Unit 4: life in the past

  -  

Phần a closer look 2 cung cấp cho mình học ngữ pháp về kết cấu so sánh với một vài cụm động từ bỏ theo chủ thể cuộc căng thẳng và áp lực nặng nề tuổi teen. Bài viết cung cấp cho cấp lưu ý giải bài bác tập vào sách giáo khoa.


*

Grammar:

Cấu trúc Used to: xem trả lời tại đây

1.Read the conversation from GETTING STARTED & underline the examplesused to + infinitive. Then tick the correct answer.

Bạn đang xem: Unit 4: life in the past

Đọc đoạn hội thoại ở chỗ Getting Started cùng gạch chân phần đa ví dụ sử dụng cấu tạo "used to lớn V". Tiếp đến tích vào đáp án đúng.

A: an activity that happened only once in theB: an activity that repeatedly happened in the past (Một hành động xảy ra lặp đi lặp lại ở thừa khứ)C: can activity that started in the past and continues to the present

2.Useused toordidn"t use towith the verb from the box khổng lồ complete the sentences.

Sử dụng cấu trúc "used to" hoặc "didn"t use to" với các động từ làm việc trong bảng để hoàn thành câu sau.

be dye pull out spend kill transport

1. In the countryside in Viet Nam, families ___used to lớn be ____ extended, i.e. Three or more generations together in the same house.2. The farmers in my trang chủ village____didn’t use to lớn transport_____ riceon trucks. They used buffalo-driven carts.3. In many places in the world, people____used lớn dye_____ cloth with natural materials.4.Tuberculosis __used to kill__ a lot of people. It was afatal disease.5. In some European countries, a barber ____used to pull out___ teeth as well as cut hair.6. My brother__didn’t used khổng lồ spend__his không tính phí time indoors. He wentout a lot.

3.Read the conversation from GETTING STARTED & underline the main verbs in thewishsentences. Then answer the questions.

Xem thêm: Tả Con Hổ Trong Sở Thú Lớp 4 Hay Nhất, Văn Mẫu Tả Con Hổ Trong Sở Thú Lớp 4

Đọc đoạn hội thoại ở trong phần Getting Started với gạch chân phần đa động từ vào câu cất "wish". Tiếp nối trả lời câu hỏi.

1. Are the wishes for the present or the past?Những điều cầu cho bây giờ hay quá khứ?

For the present

2. What tense are the main verbs in the sentences? Động tự chính thực hiện thì gì vào câu?

Tthe past simple & past continuous

4.Tick if the sentence is correct. If the sentence is not correct, underline the mistake & correct it.

Tích vào hầu như câu đúng. Nếu như sai, gạch chân lỗi sai với sửa.

Sentences

Correct if necessary

1. I wish I knew how khổng lồ paint on ceramic pots

2. I wish my mum will talk about her childhood

3. I wish I can learn more about other people’s traditions

4. I wish everybody had enough food & a place to live in

5. I wish people in the world don’t have conflicts & lived in peace.

6. I wish everybody is aware of the importance of preserving their culture.

1. Correct

2. Will-> would

3. Can -> could

4. Correct

5. Don’t -> didn’t

6. It -> was/were

5. Hóa trang wishes from the prompts.

Xem thêm: Trứng Rán Cần Mỡ Bắp Cần Bơ Yêu Không Cần Cớ Cần Anh Cơ, “Trứng Rán Cần Mỡ, Bắp Cần Bơ”

Viết những điều ước dựa vào gợi ý.

1. I wish we could communicate with animals.2. I wish no child was/were suffering from hunger.3. I wish I was/were playing on the beach.4. I wish there was/were/would/ be no more family violence in the world.5. I wish I was/were going bushwalking with my friends.6. I wish there were four seasons in my area.