BÀI 23 TRANG 46 SGK TOÁN 8 TẬP 1

  -  

Hướng dẫn giải bài §5. Phép cộng những phân thức đại số, chương II – Phân thức đại số, sách giáo khoa toán 8 tập một. Nội dung bài giải bài 21 22 23 24 trang 46 sgk toán 8 tập 1 bao gồm tổng vừa lòng công thức, lý thuyết, phương thức giải bài bác tập phần đại số bao gồm trong SGK toán sẽ giúp đỡ các em học sinh học giỏi môn toán lớp 8.

Bạn đang xem: Bài 23 trang 46 sgk toán 8 tập 1


Lý thuyết

1. Cùng hai phân thức cùng chủng loại thức

Quy tắc: Muốn cộng hai phân thức có còng mẫu thức, ta cộng các tử thức với nhau và giữ nguyên mẫu thức.

2. Cùng hai phân thức bao gồm mẫu thức không giống nhau

Quy tắc: Muốn cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau, ta quy đồng mẫu thức rồi cộng các phân thức có cùng mẫu thức vừa tìm được.

Dưới đấy là phần hướng dẫn vấn đáp các thắc mắc có trong bài học cho chúng ta tham khảo. Các bạn hãy đọc kỹ thắc mắc trước khi trả lời nhé!

Câu hỏi

1. Trả lời câu hỏi 1 trang 44 sgk Toán 8 tập 1

Thực hiện phép cộng: (dfrac3x + 17x^2y + dfrac2x + 27x^2y)

Trả lời:

Ta có:

(eqalign& 3x + 1 over 7x^2y + 2x + 2 over 7x^2y cr& = 3x + 1 + 2x + 2 over 7x^2y = 5x + 3 over 7x^2y cr )

2. Trả lời thắc mắc 2 trang 45 sgk Toán 8 tập 1

Thực hiện nay phép cộng: (dfrac6x^2 + 4x + dfrac32x + 8)

Trả lời:


Ta có:

(eqalign& x^2 + 4x = xleft( x + 4 ight) cr& 2x + 8 = 2left( x + 4 ight) cr& Rightarrow MTC = 2xleft( x + 4 ight) cr )

(eqalign& 6 over x^2 + 4x + 3 over 2x + 8cr& = 6 over xleft( x + 4 ight) + 3 over 2left( x + 4 ight) cr & = 6.2 over 2x(x + 4) + 3x over 2x(x + 4) cr và = 12 + 3x over 2x(x + 4) = 3(x + 4) over 2x(x + 4) = 3 over 2x cr )

3. Trả lời thắc mắc 3 trang 45 sgk Toán 8 tập 1


Thực hiện nay phép cộng: (dfracy – 126y – 36 + dfrac6y^2 – 6y)

Trả lời:

Ta có:

(eqalign& 6y – 36 = 6left( y – 6 ight) cr& y^2 – 6y = yleft( y – 6 ight) cr& Rightarrow MTC = 6yleft( y – 6 ight) cr& y – 12 over 6y – 36 + 6 over y^2 – 6y cr& = y – 12 over 6left( y – 6 ight) + 6 over yleft( y – 6 ight) cr& = yleft( y – 12 ight) over 6yleft( y – 6 ight) + 6.6 over 6yleft( y – 6 ight) cr& = y^2 – 12y over 6yleft( y – 6 ight) + 36 over 6yleft( y – 6 ight) cr& = y^2 – 12y + 36 over 6yleft( y – 6 ight) = y^2 – 2.y.6 + 6^2 over 6yleft( y – 6 ight) cr& = left( y – 6 ight)^2 over 6yleft( y – 6 ight) = y – 6 over 6y cr )

4. Trả lời thắc mắc 4 trang 46 sgk Toán 8 tập 1

Áp dụng các đặc thù trên đây của phép cộng các phân thức để triển khai phép tính sau:


(dfrac2xx^2 + 4x + 4 + dfracx + 1x + 2 + dfrac2 – xx^2 + 4x + 4)

Trả lời:

Ta có:

(eqalign& 2x over x^2 + 4x + 4 + x + 1 over x + 2 + 2 – x over x^2 + 4x + 4 cr & = left( 2x over x^2 + 4x + 4 + 2 – x over x^2 + 4x + 4 ight) + x + 1 over x + 2 cr và = frac2x + 2 – xx^2 + 2.x.2 + 2^2 + fracx + 1x + 2 cr & = x + 2 over left( x + 2 ight)^2 + x + 1 over x + 2cr& = 1 over x + 2 + x + 1 over x + 2 cr & = 1 + x + 1 over x + 2 = x + 2 over x + 2 = 1 cr )

Dưới đấy là Hướng dẫn giải bài xích 21 22 23 24 trang 46 sgk toán 8 tập 1. Chúng ta hãy phát âm kỹ đầu bài trước lúc giải nhé!

