Bài Tập Môn Tiếng Anh Lớp 12

  -  

Câu bị động (Passive voice) là vấn đề ngữ pháp rất gần gũi trong các kỳ thi giờ đồng hồ Anh. Để nắm chắc cấu tạo này, hãy cùng ELSA Speak ôn luyện qua 100 bài xích tập câu bị động dưới đây nhé.

Bạn đang xem: Bài tập môn tiếng anh lớp 12

Lý thuyết câu bị động trong giờ đồng hồ Anh

Câu tiêu cực thường dùng để nhấn bạo dạn chủ thể – fan hoặc trang bị đang chịu tác động từ là một hành động.


*

Ví dụ:

Câu công ty động: He bought a new car yesterday. (Anh ấy đã download một mẫu xe new hôm qua.)Câu bị động: A new car was bought by him yesterday. (Một dòng xe new đã được anh ấy thiết lập vào hôm qua.)

Cấu trúc câu bị động của 12 thì trong giờ Anh:

ThìCấu trúcVí dụ
Present simple (Hiện trên đơn)S + am/is/are + V3The floor is cleaned everyday.→ Sàn công ty được vệ sinh dọn từng ngày.
Past simple(Quá khứ đơn)S + were/was + V3My xe đạp was fixed yesterday.→ xe đạp điện của tôi đã làm được sửa ngày hôm qua rồi.
Future Simple(Tương lai đơn)S + will be + V3These goods will be sold in 2 months.→ Những hàng hóa này sẽ tiến hành bán trong 2 tháng nữa.
Present continuous(Hiện tại tiếp diễn)S + am/is/are + being + V3The house is being painted now.→ Ngôi nhà đang được sơn vào thời gian này.
Past continuous(Quá khứ tiếp diễn)S + were/was + being + V3The trees were being cut at 6 PM yesterday.→ Những dòng cây này đã biết thành chặt vào 6 tiếng chiều hôm qua.
Future continuous(Tương lai tiếp diễn)S + will be + being + V3The animals will be being fed by zookeepers at 7 AM tomorrow.→ Các con vật sẽ tiến hành nhân viên sở thú cho lấn sâu vào 7 giờ đồng hồ ngày mai.
Present perfect(Hiện tại hoàn thành)S + has/have + been + V3This road has not been used for 2 years.→ Con con đường này đang không được sử dụng 2 năm rồi.
Past perfect(Quá khứ hoàn thành)S + had + been + V3The exercises had been done by them.→ Bài tập đã được bọn chúng tôi chấm dứt xong.
Future perfect(Tương lai hoàn thành)S + will have + been + V3This essay will have been finished by 6 o’clock.→ Bài luận này đã được kết thúc trước 6 giờ.
Present perfect continuous(Hiện tại kết thúc tiếp diễn)S + have/has + been + being + V3The robbers have been being looked for by the police day và night.→ Những thương hiệu cướp đã biết thành cảnh sát truy lùng ráo riết ngày đêm.
Past perfect continuous(Quá khứ xong xuôi tiếp diễn)S + had + been +being + V3The door had been knocking since we came in.→ góc cửa bị gõ liên tục tính từ lúc khi công ty chúng tôi vào nhà.
Future perfect continuous(Tương lai chấm dứt tiếp diễn)S + will have + been +being + V3The piano will have been being played when she comes at 6 PM.→ Piano sẽ tiến hành đánh khi cô ấy đến vào khoảng 6 giờ chiều.

Cách biến đổi câu dữ thế chủ động sang câu bị động

Bước 1: xác minh các thành phần: S, V, O với thì của rượu cồn từ trong câu

Bước 2: gửi O (câu công ty động) → S (câu bị động)

Bước 3: gửi S (câu nhà động) → by O (câu bị động).

Bước 4: V chủ yếu (câu công ty động) → be + V3 (câu bị động).

Lưu ýVí dụ
S (câu công ty động) là: People, everyone, someone, anyone.→ có thể lược bỏ trong câu bị động.Someone turned on the air conditioner.→ The air conditioner was turned on.→ Ai này đã bật sản phẩm công nghệ lạnh lên.
S (câu nhà động) chỉ người/vật trực tiếp tạo ra hành động.→ By OThe cake is being cut by him.→ Chiếc bánh được cắt vì chưng anh ta.
S (câu nhà động) chỉ người/vật con gián tiếp tạo ra hành động.→ With OThe cake is being cut with a knife.→ cái bánh được cắt bởi con dao.

