tất cả hai chữ số cần x + 5 = -99.

Do đó, x = -99 – 5 = (-99) + (-5) = -(99 + 5) = -104.

Bài tập 3.3: Số nguyên âm lớn số 1 có nhị chữ số là -10.

Do đó, x – 7 = -10.

Suy ra: x = -10 + 7 = -(10 – 7) = -3.

Vậy x = -3.

Bài tập 3.4: Tính tổng tất cả các số nguyên x thỏa mãn:

a) Các số nguyên x thỏa mãn -4 bài tập 3.5: Tính tổng các số nguyên thường xuyên từ -15 mang lại 60.

Các số nguyên liên tiếp từ -15 đến 15 tất cả tổng bởi 0.

Vậy ta chỉ cần tính tổng của những số tiếp tục từ 16 mang đến 60, tức là:

16 + 17 + … + 59 + 60

= (16 + 60) + (17 + 59) + … + (37 + 39) + 38 (có 22 cặp vết ngoặc)

= 76 + 76 + … + 76 + 38 (có 22 số hạng 76)

= 22 . 76 + 38

= 1710.

Xem thêm: Trình Bày Hệ Thống Nhà Trường Quân Đội Gồm, Trình Bày Hệ Thống Nhà Trường Quân Đội Nhân Dân

Chú ý: lý do biết là có 22 cặp vệt ngoặc?

Ta dựa số trước tiên trong cặp vệt ngoặc, đó là các số tiếp tục từ 16 đến 37. Gồm 22 số nên tất cả 22 cặp vết ngoặc.