Writing

     

After studying for two weeks a English for Today Centre, you notice that everything is worse than what the advertisement says. A friend of yours wants khổng lồ know about the centre and ask you tell him / her the facts


Câu 1

A letter of complaint

(Thư năng khiếu nại)

*

Dịch bài:

TRUNG TÂM TIẾNG ANH mang đến HÔM NAY

731 Đường Vạn Xuân -Hà Nội

Điện thoại : (04) 9. 988666

Thuần túy giáo viên bản ngữ

Mỗi lớp không thật 20 học viên

Băng học cùng sách miễn phí

Tất cả phòng học bao gồm máy điều hòa không khí

5:30 chiều - 8:30 tối

Task 1: After studying for two weeks a English for Today Centre, you notice that everything is worse than what the advertisement says. A friend of yours wants to know about the centre & ask you tell him / her the facts

(Sau khi tham gia học hai tuần trên Trung trung tâm tiếng Anh mang đến Hôm Nay, em nhận ra mọi vấn đề tệ sợ hơn rất nhiều gì bài bác quảng cáo nói. Một người các bạn của em muốn biết về Trung tâm và yêu mong em kể mang đến cậu/cô ấy đa số sự thật.

Bạn đang xem: Writing

)

Work in pairs. Complete the dialogue belowe

(Làm câu hỏi từng đôi. Điền bài xích đối thoại mặt dưới.)


A: Are you happy with your study at English for Today Centre?

B: No, (1) ________________

A: Are all the teachers native speakers?

B: No, (2)_________________

A: The advertisement says there are no more than 20 students in a class. Is that true?

B: No, (3)_________________

A: vì you get không tính tiền books & cassette tapes?

B: No, (4)_________________

A: What about the classrooms? Are they air-conditioned?

B: No, (5)_________________


A: What don"t you lượt thích most about the centre?

B: It"s the time. They say the class time is from 5:30 p.m. Khổng lồ 8:30 p.m. But (6)___________________

A: Well, everything is different from what the advertisement says. What are you going khổng lồ do?

B: I am going khổng lồ write a letter of complaint lớn the director of the centre.

Lời giải bỏ ra tiết:

1. I"m not satisfied with it at all.

2. Not all of them are native touchers, & even some are not professional teachers.

3. That’s not true. There are some classes with more than 30 students especially in classes for beginners.

4. I had lớn pay for them, và most of the books are photocopied, not printed.

5. Only some of them, less than hair.

6. Almost every class finishes early.

Tạm dịch:

A: bạn có chấp thuận với việc học tại trung trọng điểm tiếng Anh thời buổi này không?

B: Không, tôi không ăn nhập với nó.

A: tất cả giáo viên đầy đủ là người phiên bản xứ à?

B: Không, không phải toàn bộ đều là mọi người bản xứ, và thậm chí một vài người chưa phải là giáo viên chuyên nghiệp.

A: quảng bá nói rằng không có hơn 20 học sinh trong 1 lớp học. Điều kia đúng không?

B: Không,điều kia không đúng. Có một trong những lớp học với hơn 30 sinh viên đặc biệt là trong các lớp học cho những người mới bắt đầu.

A: Sách cùng băng đĩa học miễn tầm giá à?

B: Tôi đã bắt buộc trả tiền mang lại họ, và phần nhiều các cuốn sách được sao chụp, không hẳn được in.

A: Phòng học tập thì sao? gồm điều hòa không khí không?

B: Không, chỉ một vài trong số họ, không nhiều hơn.

A: Điều bạn không thích nhất sinh hoạt lớp học là gì?

B: Là giờ học. Họ nói rằng lớp học tập từ 5:30 mang lại 8:30 nhưng số đông mọi lớp học tập đều ngừng sớm.

A: À, những thứ đều khác so với số đông gì truyền bá nói. Bạn dự tính làm gì?

B: mình định viết thư phàn nàn cho giám đốc trung tâm. 