Trọn bộ 100 câu bài xích tập tiêu cực

*

Bài tập câu bị động với những thì cơ bản

1. A woman feeds the lions.

The lions ________________________

A. Are fed

B. Were fed by a woman.

2. A boybroke the window.

The window _____________________

A. Was broken

B. Is broken by a boy.

3. Somebody has made a mistake.

A mistake _______________________

A. Was made

B. Has been made.

4. Everybody is going lớn love him.

He _____________________________

A. Is going khổng lồ be loved

B. Was going to be loved by everybody.

5. Cervantes wrote ‘Don Quixote’.

‘Don Quixote’ _______________________

A. Was written by Cervantes.

B. Has been written by Cervantes.

6. They are helping my brother.

My brother ________________

A. Is being helped by them.

B. Is being helped

7. Pamela will drive the taxi.

The taxi ____________________

A. Will been driven

B. Will be driven by Pamela.

8. I was watering these trees.

These trees ___________________

A. Were being watered

B. Are being watered by me.

9. I will pay the bill in 2 months.

The bill__________________

A. Will pay in 2 months

B. Will be paid in 2 months

10. Hoa is reading comics now.

Comics_________________ now.

A. Is read

B. Is being read

Đáp án

12345678910
AABAABBABB

Bài tập câu bị động (Passive voice) dạng câu hỏi

1. Bởi they teach English here?

……………………………………………………………………………

2. Will you invite her lớn your wedding party?

……………………………………………………………………………

3. Has Tom finished the work?

……………………………………………………………………………

4. Did the teacher give some exercises?

……………………………………………………………………………

5. Have you finished your homework?

……………………………………………………………………………

6. How many games has the team played?

……………………………………………………………………………

7. Where vì chưng people speak English?

……………………………………………………………………………

8. Who will look after the children for you?

……………………………………………………………………………

9. How long have they waited for the doctor?

……………………………………………………………………………

10. What time can the boys hand in their papers?

……………………………………………………………………………

11. Who lent you this book?

……………………………………………………………………………

12. How many marks does the teacher give you?

……………………………………………………………………………

Đáp án:

1. Is English taught here?

2. Will she be invited to lớn your wedding party?

3. Has the work been finished by Tom?

4. Were some exercises given by the teacher?

5. Has your homework been finished?

6. How many games have been played by the team?

7. Where is English spoken?

8. By whom are the children looked after?

9. How long has the doctor been waiting for?

10. What time can the boy’s papers be handed in?

11. By whom is this book lent to you?

12. How many marks are you given by the teacher?

Bài tập câu bị động bao gồm 2 tân ngữ

1. The waiter brought me this dish.

……………………………………………………………………………

2. Our friends send these postcards lớn us.

……………………………………………………………………………

3. Their grandmother told them this story when they visited her last week.

……………………………………………………………………………

4. Tim ordered this train ticket for his mother.

……………………………………………………………………………

5. You didn’t show me the special cameras.

……………………………………………………………………………

6. She showed her ticket to the airline agent.

……………………………………………………………………………

7. He lends his friend his new shoes.

……………………………………………………………………………

8.She left her relatives five million pounds.

……………………………………………………………………………

9. The cửa hàng assistant handed these boxes khổng lồ the customer.

……………………………………………………………………………

10. The board awarded the first prize to lớn the reporter.

……………………………………………………………………………

*

Đáp án:

1. This dish was brought khổng lồ me (by the waiter).

2. These postcards are sent lớn us(by our friend).

3. This story was told lớn them(by their grandmother) when they visited her last week.

4. This train ticket was ordered for Tim’s mother.

5. The special cameras weren’t shown to lớn me.

6. Her ticket was shown lớn the airline agent (by her).

7. His new shoes are lent to lớn his friends (by him).

8. Five million pounds was left to lớn her relatives (by her).

9. These boxes were handed to lớn the customer (by the cửa hàng assistant).

10. The first prize was awarded khổng lồ the reporter (by the board).

Bài tập đưa câu thụ động với động từ tường thuật

1. They told me that you were the best architect in this city.

……………………………………………………………………………

2. She reported that the flowers were killed by frost.

Xem thêm: 1 Năm Có Bao Nhiêu Tháng Có Ngày 30, Trong Một Năm Có Bao Nhiêu Tháng Có 30 Ngày

……………………………………………………………………………

3. Some people inform me that the director is going khổng lồ take a business trip to England.

……………………………………………………………………………

4. That officer announced that the meeting was delayed until next week.

……………………………………………………………………………

5. He discovered that this cotton was grown in Egypt.

……………………………………………………………………………

6. They promise that the performance will start on time.

……………………………………………………………………………

7. He recommends that we should stay in the đô thị center.

……………………………………………………………………………

8. We believed that Alice would pass the driving test.

……………………………………………………………………………

9. The director notifies all the workers that they will have lớn work extra hard this month.

……………………………………………………………………………

10. They have persuaded me that they will go with me to lớn the stadium.

……………………………………………………………………………

Đáp án:

