Bài 2 Trang 176 Sgk Toán 11

     

((cos x)"=-sin x\ (sin x)"=cos x\ ( an x)"=dfrac 1 cos^2 x\ (cot x)"=dfrac 1 sin ^2 x)

 

a)

(eginalign y"&=dfrac22sqrtxsin x+2sqrtxcos x-dfrac-sin x.x-cos xx^2 \ và =dfracsin xsqrtx+2sqrtxcos x+dfracxsin x+cos xx^2 \ & =dfracxsqrtxsin x+2x^2sqrtxcos x+xsin x+cos xx^2 \ và =dfracleft( sqrtx+1 ight)xsin x+left( 2x^2sqrtx+1 ight)cos xx^2 \ endalign)

b)

(eginalign y"&=dfrac-3sin xleft( 2x+1 ight)-2.3cos xleft( 2x+1 ight)^2 \ và =dfrac-3sin xleft( 2x+1 ight)-6cos xleft( 2x+1 ight)^2 \ endalign)

c)

(eginalign y"&=dfracleft( 2t-2operatornamesint ight)sin t-left( t^2+2cos t ight)operatornamecostsin ^2t \ và =dfrac2tsin t-2sin ^2t-t^2cos t-2cot ^2tsin ^2t \ & =dfrac2tsin t-t^2cos t-2sin ^2t \ endalign)d)

(eginalign y"&=dfracleft( -2sin varphi -cos varphi ight)left( 3sin varphi +cos varphi ight)-left( 2cos varphi -sin varphi ight)left( 3cos varphi -sin varphi ight)left( 3sin varphi +cos varphi ight)^2 \ và =dfrac-7(sin^2varphi+cos^2varphi)left( 3sin varphi +cos varphi ight)^2\&=dfrac-7left( 3sin varphi +cos varphi ight)^2 \ endalign)e)

(eginalign y&"=dfracdfrac1cos ^2xleft( sin x+2 ight)- an xcos xleft( sin x+2 ight)^2 \ & =dfracsin x+2-sin xcos ^2xcos ^2xleft( sin x+2 ight)^2 \ và =dfrac2+sin ^3xcos ^2xleft( sin x+2 ight)^2 \ endalign )

f)

(eginalign y"&=dfrac-dfrac1sin ^2xleft( 2sqrtx-1 ight)-dfrac1sqrtxcot xleft( 2sqrtx-1 ight)^2 \ & =dfracsqrtxleft( 1-2sqrtx ight)-cot xsin ^2xsqrtxleft( 2sqrtx-1 ight)^2sin ^2x \ & =dfracsqrtxleft( 1-2sqrtx ight)-sin xcos xsqrtxleft( 2sqrtx-1 ight)^2sin ^2x \ endalign )

 
Bạn đang xem: Bài 2 trang 176 sgk toán 11

*Xem thêm: Bạn Có Biết Thành Phố Đà Nẵng Có Bao Nhiêu Quận Huyện Của Đà Nẵng

Tham khảo giải mã các bài xích tập Ôn tập chương 5 khác • Giải bài 1 trang 176 – SGK môn Đại số và Giải tích 11 tìm đạo hàm của các... • Giải bài bác 2 trang 176 – SGK môn Đại số và Giải tích 11 kiếm tìm đạo hàm của các... • Giải bài bác 3 trang 176 – SGK môn Đại số với Giải tích 11 mang đến hàm... • Giải bài 4 trang 176 – SGK môn Đại số cùng Giải tích 11 mang lại hai hàm... • Giải bài xích 5 trang 176 – SGK môn Đại số cùng Giải tích 11 Giải phương... • Giải bài xích 6 trang 176 – SGK môn Đại số với Giải tích 11 đến (f_1left( x... • Giải bài 7 trang 176 – SGK môn Đại số cùng Giải tích 11 Viết phương trình tiếp... • Giải bài xích 8 trang 177 – SGK môn Đại số cùng Giải tích 11 Cho vận động thẳng... • Giải bài bác 9 trang 177 – SGK môn Đại số với Giải tích 11 đến hai hàm... • Giải bài xích 10 trang 177 – SGK môn Đại số cùng Giải tích 11 cùng với (gleft( x... • Giải bài 11 trang 177 – SGK môn Đại số và Giải tích 11 Nếu(f(x)=sin^3x+x^2... • Giải bài bác 12 trang 177 – SGK môn Đại số và Giải tích 11 Giả... • Giải bài 13 trang 177 – SGK môn Đại số với Giải tích 11 Cho(fleft( x...


Xem thêm: Sinx Nhân Cosx Bằng Gì - Các Công Thức Lượng Giác Cần Nhớ

Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 11 theo chương •Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác - Đại số cùng Giải tích 11 •Chương 1: Phép dời hình với phép đồng dạng trong phương diện phẳng - Hình học 11 •Chương 2: tổng hợp và tỷ lệ - Đại số và Giải tích 11 •Chương 2: Đường thẳng cùng mặt phẳng trong không gian. Quan tiền hệ tuy nhiên song - Hình học 11 •Chương 3: hàng số - cấp số cùng và cấp cho số nhân - Đại số và Giải tích 11 •Chương 3: Vectơ trong không gian. Quan hệ nam nữ vuông góc trong không khí - Hình học tập 11 •Chương 4: số lượng giới hạn - Đại số và Giải tích 11 •Chương 5: Đạo hàm - Đại số và Giải tích 11