Task 2

Task 2: Using the information from the dialogue in Task 1, complete the letter of complaint below.

Xem thêm: Bài Văn Tả Cảnh Biển Lớp 5 (Chọn Lọc), 67 Bài Văn Tả Cảnh Biển Hay Chọn Lọc

(Sử dụng thông tin ở bài xích đối thoại của bài bác tập 1, điền lá thư khiếu nại bên dưới đây. )

53 Ho Xuan Huong Street

Ha Noi - Viet Nam

The Director

English for Today Centre

731 Van Xuan Street

Ha Noi - Viet Nam

22nd February, 2006

Dear Sir,

I am writing to complain about the poor unique of the service at your centre. Everything seems to be worse than what you say in the advertisement.

...............................................

...............................................

...............................................

To resolve the problem, I require you lớn give me a refund. Enclosed is a copy of the receipt

I look forward to lớn hearing from you and getting a quick resolution of the problem. Please liên hệ me at the above address or by phone at (04) 7. 222999.

Yours faithfully.

Do An Duc

Lời giải bỏ ra tiết:

53 Ho Xuan Huong Street

Ha Noi - Viet Nam

The Director

English for Today Centre

731 Van Xuan Street

Ha Noi - Viet Nam

22nd February 2006

Dear Sir,

I am writing lớn complain about the poor quality of the service at your centre. Everything seems to lớn be worse than what you say in the advertisement.

First, you say all the teachers at the centre are only the native, but in fact, there are only some of them, and to make the matter worse, a lot of them are not professional at all.

Second, most of the classes are more than đôi mươi students. & in the advertisement, you say books và tape cassettes are free, but we had khổng lồ pay for them. & the thing that annoys us so much is most of the rooms are not air-conditioned.

Finally, the class time is not the same as that in the advertisement: classes tin late and finish early!

To resolve the problem, I require you to lớn give me a refund. Enclosed is a copy of the receipt

I look forward khổng lồ hearing from you & to getting a quick resolution of the problem. Please contact me at the above address or by phone at (04) 7. 222999.

Yours faithfully.

Do An Duc

Tạm dịch:

53 hồ Xuân Hương

Hà Nội, Việt Nam

Giám đốc

Tiếng Anh mang lại Trung trung ương hôm nay

731 Vạn Xuân

Hà Nội, Việt Nam

Ngày 22 tháng hai năm 2006

Xin chào Ngài,

Tôi viết thư này nhằm phàn nàn về quality dịch vụ nhát tại trung trung khu của ngài. Hầu hết thứ trong khi tệ hơn hầu như gì nói vào quảng cáo. 

Đầu tiên, ngài nói rằng toàn bộ các giáo viên ở chính giữa chỉ là người phiên bản xứ, nhưng thực tế chỉ có một vài người trong những họ, và tồi tệ hơn, nhiều người trong các họ không bài bản chút nào.

Thứ hai, đa số các lớp học đều sở hữu hơn 20 sinh viên. Và trong quảng cáo, ngài nói sách và băng cassette là miễn phí, nhưng shop chúng tôi phải trả tiền mang lại chúng. Cùng điều khiến chúng tôi khó chịu đựng là phần lớn các chống đều không có điều hòa.

Cuối cùng, giờ học tập không giống hệt như trong quảng cáo: những lớp học tập muộn và hoàn thành sớm!

Để giải quyết vấn đề, tôi yêu cầu ngài trả lại tiền cho tôi. Dĩ nhiên là phiên bản sao biên nhận.

Xem thêm: Cho Dạng Đúng Của Động Từ Trong Ngoặc, Cho Dạng Đúng Của Từ Trong Ngoặc

Tôi ước muốn được nghe từ ngài và để giải quyết nhanh vấn đề. Vui lòng tương tác với tôi theo showroom trên hoặc qua điện thoại cảm ứng thông minh theo số (04) 7. 222999.