Bài tập

thucdemcungban.vn trình làng với chúng ta đầy đủ phương thức giải bài bác tập phần đại số 8 kèm bài bác giải bỏ ra tiết bài 21 22 23 24 trang 46 sgk toán 8 tập 1 của bài §5. Phép cộng các phân thức đại số vào chương II – Phân thức đại số cho chúng ta tham khảo. Nội dung cụ thể bài giải từng bài tập chúng ta xem dưới đây:


*
Giải bài 21 22 23 24 trang 46 sgk toán 8 tập 1

1. Giải bài xích 21 trang 46 sgk Toán 8 tập 1

Thực hiện những phép tính sau:

a) $frac3x – 57$ + $frac4x + 57$

b) $frac5xy – 4y2x^2y^3$ + $frac3xy + 4y2x^2y^3$

c) $fracx + 1x – 5$ + $fracx – 18x – 5$ + $fracx + 2x – 5$

Bài giải:

Ta có:


a) $frac3x – 57$ + $frac4x + 57 = frac3x – 5 + 4x + 57$

$= frac7x 7 = x$

b) $frac5xy – 4y2x^2y^3$ + $frac3xy + 4y2x^2y^3$

$= frac5xy – 4y + 3xy + 4y2x^2y^3$

$= frac8xy2x^2y^3 = frac42xy^2$

c) $fracx + 1x – 5 + fracx – 18x – 5 + fracx + 2x – 5$


$= fracx + 1 + x – 18 + x + 2x – 5$

$= frac3x – 15x – 5 = frac3(x – 5)x – 5 = 3.$

2. Giải bài xích 22 trang 46 sgk Toán 8 tập 1

Áp dụng phép tắc đổi vết để những phân thức bao gồm cùng mẫu mã thức rồi thực hiện phép cùng phân thức:

a) $frac2x^2 – xx – 1$ + $fracx + 11 – x$ + $frac2 – x^2x – 1$

b) $frac4 – x^2x – 3$ + $frac2x – 2x^23 – x$ + $frac5 – 4xx – 3$

Bài giải:

Ta có:

a) $frac2x^2 – xx – 1$ + $fracx + 11 – x$ + $frac2 – x^2x – 1$

= $frac2x^2 – xx – 1$ + $fracx + 1-(x – 1)$ + $frac2 – x^2x – 1$

= $frac2x^2 – xx – 1$ + $frac-(x + 1)(x – 1)$ + $frac2 – x^2x – 1$

= $frac2x^2 – x – x – 1 + 2 – x^2x – 1$

= $fracx^2 – 2x +1x – 1 = frac(x – 1)^2x – 1 = x – 1$

$frac4 – x^2x – 3$ + $frac2x – 2x^23 – x$ + $frac5 – 4xx – 3$

= $frac4 – x^2x – 3$ + $frac-(2x – 2x^2)x – 3$ + $frac5 – 4xx – 3$

= $frac4 – x^2 + 2x^2 – 2x + 5 – 4xx – 3$

= $fracx^2 – 6x + 9 x – 3 = frac(x – 3)^2x – 3 = x – 3.$

3. Giải bài xích 23 trang 46 sgk Toán 8 tập 1

Làm các phép tính sau:

a) $fracy2x^2 – xy$ + $frac4xy^2 – 2xy$

b) $frac1x + 2$ + $frac3x^2 – 4$ + $fracx – 14(x^2 + 4x + 4)(x – 2)$

c) $frac1x + 2$ + $frac1(x + 2)(4x + 7)$

d) $frac1x + 3$ + $frac1(x + 3)(x + 2)$ + $frac1(x + 2)(4x + 7)$

Bài giải:

Ta có:

a) $fracy2x^2 – xy$ + $frac4xy^2 – 2xy$

= $fracyx(2x – y)$ + $frac4xy(y – 2x)$

= $fracyx(2x – y)$ + $frac-4xy(2x – y)$

= $fracy^2xy(2x – y)$ + $frac-4x^2xy(2x – y)$

= $fracy^2 – 4x^2xy(2x – y)$

= $frac(y – 2x)(y + 2x)xy(2x – y)$

= $frac-(2x – y)(y + 2x)xy(2x – y)$

= $frac-(y + 2x)xy$

b) $frac1x + 2$ + $frac3x^2 – 4$ + $fracx – 14(x^2 + 4x + 4)(x – 2)$

= $frac1x + 2$ + $frac3(x – 2)(x + 2)$ + $fracx – 14(x + 2)^2(x – 2)$

= $frac(x – 2)(x + 2)(x + 2)^2(x – 2)$ + $frac3(x + 2)(x + 2)^2(x – 2)$ + $fracx – 14(x + 2)^2(x – 2)$