1. I was told that you were the architect in this city.

2. It was reported that the flowers were killed by frost./The flowers were reported to lớn be killed by frost.

3. I am informed that the director is going to lớn take a business trip to England.

4. It was announced that the meeting was delayed until next week.

5. It was discovered that this cốt tông was grown in Egypt.

6. It is promised that the performance will start on time.

7. It is recommended that we stay in the city center.

8. It was believed that Alice would pass the driving test.

9. All the workers are notified that they will have khổng lồ work extra hard this month.

10. I have been persuaded that they will go with me lớn the stadium.

Chuyển câu tiêu cực với động từ sai bảo

1. I had my uncle paint my room last week.

……………………………………………………………………………

2. She will have me wash the dishes tomorrow.

……………………………………………………………………………

3. They have her tell the story again.

……………………………………………………………………………

4. John gets his sister to clean his shirt.

……………………………………………………………………………

5. Anne had had a friend type her composition.

……………………………………………………………………………

6. Rick will have a barber cut his hair.

……………………………………………………………………………

7. I will get the dressmaker to make a new dress.

……………………………………………………………………………

8. He got a mechanic to repair his car.

……………………………………………………………………………

9. We had a man take this photograph when we were on holiday last summer.

……………………………………………………………………………

10. The Greens had a carpet cleaner clean their carpet.

……………………………………………………………………………

Đáp án:

1. I had my room painted last week.

2. She will have the dishes washed tomorrow.

3. They have the story told again.

4. John gets his shirt cleaned.

5. Anne has had her composition typed.

6. Rick will have his hair cut.

7. I will get a new dress made.

8. He got his car repaired.

9. We had this photograph taken when we were on holiday last summer.

10. The Greens had their carpet cleaned.

Bài tập câu bị động ôn thi THPTQG

Câu hỏi Đáp án
1. “What a lovely dress you’re wearing!”“Thank you. It …………… especially for me by my mother.”A. Is madeB. Has madeC. MadeD. Was made
2. I don’t understand why the students didn’t keep silent while the speech …………A. Has been madeB. Was madeC. Would be madeD. Was being made
3. This is the first time I have seen this car. Where ………………?A. Did it makeB. Did it madeC. Was it makeD. Was it made
4. Today, many serious childhood diseases ……………….. By early immunization.A. Are preventingB. Can preventC. PreventD. Can be prevented
5. Whole-grain food products …………….. In most large supermarkets across the United States và Canada.A. Now can purchaseB. Can now be purchasedC. Now to purchaseD. The purchase of which
6. All that rubbish will have to be …………. At once.A. Get rid ofB. Got rid ofC. Khổng lồ get rid ofD. Getting rid of
7. “What happened to the postman?” “He …………………. Lớn a new town lớn work.”A. Has sentB. Was sendC. Was sentD. Sent
8. Excuse me. Is this seat………………?A. TakingB. TookC. OccupyD. Taken
9. There’s somebody walking behind us. I think ………………. .A. We are followingB. We are being followedC. We are followedD. We are being following
10. We’re late. The film ……………… by the time we get to lớn the cinema.A. Will already startB. Will be already startedC. Will already have startedD. Will be starting
11. I still can’t believe it. My bicycle ……………… some minutes ago.A. Was stolenB. Was stealingC. StolenD. Stole
12. Some funny ……………… in class yesterday.A. HappenedB. Was happenedC. HappensD. Is happened

Đáp án:

1. D2. D3. D4. D
5. B6. B7. C8. D
9. B10. C11. A12. A
*

Bài tập câu thụ động dạng nâng cao

1. The boys pointed at the woman with a red hat.

……………………………………………………………………………………………………………

2. They have provided the poor with food và clothing.

……………………………………………………………………………………………………………

3. People speak English in almost every corner of the world.

……………………………………………………………………………………………………………

4. You mustn’t use that machine after 7:30 p.m.

……………………………………………………………………………………………………………

5. After class, they always erase the chalkboard.

……………………………………………………………………………………………………………

6. The company paid me a lot of money to vị the job.

……………………………………………………………………………………………………………

7. The headmaster gave each of us two exercise books.

……………………………………………………………………………………………………………

8. Someone will tell him that story.

……………………………………………………………………………………………………………

9. They have sent enough money lớn those poor families.

……………………………………………………………………………………………………………

10. They have given women in most countries the right to lớn vote.

……………………………………………………………………………………………………………

Đáp án:

1. The woman with a red hat was pointed at by the boys.

2. The poor have been provided with food & clothing.

3. English is spoken in almost every corner of the world.

4. That machine mustn’t be used after 7:30 p.m.

5. After class, the chalkboard is always erased.

6. I was paid a lot of money to vày the job by the company.

7. Each of us was given two exercise books by the headmaster.

8. He will be told that story.

9. Those poor have been sent enough money.

10. Women in most countries have been given the right lớn vote.

Xem thêm: 3 Vạn 9 Nghìn Là Gì ? Ba Vạn Chín Nghìn Là Gì ? 3 Vạn 9 Nghìn Là Gì

Trên phía trên những bài tập câu bị động mà ELSA Speak đã tổng thích hợp được. Bạn hãy luyện thiệt tập cần cù để chinh phục chủ điểm ngữ pháp này và được điểm số cao giữa những kỳ thi tới đây nhé.