Bài tập toán lớp 11 trang 17

     
Hãy xác minh giá trị của x trên đoạn(left<-pi;dfrac3pi2 ight>)để hàm số(y= an x):a. Nhận quý hiếm bằng(0);b. Nhận quý hiếm bằng(1);c. Nhận quý hiếm dương;d. Nhận giá trị âm. 


Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 11 trang 17

Hướng dẫn:

- dựa vào đồ thị hàm số(y= an x)trên đoạn(left<-pi;dfrac3pi2 ight>)để xác minh giá trị của x, hoặc sử dụng những giá trị đặc biệt của hàm số(y= an x)để tra cứu x

a. Hàm số(y= an x)nhận giá chỉ trị bởi 0.

Suy ra:( an x=0Rightarrow x=kpi ,left( kin mathbbZ ight))

Vì(xinleft< -pi ;dfrac3pi 2 ight>)chọn(kin-1;0;1\)

+) Với(k=-1Rightarrow x=-pi Rightarrow an (-pi )=0)(thỏamãn)

+) Với(k=0Rightarrow x=0 Rightarrow an 0=0)(thỏamãn)

+) Với(k=1Rightarrow x=pi Rightarrow an (pi )=0)(thỏamãn)

Vậy(xin-pi;0;pi\)thì hàm số(y= an x)nhận giá bán trị bằng 0 trên(left<- pi ;dfrac3pi 2 ight>).

b. Hàm số(y= an x)nhận quý giá bằng(1)

Suy ra:( an x=1Rightarrow x=dfracpi 4+kpi ,,(kin mathbbZ) )

Vì(xinleft<- pi ;dfrac3pi 2 ight>)chọn(kin-1;0;1\)

+) Với(k=-1Rightarrow x=dfrac-3pi 4Rightarrow an dfrac-3pi 4=1)(thỏamãn)

+) Với(k=0Rightarrow x=dfracpi 4Rightarrow an dfracpi 4=1)(thỏamãn)

+) Với(k=1Rightarrow x=dfrac5pi 4Rightarrow an dfrac5pi 4=1)(thỏamãn)

Vậy(xin left dfrac-3pi 4;dfracpi 4;dfrac5pi 4 ight\)thì hàm số(y= an x)nhận giá chỉ trị bởi 1trên(left< -pi ;dfrac3pi 2 ight>).

Dựa vào vật dụng thị hàm số(y= an x)trên đoạn(left< -pi ;dfrac3pi 2 ight>)ta có:

c.( an x > 0)khi(xin left( -pi ;dfrac-pi 2 ight)cup left( 0;dfracpi 2 ight)cup left( pi ;dfrac3pi 2 ight))

d.( an x khi(xin left( dfrac-pi 2;0 ight)cup left( dfracpi 2;pi ight))

*

 

 


Tham khảo giải mã các bài bác tập bài xích 1: Hàm số lượng giác khác • Giải bài xích 1 trang 17 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 Hãy xác định giá trị... • Giải bài 2 trang 17 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 tìm kiếm tập khẳng định của... • Giải bài bác 3 trang 17 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 nhờ vào đồ thị hàm... • Giải bài 4 trang 17 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 hội chứng minh... • Giải bài xích 5 trang 18 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 dựa vào đồ thị hàm... • Giải bài bác 6 trang 18 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 dựa vào đồ thị hàm... • Giải bài bác 7 trang 18 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 nhờ vào đồ thị hàm... • Giải bài bác 8 trang 18 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 Tìm giá chỉ trị lớn nhất...


Xem thêm: Chỉ Thị Thành Lập Đội Việt Nam Tuyên Truyền Giải Phóng Quân, Đội Việt Nam Tuyên Truyền Giải Phóng Quân

Mục lục Giải bài xích tập SBT Toán 11 theo chương •Chương 1: Hàm con số giác và phương trình lượng giác - Đại số và Giải tích 11 (SBT) •Chương 2: tổ hợp và xác suất - Đại số cùng Giải tích 11 (SBT) •Chương 3: hàng số - cung cấp số cộng và cấp cho số nhân - Đại số với Giải tích 11 (SBT) •Chương 4: số lượng giới hạn - Đại số và Giải tích 11 (SBT) •Chương 5: Đạo hàm - Đại số cùng Giải tích 11 (SBT)


Xem thêm: Top 12 Bài Thuyết Minh Về Cây Thước Kẻ, Thuyết Minh Về Cây Thước Kẻ

bài bác trước bài xích sau