= $fracx^2 – 4 + 3x + 6 + x – 14(x + 2)^2(x – 2)$ = $fracx^2 + 4x – 12(x + 2)^2(x – 2)$

= $fracx^2 – 2x +6x – 12(x + 2)^2(x – 2)$ = $fracx(x – 2) + 6(x – 2)(x + 2)^2(x – 2)$

= $frac(x – 2)(x + 6)(x + 2)^2(x – 2)$ = $fracx + 6(x + 2)^2$

c) $frac1x + 2$ + $frac1(x + 2)(4x + 7)$

= $frac4x + 7(x + 2)(4x + 7)$ + $frac1(x + 2)(4x + 7)$

= $frac4x + 8(x + 2)(4x + 7)$ = $frac4(x + 2)(x + 2)(4x + 7)$

= $frac44x + 7$

d) $frac1x + 3$ + $frac1(x + 3)(x + 2)$ + $frac1(x + 2)(4x + 7)$

= $fracx + 2(x + 2)(x + 3)$ + $frac1(x + 3)(x + 2)$ + $frac1(x + 2)(4x + 7)$

= $fracx + 3(x + 2)(x + 3)$ + $frac1(x + 2)(4x + 7)$

= $frac1x + 2$ + $frac1(x + 2)(4x + 7)$

= $frac4x + 7(x + 2)(4x + 7)$ + $frac1(x + 2)(4x + 7)$

= $frac4x + 8(x + 2)(4x + 7)$

= $frac4(x + 2)(x + 2)(4x + 7)$

= $frac44x + 7$.

4. Giải bài 24 trang 46 sgk Toán 8 tập 1

Một nhỏ Mèo xua đuổi bắt một nhỏ Chuột. Thứ 1 Mèo chạy với gia tốc x m/s. Chạy được 3m thì Mèo bắt được Chuột. Mèo vờn loài chuột 40 giây rồi thả đến chuột chạy. Sau đó 15s Mèo lại đuổi bắt, tuy nhiên với vận tốc bé dại hơn gia tốc lần đầu là 0,5m/s. Chạy được 5m, Mèo lại bắt được chuột. Lần này thì Mèo cắm chết Chuột. Cuộc rượt xua kết thúc. Hãy màn trình diễn qua x:

– thời gian lần đầu tiên Mèo bắt được Chuột

– thời gian lần thứ hai Mèo bắt được Chuột.

Xem thêm: Đánh Vần Tiếng Việt Công Nghệ Giáo Dục Lớp 1, Tiếng Việt Công Nghệ Giáo Dục Lớp 1 Tập 1

– Thời gian kể từ lần đầu mang đến khi xong xuôi cuộc săn.

*

Bài giải:

– thời gian lần thứ nhất Mèo bắt được loài chuột là $frac3x$ (giây).

– thời hạn lần thứ hai Mèo bắt được loài chuột là $frac5x – 0,5$ (giây).

Xem thêm: Soạn Các Thành Phần Biệt Lập Tiếp Theo, Trang 31), Soạn Bài Các Thành Phần Biệt Lập (Tiếp Theo)

– Thời gian tính từ lúc lần đầu cho khi dứt cuộc săn là:

$frac3x + 40 + 15 + frac5x – 0,5$ = $frac3x + frac5x – 0,5 + 55$ (giây)

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 8 với giải bài bác 21 22 23 24 trang 46 sgk toán 8 tập 1!

“Bài tập nào nặng nề đã có thucdemcungban.vn“


This entry was posted in Toán lớp 8 and tagged bài 21 trang 46 sgk toán 8 tập 1, bài bác 21 trang 46 sgk Toán 8 tập 1, bài xích 22 trang 46 sgk toán 8 tập 1, bài xích 22 trang 46 sgk Toán 8 tập 1, bài xích 23 trang 46 sgk toán 8 tập 1, bài bác 23 trang 46 sgk Toán 8 tập 1, bài xích 24 trang 46 sgk Toán 8 tập 1, bài bác 24 trang 46 sgk toán 8 tập 1, câu 1 trang 44 sgk Toán 8 tập 1, câu 1 trang 44 sgk Toán 8 tập 1, câu 2 trang 45 sgk Toán 8 tập 1, câu 2 trang 45 sgk Toán 8 tập 1, câu 3 trang 45 sgk Toán 8 tập 1, câu 3 trang 45 sgk Toán 8 tập 1, câu 4 trang 46 sgk Toán 8 tập 1, câu 4 trang 46 sgk Toán 8 tập 1.